Mẫu số 10/GDTX: Bản cam kết

Mẫu số 10/GDTX: Bản cam kết là gì? Mẫu bản cam kết gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 10/GDTX: Bản cam kết là gì?

Mẫu số 10/GDTX: Bản cam kết là mẫu bản cam kết được lập ra để ghi chép về việc cam kết. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết, người cam kết... Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu số 10/GDTX: Bản cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT
Về việc chấp hành quyết định của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Kính gửi: (1) …………………………………

Tên tôi là: ………………… Tên gọi khác ………………………... nam/nữ …………

Sinh ngày ……/……../ …………. ; tại: ………………………………………………

Nguyên quán:………………..…………………………………………………………

Nơi thường trú: …………………….………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………..

Số CMND/hộ chiếu: …………; ngày cấp: ………………..; nơi cấp: ………..………

Dân tộc: …..……..; tôn giáo: ……………………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp …………………………… nơi làm việc: ………………………………

Là người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số ……/QĐ- ………. ngày …../ ……./…….. của Chủ tịch UBND(2) ……………….

Tôi xin cam kết chấp hành tốt Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau (cam kết sửa chữa sai lầm, chấp hành pháp luật, chăm chỉ học tập, tu dưỡng đạo đức, tham gia các hoạt động, lớp học dạy nghề...):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ
………… ngày ……. tháng ……. năm …….
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
(ký, ghi rõ họ tên)

………… ngày ……. tháng ……. năm …….
Người viết cam kết
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục;

(2) Xã, phường, thị trấn.

Mẫu số 10/GDTX: Bản cam kết

Mẫu số 10/GDTX: Bản cam kết

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 110
0 Bình luận
Sắp xếp theo