Mẫu biên bản thanh tra toàn diện giáo viên

Biên bản kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các thầy cô Mẫu biên bản thanh tra toàn diện giáo viên. Đây là mẫu dùng để kiểm tra hoạt đồng sư phạm của giáo viên về: Công tác giảng dạy, quy chế chuyên môn, công tác chủ nhiệm lớp.... Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Mẫu biên bản thanh tra toàn diện giáo viên

PHÒNG GD&ĐT…….

TRƯỜNG ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc Lâp – Tự Do – Hạnh Phúc

….…….., ngày….tháng….năm……..

BIÊN BẢN KIỂM TRA TOÀN DIỆN GIÁO VIÊN

Năm học …………

Họ và tên giáo viên:…………….………………….……. Năm sinh:……………

Hệ đào tạo:……………….Năm tốt nghiệp:….………Năm vào ngành:…………

Giáo viên dạy lớp:…………………Trường ……………………………………..

I. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY:

Tiết 1:…………………………………………….……. Xếp loại:………..

Tiết 2: …………………………………………….…….Xếp loại:………..

Tiết 3: ………………………………………...….……. Xếp loại:………..

1/ Về nội dung kiến thức:

……………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………….........

2/ Về vận dụng phương pháp và hình thức giảng dạy:

……………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………….........

3/ Về tác phong sư phạm:

……………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………….........

4/ Về hiệu quả giờ dạy (hoặc kết quả khảo sát)

……………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………….........

* Xếp loại chung về công tác giảng dạy:…………………………………..

II. NHẬN XÉT VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN MÔN:

1/ Về giáo án:

……………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………….........

2/ Về hồ sơ sổ sách:

……………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………….........

3/ Về việc đánh giá kết quả học tập của học sinh:

……………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………….........

* Xếp loại về thực hiện quy chế chuyên môn:……………………………..

III. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM (QUẢN LÍ LỚP):

……………………………………………………………………………….........

* Xếp loại về thực hiện các nhiệm vụ khác:……………………………….

III. NHẬN XÉT VỀ THỰC HIỆN CÁ NHIỆM VỤ KHÁC

……………………………………………………………………………….........

IV. KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ SỬA CHỮA:

1. Đối với giáo viên:

……………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………….........

2. Đối với tổ chuyên môn:

……………………………………………………………………………….........

……………………………………………………………………………….........

V. XẾP LOẠI CHUNG:…………………………………………………….

Ý KIẾN NGƯỜI ĐƯỢC KIỂM TRA

NGƯỜI KIỂM TRA

Mẫu biên bản thanh tra toàn diện giáo viên

Mẫu biên bản thanh tra toàn diện giáo viên

Đánh giá bài viết
1 9.679
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.