Mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục

Mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục là gì?

Mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc áp dụng biện pháp giáo dục. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục

Mẫu số 13/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/QĐ-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

CHỦ TỊCH UBND(4) ……………………………………

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 98 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Điều 23 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ biên bản cuộc họp số: /BB-........... ngày / / về việc xem xét áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của …………………….………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với:

Họ và tên: ……………… Tên gọi khác: ………………….. nam/nữ ……….………..

Sinh ngày ……../ ………/ …………..; tại: …………………..……………….……….

Số CMND: ……………………..; ngày cấp: …………………..; nơi cấp: ……………

Nguyên quán:……………………………..…………………………………….………

Nơi thường trú: …………………………………..…………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………..; tôn giáo: ……………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp ……………………….……… nơi làm việc: ……………………………

Lý do không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (ghi rõ hành vi vi phạm, hình thức xử lý đối với từng hành vi vi phạm đó và điều khoản, văn bản quy phạm pháp luật áp dụng):

..........................................................................................................................................

...........................................................................................…...........................................

..........................................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Công an (4) ………………………………………………… và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hội đồng nhân dân(4);
- Gia đình người có tên tại Điều 1;
- Cơ quan, tổ chức có liên quan;
- Lưu UBND (VT; …….).

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;

(2) Tên cơ quan ban hành quyết định;

(3) Tên viết tắt cơ quan ban hành quyết định;

(4) Xã, phường, thị trấn.

Mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục

Mẫu số 13/GDTX: Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo