Chuyên đề học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chuyên đề học tập Nghị quyết Đại hội XIII 2021

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sau đây là nội dung 5 chuyên đề học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  • Bài thu hoạch Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
  • Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
  • Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025;
  • Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
  • Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam;
  • Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Nội dung chi tiết mời các bạn sử dụng file Tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 110