Đề cương ôn thi giáo viên tiểu học

Đề cương ôn tập thi tuyển giáo viên tiểu học

Bộ câu hỏi ôn thi giáo viên tiểu học có đáp án đi kèm, giúp thầy cô giáo có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức của mình chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi. Bộ câu hỏi ôn thi giáo viên tiểu học với đa dạng các loại câu hỏi với nhiều chủ đề khác nhau sẽ giúp tăng cường củng cố kiến thức giúp các thầy cô đạt thành tích tốt hơn trong kỳ thi. Sau đây là nội dung bộ câu hỏi ôn tập thi tuyển giáo viên cấp 1, mời quý thầy cô cùng tham khảo.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
(Tài liệu tham khảo- không mang tính chất định hướng)
PHẦN I: LUẬT GIÁO DỤC NĂM 2005 SỬA ĐỔI NĂM 2009.
Câu 1: Anh (chị), cho biết mục tiêu giáo dục con người Việt Nam nói chung mục tiêu giáo
dục phổ thông, tiểu học nói riêng được quy định tại Luật giáo dục Việt Nam số:
38/2005/QH11 Luật giáo dục Việt Nam sửa đổi số: 44/2009/QH12?
Trả lời: Mục tiêu giáo dục con người Việt Nam nói chung mục tiêu giáo dục học
sinh tiểu học nói riêng được quy định tại Luật giáo dục Việt Nam số: 38/2005/QH11 Luật
giáo dục Việt Nam sửa đổi số: 44/2009/QH12 là:
1. Mc tiêu giáo dục con ngưi Vit Nam nói chung: Mục tiêu giáo dục là đào tạo con
người Việt Nam phát trin toàn din, đạo đức, tri thc, sc khoẻ, thm mỹ ngh nghip,
trung tnh vi lý ng đc lập dân tc và ch nghĩa xã hi; hình thành và bi dưỡng nhân ch,
phm cht và ng lực của ng dân, đáp ứng yêu cu của sự nghiệp xây dựng bo vệ T quốc.
2. Mục tiêu giáo dục phổ thông, giáo dục tiểu học:
a. Mục tiêu của giáo dục phổ thông giúp học sinh phát trin toàn diện về đạo đức, trí
tuệ, thể cht, thẩm mỹ c kỹ năng bản, phát triển ng lực nhân, nh năng động
sáng tạo, nh thành nhân cách con người Việt Nam hội ch nghĩa, y dựng cách trách
nhiệm ng n; chun bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia
xây dựng bảo vệ Tổ quc.
b. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những sở ban đầu cho sự phát
triển đúng đắn lâu dài về đạo đức, t tuệ, thể chất, thẩm mỹ các k năng bản để học
sinh tiếp tục học trung học sở.
Câu 2: Anh (chị), cho biết tính chất, nguyên giáo dục, yêu cầu về nội dung, phương pháp
giáo dục nói chung giáo dục phổ thông nói riêng được quy định tại Luật giáo dục Việt Nam
số: 38/2005/QH11 Luật giáo dục Việt Nam sửa đổi số: 44/2009/QH12?
Trả lời: Tính chất, nguyên giáo dục u cầu về nội dung, phương pháp giáo dục
được quy định tại Luật giáo dục Việt Nam số: 38/2005/QH11 Luật giáo dục Việt Nam sửa
đổi số: 44/2009/QH12 :
1. Tính chất, nguyên giáo dục:
a. Nền giáo dục Việt Nam nền giáo dục hội chủ nghĩa tính nhân dân, dân tộc,
khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.
b. Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên học đi đôi với hành, giáo
dục kết hợp với lao động sản xuất, luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp
với giáo dục gia đình giáo dục hội.
2. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục:
a. Nội dung giáo dục phải bảo đảm tính bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại
hệ thống; coi trọng giáo dục tư tưởng và ý thức ng dân; kế thừa phát huy truyền thống
tốt đẹp, bản sắc văn a dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; p hợp với s phát
triển về tâm sinh lý lứa tuổi của người học.
b. Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, duy sáng
tạo của người học; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, ng say
học tập ý chí vươn lên.
3. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông :
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
a. Nội dung giáo dục phổ thông phải bảo đảm tính phổ thông, bản, toàn diện,
hướng nghiệp hệ thống; gắn với thực tiễn cuộc sống, phù hợp với tâm sinh lứa tuổi
của học sinh, đáp ứng mục tiêu giáo dục mỗi cấp học.
- Giáo dục tiểu học phải bảo đảm cho học sinh hiểu biết đơn giản, cần thiết v tự
nhiên, hội con người; kỹ năng bản về nghe, nói, đọc, viết tính toán; thói
quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ
thuật.
- Giáo dục trung học sở phải củng cố, phát triển những nội dung đã học tiểu học,
bảo đảm cho học sinh những hiểu biết phổ thông bản về tiếng Việt, toán, lịch s dân
tộc; kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ;
những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật hướng nghiệp.
- Giáo dục trung học phổ thông phải củng cố, phát triển những nội dung đã học trung
học sở, hoàn thành nội dung giáo dục phổ thông; ngoài nội dung chủ yếu nhằm bảo đảm
chuẩn kiến thức phổ thông, bản, toàn diện hướng nghiệp cho mọi học sinh còn nội
dung ng cao một số môn học để phát triển năng lực, đáp ứng nguyện vọng của học sinh.
b. Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động,
sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương
pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực
tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng t học tập cho học sinh.
Câu 3: Anh (chị), cho biết về hệ thống giáo dục quốc dân giáo dục phổ thông được quy
định tại Luật giáo dục Việt Nam số: 38/2005/QH11 Luật giáo dục Việt Nam sửa đổi số:
44/2009/QH12?
Tr lời: Hệ thng giáo dục quốc n giáo dục phổ thông được quy định tại Luật giáo
dục Việt Nam số: 38/2005/QH11 Luật giáo dục Việt Nam sửa đổi số: 44/2009/QH12 là:
1. Hệ thống giáo dục quốc dân:
a. Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy giáo dục thường xuyên.
b. Các cấp học trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:
- Giáo dục mầm non nhà trẻ mẫu giáo;
- Giáo dục phổ thông tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông;
- Giáo dục nghề nghiệp trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề;
- Giáo dục đại học sau đại học (sau đây gọi chung giáo dục đại học) đào tạo trình
độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.
2. Hệ thống giáo dục phổ thông :
a. Giáo dục phổ thông bao gồm:
- Giáo dục tiểu học được thực hiện trong năm năm học, từ lớp một đến lớp năm. Tuổi
của học sinh vào học lớp một sáu tuổi;
- Giáo dục trung học sở được thực hiện trong bốn m học, từ lớp sáu đến lớp chín.
Học sinh o học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, tuổi ời một tuổi;
- Giáo dục trung học ph thông đưc thc hin trong ba năm học, từ lớp mười đến lớp
mười hai. Học sinh o học lớp mười phi có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, tuổi i m
tui.
b. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định những trường hợp thể học trước
tuổi đối với học sinh phát triển sớm về t tuệ; học tuổi cao hơn tuổi quy định đối với học
sinh những vùng điều kiện kinh tế - hội khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số,
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
học sinh bị tàn tật, khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực trí tuệ, học sinh mồ côi
không nơi nương tựa, học sinh trong diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà nước, học
sinh nước ngoài về nước; những trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban; việc học
tiếng Việt của trẻ em người dân tộc thiểu số trước khi vào học lớp một.
Câu 4: Anh (chị), cho biết về chương trình giáo dục nói chung chương trình giáo dục, sách
giáo khoa phổ thông nói riêng được quy định tại Luật giáo dục Việt Nam số: 38/2005/QH11
Luật giáo dục Việt Nam sửa đổi số: 44/2009/QH12?
Trả lời: Chương trình giáo dục nói chung chương trình giáo dục, sách giáo khoa
phổ thông nói riêng được quy định tại Luật giáo dục Việt Nam số: 38/2005/QH11 Luật
giáo dục Việt Nam sửa đổi số: 44/2009/QH12 là:
1. Chương trình giáo dục:
a. Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ
năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động
giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học mỗi lớp, mỗi cấp học
hoặc trình độ đào tạo.
b. Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính hiện đại, tính ổn định, nh thống nhất,
tính thực tiễn, tính hợp kế thừa giữa các cấp học trình độ đào tạo; tạo điều kiện cho
sự phân luồng, liên thông, chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo hình thức
giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; sở bảo đảm chất lượng giáo dục toàn diện;
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
c. Yêu cầu về nội dung kiến thức kỹ năng quy định trong chương trình giáo dục
phải được cụ thể hóa thành sách giáo khoa giáo dục phổ thông, giáo trình tài liệu giảng
dạy giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên. Sách giáo khoa, giáo
trình tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về phương pháp giáo dục.
d. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục mầm
non giáo dục phổ thông; theo năm học hoặc theo hình thức tích luỹ tín chỉ đối với giáo
dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.
Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ người học tích luỹ được khi theo học một
chương trình giáo dục được công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi cho môn học hoặc
tín chỉ tương ng trong chương trình giáo dục khác khi người học chuyển ngành nghề đào
tạo, chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, trình độ đào tạo cao hơn.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định việc thực hiện chương trình giáo dục theo
hình thức tích luỹ tín chỉ, việc công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi kết quả học tập
môn học hoặc tín chỉ.
2. Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa :
a. Chương trình giáo dục phổ thông th hiện mục tiêu giáo dục ph thông; quy định
chuẩn kiến thức, kỹ ng, phạm vi cấu tc nội dung giáo dục phổ thông, phương pp
hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các
môn học mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục ph thông.
b. Sách giáo khoa cụ thể a các u cầu về nội dung kiến thức kỹ năng quy định
trong chương trình giáo dục của các môn học mỗi lớp của giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu
cầu về phương pháp giáo dục phổ thông.
c. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông; duyệt
quyết định chọn sách giáo khoa để sử dụng chính thức, ổn định, thống nhất trong giảng dạy,
học tập các sở giáo dục phổ thông, bao gồm cả sách giáo khoa bằng ch nổi, bằng tiếng
Đánh giá bài viết
1 1.035
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo