Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ là gì? Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ là gì?

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ là mẫu bản tự nhận xét được lập ra để ghi chép về việc tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ. Mẫu nêu rõ nội dung nhận xét, thông tin đánh giá, thông tin cán bộ...

2. Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ

Cơ quan:

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ

năm ...

(Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ)

Họ và tên:

Đơn vị công tác:

Nhiệm vụ được phân công:

1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

- Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

- Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

- Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiệu tiêu cực khác.

- Tính trung thực, khách quan trong công tác.

- Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân.

3. Tóm tắt ưu khuyết điểm chính về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

4. Tự phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:

(hoàn thành xuất sắc, hoàn thành; chưa hoàn thành)

Thủ trưởng đơn vị cơ sở
Nhận xét, đánh giá, phân loại
(ký tên, ghi rõ chức vụ)

…, ngày ... tháng ... năm ...
Người tự nhận xét, đánh giá(ký tên)

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của cán bộ dành cho cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 514
0 Bình luận
Sắp xếp theo