Mẫu số 02/ĐK-GCN: Sổ theo dõi nhận, cấp phát và sử dụng phôi GCN quyền sử dụng đất

Mẫu số 02/ĐK-GCN: Sổ theo dõi nhận, cấp phát và sử dụng phôi GCN quyền sử dụng đất là gì? Mẫu sổ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 02/ĐK-GCN: Sổ theo dõi nhận, cấp phát và sử dụng phôi GCN quyền sử dụng đất là gì?

Mẫu số 02/ĐK-GCN: Sổ theo dõi nhận, cấp phát và sử dụng phôi GCN quyền sử dụng đất là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc theo dõi, nhận cấp phát và sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mẫu nêu rõ nội dung nhận và cấp phát giấy chứng nhận... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu số 02/ĐK-GCN: Sổ theo dõi nhận, cấp phát và sử dụng phôi GCN quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

SỔ THEO DÕI NHẬN, CẤP PHÁT VÀ SỬ DỤNG PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

………………………..………………..

(Tên cơ quan lập sổ)

Trang Sổ theo dõi cấp phát và sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

I. PHẦN THEO DÕI NHẬN PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN

Số thứ tự

Ngày, tháng, năm

Họ và tên người nhận

Phôi GCN đã nhận

Số biên bản giao nhận

Số lượng phôi GCN nhận

Số (seri) phôi GCN

Từ

Đến

1

2

3

II. PHẦN THEO DÕI CẤP PHÁT, SỬ DỤNG PHÔI GIẤY CHỨNG NHẬN

Số thứ tự

Ngày, tháng, năm

Họ và tên

Số phôi GCN đã nhận

Số phôi GCN đã sử dụng

Số phôi GCN bị hỏng

Số phôi GCN trả

Số seri phôi GCN

Ký tên

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

01/10

Nguyễn Văn A

100

Từ BX 000001 đến BX 000100

5

17/10

Nguyễn Văn B

100

Từ BX 000201 đến BX 000300

17

30/12

Nguyễn Văn A

93

2

BX 000009, BX 000020

5

Từ BX 000096 đến BX 000100

Cộng trang:

Hướng dẫn:

- Cột (3): Ghi họ tên người được cấp phát để sử dụng, người báo cáo tình hình sử dụng;

- Cột (8): Ghi số seri của phôi GCN khi thực hiện cấp phát cho người sử dụng, tiếp nhận lại phôi GCN hư hỏng hoặc không sử dụng hết (nếu có);

- Khi báo cáo tình hình sử dụng phôi GCN đã nhận thì ghi số lượng phôi GCN đã sử dụng ở cột (5) mà không cần liệt kê số seri ở cột (8); trường hợp có phôi GCN bị hỏng, phôi GCN còn lại chưa sử dụng phải nộp lại thì ghi số lượng và số seri phôi GCN bị hỏng, số lượng và số seri phôi GCN chưa sử dụng được nộp lại vào các cột tương ứng tại các dòng dưới kế tiếp như ví dụ nêu trên.

Mẫu số 02/ĐK-GCN: Sổ theo dõi nhận, cấp phát và sử dụng phôi GCN quyền sử dụng đất

Mẫu số 02/ĐK-GCN: Sổ theo dõi nhận, cấp phát và sử dụng phôi GCN quyền sử dụng đất

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.262
0 Bình luận
Sắp xếp theo