Mẫu 8-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên

Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên

Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên là mẫu bản nghị quyết được lập ra để ghi chép về việc đề nghị kết nạp Đảng viên. Mẫu nghị quyết nêu rõ thành phần tham gia, lý lịch đảng viên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nghị quyết tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên như sau:

ĐẢNG BỘ ............

ĐẢNG ỦY ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ..............

.............., ngày...tháng...năm...

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày..........tháng...........năm..........., đảng uỷ .............. đã họp để xét, đề nghị kết nạp......................................vào Đảng.

Tổng số đảng uỷ viên..........đ/c, có mặt:.........đ/c, vắng mặt..........đ/c.

Lý do vắng mặt: ......................................................................................

Chủ trì hội nghị:................................................Chức vụ ........................

Thư ký hội nghị: ......................................................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, đảng uỷ thống nhất kết luận về ............ như sau:

Về lý lịch: .................................................................................................

Những ưu, khuyết điểm chính: ................................................................

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

.................................................................................................................

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, đảng uỷ .........................................đề nghị Ban Thường vụ ..........................................xét, Quyết định kết nạp.......................... vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Số đ/c tán thành ............. (đạt .........%) so với tổng số cấp uỷ viên. Số không tán thành................đ/c với lý do ...........

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ .......

- Lưu

T/M ĐẢNG UỶ
Bí thư
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên

Mẫu nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viên

Đánh giá bài viết
1 4.893
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.