Mẫu đơn xin công nhận kết quả học phần

Mẫu đơn xin công nhận kết quả học phần

hoatieu.vn xin giới thiệu tới bạn đọc Mẫu Đơn xin công nhận kết quả học phần với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất. Trong Đơn xin công nhận kết quả học phần, sinh viên phải nêu rõ thông tin bản thân, học lớp nào, niên khóa cũng như chuyên ngành học của mình. Sinh viên phải trình bày được những học phần đã hoàn thành và mong muốn được nhà trường công nhận, bên cạnh Đơn xin công nhận kết quả học phần sinh viên cần cung cấp đủ các giấy tờ có liên quan đến việc xin xác nhận kết quả học phần.

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Mẫu báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Mẫu báo cáo về việc tình hình và kết quả học tập

Mẫu đơn xin công nhận kết quả học phần

Mẫu đơn xin công nhận kết quả học phần

Nội dung cơ bản của Mẫu đơn xin công nhận kết quả học phần như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN XIN CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN

Kính gửi: Phòng Đào tạo......................................

Em tên là:........................................................ MSSV:...............................................

Ngày sinh:........................ Nơi sinh:.................................................. Điện thoại:.........

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................................

Là sinh viên lớp:........................... Khóa:............................... Hệ:...............................

Ngành:..................................................... Chuyên ngành (nếu có):...............................

Căn cứ quy định của Trường và kết quả học tập, em làm đơn này xin được công nhận kết quả học tập các học phần sau trong chương trình đào tạo:

Số TT Học phần đã hoàn thành Học phần xin công nhận
Tên Số TC/
ĐVHT
Nơi học Điểm Tên Số TC/
ĐVHT
1
2
3

Kèm theo đơn gồm có các giấy tờ:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Em xin chân thành cảm ơn.

........, ngày...tháng...năm...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN KIỂM TRA, CÔNG NHẬN

1) Ý kiến của khoa quản lý học phần về sự phù hợp về nội dung và thời lượng của học phần xin công nhận (nếu có):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Trưởng khoa......
(Ký và ghi rõ họ tên)

2) Ý kiến đề xuất của Phòng Đào tạo

Sau khi xem xét, Phòng Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt sinh viên............................ được công nhận kết quả học tập các học phần như sau:

TT Tên học phần Số TC/
ĐVHT
Điểm
(thang 10)
Ghi chú
1
2
3
4
Trưởng Phòng đào tạo
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHÊ DUYỆT
CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG............................
Đánh giá bài viết
1 978
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo