Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Đơn đề nghị rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Mẫu đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sử dụng trong trường hợp các doanh nghiệp tiến hành đăng ký kinh doanh nhưng do một số lý do nào đó không muốn kinh doanh nữa nên nộp đơn xin rút hồ sơ đã nộp trước đó. Mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây.

Nội dung của đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…………, ngày …..tháng……năm 201..

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ

Kính gửi: …………………………………………

Tôi tên là: …………………………………Giới tính:.......................

Chức danh:………………………………….Điện thoại:...................

Sinh ngày:……………………………Dân tộc:…………..Quốc tịch:...................

CMND số:…………………………..Ngày cấp:………………Nơi cấp:...................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................

Chỗ ở hiện tại:............................................................................

Là đại diện theo ủy quyền của công ty để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Tôi xin trình bày nội dung sau:

Ngày …/…/…….tôi đã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho ………………, biên nhận hồ sơ số ……………… Nay tôi muốn rút lại hồ sơ đã nộp.

Lý do: Rút hồ sơ để

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai trên. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét giải quyết.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Đơn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Đánh giá bài viết
1 32.405
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.