Mẫu thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã

Mẫu thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã

Mẫu thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc sử đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Mẫu được ban hành theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
HỢP TÁC XÃ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

……, ngày tháng năm ……

THÔNG BÁO
Về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã

Kính gửi:

(Tên hợp tác xã)

Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)

Mã số: (Mã số hợp tác xã/số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/s Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

Cơ quan đăng ký hợp tác xã

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: …………………………………… Fax:

Email: ………………………………………… Website:

Sau khi xem xét hồ sơ số……………………… đã nhận ngày …… tháng …… năm ……

của Ông/Bà:

về việc:

…………………………… (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và lý do sửa đổi, bổ sung như sau:

Đối với hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử thì ghi:

Thời hạn để hợp tác xã sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày …………………………………… (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của hợp tác xã, …………………………………… (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) sẽ hủy hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.

Ngày …………………………………… (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã.

Xin thông báo để Ông/Bà được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:……

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã

Mẫu thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 33
0 Bình luận
Sắp xếp theo