Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm học 2020-2021

Hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm học 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ thông tin mục đích yêu cầu, chủ đề, chương trình tổ chức ngày khai mạc, phân công nhiệm vụ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch tổ chức tại đây.

ỦY BAN NHÂN DÂN.........
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày .... tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”

Căn cứ Công văn số 3589/BGDĐT-GDTX ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch......... của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trên địa bàn............

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện sự kiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 (sau đây gọi là Tuần lễ) trong toàn ngành, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tổ chức Tuần lễ nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.

Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Ngày 30 tháng 9 năm 2020: Lễ khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố tổ chức tại ...................

+ Thời gian tập trung xe loa: 6h30.

+ Thời gian đại biểu có mặt: 7h00.

+ Thời gian khai mạc: 7h30.

- Ngày 01/10/2020: Lễ khai mạc Tuần lễ tại quận, huyện.

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020 tại các quận, huyện.

3. Chủ đề Tuần lễ

“Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

4. Các nội dung hoạt động tại quận, huyện

Trong Tuần lễ từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phối hợp với Hội Khuyến học tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn đồng loạt tổ chức các hoạt động như:

4.1. Tổ chức quảng bá, tuyên truyền

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber…) về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng thành công thói quen, văn hóa học tập suốt đời đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và những nơi công cộng; tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

4.2. Tổ chức Lễ khai mạc

- Lễ khai mạc Tuần lễ tại các quận, huyện vào ngày 01/10/2020

- Thành phần tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ phù hợp với tình hình thực tế, có sự tham gia của diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp Nhân dân, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn.

- Địa điểm tổ chức: Ưu tiên chọn địa điểm rộng, tập trung được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham dự, có phương án chống mưa, nắng và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

4.3. Tổ chức các hoạt động

Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

- Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của nhà trường; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học…, góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn.

- Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu về công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hóa.

- Khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng trong cùng một khu vực cộng đồng dân cư hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực….; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

- Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường học và các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị; đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ… góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hóa học tập suốt đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực.

- Các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp học, buổi nói chuyện (miễn phí) với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc hàng ngày cho người dân.

4.4. Tổng kết, khen thưởng

Ngày 08/10/2020 tổ chức tổng kết Tuần lễ; khen thưởng những tập thể, cá nhân đã tham gia tốt các hoạt động trong Tuần lễ.

5. Phân công thực hiện

Văn phòng Sở gửi thư mời lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo dự Tuần lễ; chuẩn bị phát động trong giao ban toàn cơ quan; thực hiện tủ sách học tập suốt đời tại Cơ quan Sở.

Các phòng thuộc Sở cử lãnh đạo, chuyên viên của phòng tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ tại các quận, huyện theo bảng phân công; gửi thông tin về Phòng Giáo dục thường xuyên theo mẫu.

5.1. Phòng Giáo dục Thường xuyên

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ.

- Hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện tham mưu tổ chức Tuần lễ trên địa bàn.

- Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc phân công Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng thuộc Sở dự Lễ khai mạc Tuần lễ tại các quận, huyện.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai tổ chức Tuần lễ trên toàn địa bàn Thành phố.

5.2. Các phòng Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học

- Chỉ đạo các trường học, đơn vị trực thuộc tổ chức và tham gia các hoạt động Tuần lễ trên địa bàn quận, huyện.

- Chỉ đạo các trường học, các đơn vị trực thuộc treo các khẩu hiệu tuyên truyền về Tuần lễ trước và trong khuôn viên các trường học, cơ sở giáo dục.

- Huy động học sinh tham dự Lễ Khai mạc.

5.3 Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục, Báo Giáo dục Thành phố

- Chụp ảnh, quay phim các hoạt động của Tuần lễ, đưa lên trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đưa tin tức, hình ảnh, bài viết lên Báo Giáo dục Thành phố.

5.4. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện

- Phối hợp với Hội Khuyến học tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ và triển khai các nội dung hoạt động trong Tuần lễ trên địa bàn theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin cử xe loa tuyên truyền đến Lễ Khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố ngày 30/09/2020; diễu hành trên các đường phố trong ngày 01/10/2020 tại địa phương; treo băng rôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền cho Tuần lễ trên địa bàn.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận, huyện chọn đại diện các tổ chức xã hội, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa); gương người thật, việc thật dự Lễ Khai mạc; chọn các gương điển hình của các tầng lớp Nhân dân qua học tập thường xuyên, thành công trong cuộc sống để báo cáo điển hình trong Lễ Khai mạc Tuần lễ.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tham gia các hoạt động Tuần lễ; treo các khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ trong các trường học, cơ sở giáo dục.

- Tham mưu báo cáo tổng kết Tuần lễ cho Ủy Ban nhân dân quận, huyện, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/10/2020để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Tiến độ thực hiện

- Tuần lễ từ ngày 17/09/2020 đến ngày 25/09/2020 trình dự thảo kế hoạch đến Ban Giám đốc; gửi công văn đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Từ ngày 25/09/2020 đến ngày 29/09/2020: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp với lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; phối hợp chuẩn bị Lễ Khai mạc cấp Thành phố tại Quận 2 và kiểm tra các nội dung hoạt động trong sự kiện Tuần lễ tại các quận, huyện.

- Ngày 30/09/2020 tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ cấp Thành phố tại Quận 2.

- Ngày 01/10/2020 các quận, huyện tổ chức Lễ Khai mạc Tuần lễ.

- Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020 thực hiện các hoạt động của Tuần lễ trên địa bàn toàn Thành phố.

- Ngày 15/10/2020 Ban Tổ chức cấp Thành phố họp, tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 đạt hiệu quả cao, đề nghị các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và các bộ phận được phân công nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ nội dung kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại........... để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng, Ban Sở (để thực hiện);
- Phòng GD&ĐT quận, huyện (để thực hiện);
- Hội Khuyến học TP (để phối hợp);
- TTTT&CTGD, Báo Giáo dục TP;
- Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX;
- Lưu: VT, P.GDTX.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4.480
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo