Mẫu tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Mẫu tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin là gì? Mẫu tờ trình gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin là gì?

Mẫu tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin là mẫu bản tờ trình được lập ra để ghi chép về việc thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung thẩm định, thông tin dự án...

2. Mẫu tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Cơ quan trình
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:……...

…..., ngày….tháng….năm…

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

(Tên dự án)….

Kính gửi: ………………...

Căn cứ Nghị định số …/…./NĐ-CP ngày …/…/…. của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt dự án … (Tên dự án) … với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

4. Mục tiêu đầu tư:

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

6. Địa điểm đầu tư:

7. Thiết kế sơ bộ:

8. Thiết bị chính, phụ:

9. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

10. Nguồn vốn đầu tư:

11. Hình thức quản lý dự án:

12. Thời gian thực hiện dự án:

13. Các nội dung khác:

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Mẫu tờ trình thẩm định, phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 442
0 Bình luận
Sắp xếp theo