Mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức của tổ chức

Mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức của tổ chức

Mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức của tổ chức là mẫu công văn được các tổ chức gửi tới Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao hoặc Cục Hải quan về việc đề nghị cấp sổ định mức miễn thuế cho tổ chức. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức của tổ chức tại đây.

Mẫu công văn đề nghị hoàn thuế xuất, nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Mẫu đơn đề nghị xác nhận miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

Mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức của tổ chức

Mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức của tổ chức

Nội dung cơ bản của mẫu công văn đề nghị cấp sổ định mức của tổ chức như sau:

Mẫu số 01

Kính gửi:

Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao hoặc

Cục Hải quan tỉnh, thành phố .....

Đề nghị Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp sổ định mức miễn thuế hoặc bổ sung định lượng hàng hóa vào sổ định mức miễn thuế cho cơ quan: ..................

Địa chỉ: ............../.................../..............................................................................

Số điện thoại: .........................................; số Fax: ................................................

Tổng số lượng cán bộ nhân viên tính đến ngày: ..........., trong đó số lượng người tăng thêm tính từ ngày ....../tháng/năm........ là:......người theo công hàm số ......ngày.........../tháng.........../năm........... của Bộ Ngoại giao nước .............../cơ quan đại diện tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ.

Cơ quan... kính đề nghị Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao/Cục Hải quan tỉnh, thành phố... thực hiện cấp sổ định mức miễn thuế/bổ sung định lượng hàng hóa vào sổ định mức miễn thuế cho cơ quan.............. theo quy định hiện hành./.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 84
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo