Mẫu đơn đề nghị gia hạn thời gian nhập điểm

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian nhập điểm

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian nhập điểm là mẫu đơn được cá nhân giáo viên lập ra để xin được gia hạn thời gian nhập điểm. Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin về các lớp xin gia hạn nhập điểm, thời gian xin gia hạn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin gia hạn thời gian nhập điểm tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin gia hạn thời gian nhập điểm như sau:

TRƯỜNG ...............................

KHOA……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Gia hạn thời gian nhập điểm

Kính gửi:

- Lãnh đạo Khoa ……………..

- Phòng Đào tạo Trường ..............

Tôi tên là: .............................................................................................

Đơn vị: .................................................................................................

Chịu trách nhiệm nhập điểm các học phần: ........................................

Mã lớp học phần: ................................................................................

Theo quy định của Trường, tôi đã trễ hạn nhập điểm của các lớp học phần do tôi phụ trách trong học kỳ……….. năm học…………… như sau:

TT

Mã lớp HP

Tên học phần

Hạn nhập điểm

1

2

Tôi làm đơn này đề nghị Phòng Đào tạo cho tôi được gia hạn thời gian nhập điểm thêm 03 ngày.

Tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm để không lặp lại sự chậm trễ nhập điểm lần sau.

.............., ngày...tháng...năm....

Khoa Quản lý giảng dạy

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo đồng ý gia hạn thêm 03 ngày,

kể từ ngày ……… tháng ……... năm 20…

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian nhập điểm

Mẫu đơn xin gia hạn thời gian nhập điểm

Đánh giá bài viết
1 43
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo