Mẫu tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên dành cho bộ, ngành

Mẫu tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên dành cho bộ, ngành là gì? Mẫu tổng hợp nguồn kinh phí gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên dành cho bộ, ngành là gì?

Mẫu tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên dành cho bộ, ngành là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để ghi chép về nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên dành cho bộ, ngành. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, thông tin nguồn kinh phí...

2. Mẫu tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên dành cho bộ, ngành

BỘ, NGÀNH………………………….

TỔNG HỢP NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NĂM...

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT

Chỉ tiêu

Nhu cầu kinh phí thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2011

Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên và 40% nguồn thu sự nghiệp để lại đơn vị (phần còn lại sau khi đã sử dụng làm lương 830.000 đ)

Số NSNN bổ sung

Tổng số

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên

Nguồn thu sự nghiệp

1

2

3

4 = 5+6

5

6

7 = 3-4

TỔNG CỘNG

1

Trường A

2

Trường B

3

Trường C

……………

…, ngày…tháng… năm…
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên dành cho bộ, ngành

Mẫu tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên dành cho bộ, ngành

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo