Mẫu D05a-TS: Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu D05a-TS: Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp lại danh sách những người tham gia BHXH tự nguyện. Mẫu bảng tổng hợp nêu rõ thông tin của người lao động, mã số BHXH, số tiền đóng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng tổng hợp tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu D05a-TS: Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện như sau:

Tên đại lý:

Mã đại lý:

Điện thoại liên hệ

Mẫu D05a-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

TỔNG HỢP DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN

Tháng………..năm……………..

A. Phần chi tiết

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

Mức tiền làm căn cđóng

Từ tháng

S tháng đóng

Số tin đóng

Ghi chú

Tng số

Người tham gia đóng

NSNN hỗ tr

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

I

Tăng

1.1

Người lao động

1.2

Tiền lương

Cộng tăng

II

Gim

II.1

Người lao động

II.2

Tiền lương

Cộng gim

III

Điều chỉnh

III.I

Phương thức đóng

B. Phần tổng hợp

STT

Nội dung

Số lao động

Tổng số tiền

Người TG đóng

NSNN hỗ trợ

A

B

1

1

Số đầu kỳ mang sang

2

Tăng trong kỳ

3

Giảm trong kỳ

4

Số cuối kỳ

............, ngày...tháng...năm...

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng (Tổ) thu
(ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng (Tổ) KH-TC
(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc BHXH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP

Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05a-TS)

a) Mục đích: tổng hợp số người, số tiền tham gia BHXH tự nguyện tăng mới, đóng tiếp, đóng lại, điều chỉnh ...

b) Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH.

c) Thời gian lập: khi có phát sinh mẫu D05-TS (cán bộ thu cập nhật dữ liệu theo Mẫu D05-TS của đại lý thu vào phần mềm quản lý thu; in, ký, chuyển cùng hồ sơ của đại lý thu cho Phòng/Tổ KH-TC xác nhận đã thu tiền, chuyển Phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ).

d) Căn cứ lập: Mẫu D05-TS.

e) Phương pháp lập:

A. Phần chi tiết: ghi tương tự như hướng dẫn Mẫu D05-TS.

B. Phần tổng hợp: Tổng hợp số người tham gia số tiền đối tượng đóng, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng cụ thể theo từng tiêu thức, cụ thể:

- Chỉ tiêu mang sang: ghi số cuối kỳ trước mang sang vào các cột tương ứng (riêng cột 1 bao gồm cả những người đã đóng kỳ trước nhưng kỳ này chưa đến hạn phải đóng).

- Chỉ tiêu số phát sinh: ghi số phát sinh trong tháng vào các cột tương ứng.

- Chỉ tiêu số điều chỉnh: ghi số điều chỉnh trước tháng phát sinh vào các cột tương ứng.

- Chỉ tiêu số cuối kỳ: ghi số cuối kỳ vào các cột tương ứng.

Mẫu D05a-TS: Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Mẫu D05a-TS: Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Đánh giá bài viết
1 242
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo