Mẫu báo cáo tình hình thiệt hại và công tác phòng, khắc phục hậu quả thiên tai

Mẫu báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác phòng, khắc phục hậu quả thiên tai

Mẫu báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác phòng, khắc phục hậu quả thiên tai là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác phòng khắc phục hậu quả thiên tai. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình thiệt hại và công tác khắc phục... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác phòng, khắc phục hậu quả thiên tai như sau:

SỞ Y TẾ/ĐƠN VỊ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………../………..

Ngày …. tháng …. năm 20…..

BÁO CÁO
Tổng hợp tình hình thiệt hại và công tác phòng, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

1. Thông tin chung thiên tai:

- Loại thiên tai:.................................................................................................................

- Khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai:.............................................................................

- Diễn biến thiên tai:........................................................................................................

2. Tình hình thiệt hại về người: số người chết, mất tích, chấn thương do thiên tai (Bảng 1)

3. Tình hình thiệt hại cơ sở y tế: Tổng hợp thiệt hại về cơ sở y tế (Bảng 2)

4. Tình hình thiệt hại cơ sở y tế: Tổng hợp tình hình thiệt hại thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế (Bảng 3)

5. Tình hình dịch bệnh và các tác động sức khỏe:

- Tình hình dịch bệnh

• Các bệnh, dịch truyền nhiễm sau thiên tai:

Dịch bệnh (nêu rõ dịch bệnh gì, diễn biến trước, trong, sau thiên tai, xu hướng dịch, địa Điểm, thời gian xảy ra, số mắc phải, số người chết nếu có...)

...........................................................................................................................................

• Các vấn đề sức khỏe khác (Tâm lý, tâm thần, bà mẹ trẻ em, bạo lực giới, bệnh xã hội...)

- Nguồn nước bị ảnh hưởng (Số giếng nước, công trình cấp nước hộ gia đình bị ảnh hưởng):

...........................................................................................................................................

- Công trình vệ sinh bị ảnh hưởng (công trình VS hộ gia đình bị ảnh hưởng):

...........................................................................................................................................

6. Hoạt động ứng phó với thiên tai của ngành y tế:

• Hoạt động chỉ đạo (văn bản chỉ đạo, tổ chức đoàn đi kiểm tra, phối hợp với các ban ngành triển khai công tác phòng chống thiên tai)

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

• Hoạt động đáp ứng y tế với thiên tai: sơ, cấp cứu nạn nhân, cấp thuốc hóa chất, trang thiết bị hỗ trợ địa phương, giám sát, thông tin tuyên truyền, phòng chống dịch và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường tại địa phương.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

• Tham gia các ngành khác, các tổ chức tư nhân, quốc tế

...........................................................................................................................................

7. Khó khăn, thách thức:

...........................................................................................................................................

8. Bài học kinh nghiệm:

...........................................................................................................................................

9. Kiến nghị, đề xuất:

...........................................................................................................................................

10. Thông tin liên lạc: Lãnh đạo, cán bộ đầu mối cung cấp thông tin: Họ tên, chức vụ, số di động cá nhân, điện thoại nhà hoặc cơ quan, số fax cơ quan, địa chỉ email.

Nơi nhận:

LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ/ ĐƠN VỊ

Mẫu báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác phòng, khắc phục hậu quả thiên tai

Mẫu báo cáo về tình hình thiệt hại và công tác phòng, khắc phục hậu quả thiên tai

Đánh giá bài viết
1 250
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo