Mẫu 03: Biểu tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Mẫu 03: Biểu tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng hợp kết quả phân loại Đảng viên. Mẫu báo cáo nêu rõ kết quả tổng hợp phân loại, thông tin Đảng viên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản báo cáo tổng hợp tại đây.

1. Biểu tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên là gì?

Biểu tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên là mẫu dùng để tổng hợp lại kết quả đánh giá đảng viên, tổ chức đảng vào dịp cuối năm

2. Mẫu 03: Biểu tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Mẫu 03: Biểu tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên

Mẫu 03

ĐẢNG BỘ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) ….....................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng năm 20

BIỂU TỔNG HỢP

kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm ......

T

T

Đảng bộ, chi bộ

Tổng số đảng viên

ĐV chưa xếp loại

Đảng viên được xếp loại

Xếp loại đảng viên

Tự đánh giá xếp loại tổ chức đảng

Tự đánh giá xếp loại tập thể cấp ủy

Kết quả xếp loại chi bộ, đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

Xếp loại cơ quan, đơn vị (chính quyền năm ..........)

Xếp loại công đoàn năm ..........

Xếp loại Đoàn TN năm ..........

Hoàn thành XSNV

Hoàn thành tốt NV

Hoàn thành NV

Không hoàn thành nhiệm vụ

Hoàn thành XSNV

Hoàn thành tốt NV

Hoàn thành NV

Không hoàn thành nhiệm vụ

Hoàn thành XSNV

Hoàn thành tốt NV

Hoàn thành NV

Không hoàn thành nhiệm vụ

Tổng số chi, đảng bộ trực thuộc

Hoàn thành XSNV

Hoàn thành tốt NV

Hoàn thành NV

Không hoàn thành nhiệm vụ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/M ĐẢNG ỦY/ CHI BỘ

(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý:

- Từ cột 2 đến cột 9 và từ cột 18 đến cột 22 ghi số liệu cụ thể (số tuyệt đối); cột 23, 24, 25 ghi mức xếp loại cụ thể.

- Từ cột 10 đến cột 17 đánh dấu (X) vào cột tương ứng .

- Tổ chức đảng, đảng viên xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”, yêu cầu cấp ủy báo cáo rõ lý do.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.059
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo