Mẫu tờ khai nộp lưu tài liệu

Mẫu tờ khai nộp lưu tài liệu là gì? Mẫu tờ khai nộp lưu tài liệu gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu tờ khai nộp lưu tài liệu là gì?

Mẫu tờ khai nộp lưu tài liệu là mẫu bản tờ khai được lập ra để khai về việc nộp lưu tài liệu. Mẫu tờ khai nêu rõ thông tin của người nộp, thông tin tài liệu... Mẫu được ban hành theo Quyết định 2350/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu tờ khai nộp lưu tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI NỘP LƯU TÀI LIỆU

Kính gửi: Thư viện …..

I. PHẦN GHI CỦA ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN NỘP LƯU

1. Tên đơn vị, cá nhân nộp lưu:..............................................................….............

2. Loại hình tài liệu:………………………………………………………..........……....

3. Tên tài liệu:.........................................................................................................

4. Tên tác giả:..........................................................................................................

5. Tài liệu tiếp nhận bao gồm: …. bản in + … bản mềm

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm……

Người nộp tài liệu
(Ký và ghi rõ họ tên)

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHẬN LƯU TÀI LIỆU

Thư viện …………… đã nhận đủ số lượng tài liệu nộp lưu theo quy định.

Đại diện đơn vị nhận tài liệu
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Tờ khai được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản

Mẫu tờ khai nộp lưu tài liệu

Mẫu tờ khai nộp lưu tài liệu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 42
0 Bình luận
Sắp xếp theo