Mẫu số 01/TT văn bản đề nghị xuất khẩu giống cây trồng

Mẫu văn bản đề nghị xuất khẩu giống cây trồng

Mẫu số 01/TT văn bản đề nghị xuất khẩu giống cây trồng là mẫu văn bản được lập ra để đề nghị về việc xuất khẩu giống cây trồng. Mẫu được ban hành theo Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về tại đây.

Văn bản đề nghị xuất khẩu giống cây trồng

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...............

........., ngày ... tháng ... năm ...

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XUẤT KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG
REGISTRATION APPLICATION OF VARIETY EXPORTATION

Kính gửi: Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

To: Department of Crops Production - MARD

- Tên của tổ chức, cá nhân đề nghị xuất khẩu giống:

(Name of the Organization, individual applying the registration for variety exportation):

- Địa chỉ (Address):

- Điện thoại, Fax, Email (Tel, Fax, Email):

- Thông tin về giống xuất khẩu: Basic information on variety

TT

Tên giống
(Variety Name)

Tên khoa học
(Scientific name)

Loại hình (hạt, cây, hom, mắt ghép...)
Material: (seeds, plan, cutting, budwood...)

Đơn vị Tính
(Unit)

Số lượng nhập
(The quantity of importation)

Nơi xuất
(original of exportation)

Tổng
(total)

- Lần xuất khẩu (export time): □ Lần đầu (first) □ Lần thứ (next)..........

- Mục đích xuất khẩu (Purposes of exportation):

□ Nghiên cứu (Research)

□ Khảo nghiệm (Evaluation)

□ Sản xuất thử (Test production)

□ Quà tặng (Gift)

□ Hội chợ, Triển lãm (Exhibition)

□ Hợp tác quốc tế (International Cooperation)

□ Mục đích khác (Other Purposes): ................................................................................

- Quy mô, địa điểm dự kiến gieo trồng: (nếu nhiều giống, lập Danh sách kèm theo):

Estimation for planting scale and location: (If more than one variety, a variety list needs to be attached)

- Cửa khẩu xuất (Border/gate for exportation): ...............................................................

- Thời hạn xuất khẩu (permited time of exportation) ......................................................

- Kèm theo đây là các tài liệu liên quan (Attached with related documents):

□ Tờ khai kỹ thuật (Technical Declaration)

□ Giấy chứng nhận ĐKKD (Certificate of Business Registration)

□ Giấy chứng nhận Đầu tư (..............................)

□ Giấy tờ khác (Other papers) .........................................................................................

- Chúng tôi xin cam kết (engagements): Báo cáo kết quả xuất khẩu giống về Cục Trồng trọt.

(Exportation result report of the variety to the Department of Crop Production)

Đề nghị Cục Trồng trọt xem xét và giải quyết./.

(Proposal and submittment to the Department of Crop Production./.)

......., ngày ... tháng ... năm ...
Date, .........
Tổ chức/cá nhân đề nghị
(Ký tên, đóng dấu)
Organization/individual of registration (Signed,Sealed)

Mẫu số 01/TT văn bản đề nghị xuất khẩu giống cây trồng

Mẫu số 01/TT văn bản đề nghị xuất khẩu giống cây trồng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 128
0 Bình luận
Sắp xếp theo