Mẫu giấy chứng sinh 2024

Khi em bé ra đời sẽ được bố, mẹ hoặc ông bà nội ngoại làm giấy chứng sinh để xác nhận sự kiện em bé chào đời. Vậy những thông tin cần biết về giấy chứng sinh, mẫu giấy chứng sinh 2024 theo Thông tư 17/2012/TT-BYT được sửa đổi một số điều bởi Thông tư 34/2015/TT-BYT Thông tư 27/2019/TT-BYT. 

1. Giấy chứng sinh là gì?

Giấy chứng sinh là mẫu giấy trên đó thể hiện các thông tin về em bé mới chào đời như ngày, giờ sinh, họ tên cha mẹ em bé, địa điểm sinh em bé. Giấy chứng sinh sẽ được bệnh viện, cơ sở y tế nơi em bé được sinh ra cấp cho bố mẹ hoặc người thân khi em bé chào đời.

Giấy chứng sinh là giấy tờ quan trọng để được cấp giấy khai sinh, nếu chưa có giấy chứng sinh hoặc làm mất giấy chứng sinh thì phải làm đơn xin cấp mới/ cấp lại giấy chứng sinh.

2. Làm giấy chứng sinh cần những gì?

Theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh, những cơ sở sau đây có thẩm quyền cấp Giấy chứng sinh:

- Bệnh viện đa khoa có khoa sản; Bệnh viện chuyên khoa phụ sản, Bệnh viện sản - nhi;

- Nhà hộ sinh;

- Trạm y tế cấp xã;

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp khác được phép cung cấp dịch vụ đỡ đẻ.

Hiện nay, có rất nhiều cơ sở không có thẩm quyền cấp giấy chứng sinh nhưng vẫn cung cấp dịch vụ làm giấy chứng sinh giả tràn lan ngoài thị trường. Những hành vi này là hành vi trái pháp luật và cần được xử lý kịp thời.

Giấy chứng sinh được cấp bởi bệnh viện hoặc cơ sở y tế nơi em bé được sinh ra, các thông tin của người mẹ và em bé sẽ được bệnh viên ghi đầy đủ vào giấy chứng sinh. Trong trường hợp, bố/mẹ hoặc người thân tự khai vào giấy chứng sinh thì chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào mẫu giấy chứng sinh như tên bố/ mẹ, số CCCD/CMND, địa chỉ nơi đăng ký thường trú, tạm trú,...

3. Mẫu giấy chứng sinh 2024

3.1 Mẫu giấy chứng sinh cho trẻ được sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cơ sở Y tế
………………

Mẫu BYT/CS-2012
Số: ……………......
Quyển số: ………..

GIẤY CHỨNG SINH
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Họ và tên mẹ/NND: ………………………

Năm sinh: …………………………………

Nơi đăng ký thường trú: ……………..………………

………………………………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: …………………….……………

Dân tộc: ……………

Đã sinh con vào lúc:...giờ.…phút.....ngày…tháng....năm....

Tại: ………………………

Số lần sinh:….Số con hiện sống:……

Số con trong lần sinh này:………

Giới tính của con: …Cân nặng …

Hiện trạng SK của con: ……

Dự định đặt tên con là: ………

Người đỡ đẻ:………………..…………………………

…………., ngày … tháng …. năm ……

Cha, mẹ, NND
(ký, ghi rõ họ tên)

Người đỡ đẻ
(ký, ghi rõ họ tên)

Người ghi phiếu
(Ký,ghi rõ chức danh và họ tên)

Thủ trưởng CSYT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý Giấy chứng sinh cấp lần đầu: Số:.... Quyển số:....... (nếu cấp lại)

Cơ sở Y tế
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục số 01

Mẫu BYT/CS-2012
Số: ………………….
Quyển số: ……….…

GIẤY CHỨNG SINH

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Họ và tên mẹ/Người nuôi dưỡng:……………Năm sinh: …

Nơi đăng ký thường trú: ……………………

…………………………………………………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ………………..

Dân tộc:……………………………………….

Đã sinh con vào lúc: ….. giờ… phút, ngày.…tháng … năm ..…

Tại: …………………

Số lần sinh………….Số con hiện sống:…………

Số con trong lần sinh này:………

Giới tính của con: ………Cân nặng: ………

Hiện trạng sức khỏe của con:………………

Dự định đặt tên con là: ……………………………………

Người đỡ đẻ:……………………

…………., ngày … tháng …. năm……

Cha, mẹ, người nuôi dưỡng
(ký, ghi rõ họ tên)

Người đỡ đẻ
(ký, ghi rõ họ tên)

Người ghi phiếu
(Ký, ghi rõ chức danh và họ tên)

Thủ trưởng CSYT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Chú thích

Tên dự định đặt có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh,

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng phải đi khai sinh cho trẻ.

3.2 Trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Phụ lục số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng sinh

Kính gửi: ……

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:………………………………

Năm sinh…………..

Nơi đăng ký thường trú:……………………..………………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:…………………….………..…

Dân tộc:…………………………………………………………

Đã sinh con vào lúc:……..giờ……phút, ngày…….tháng………năm:………

Tại:……………………………………………………………

Số lần sinh………………Số con hiện sống:…..…………

Số con trong lần sinh này:……………………………….…

Giới tính con:…………….cân nặng:………………….......

Hiện trạng của con:…………………………....................

Người đỡ đẻ:……………………………………...............

Dự định đặt tên con:…………………......................……

.......……, ngày…....tháng….....năm...

Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

3.3 Trẻ được sinh ra do mang thai hộ

Cơ sở Y tế
…………..

Mẫu BYT/CS-2015
Số: …………….……
Quyển số: ……….…

GIẤY CHỨNG SINH

(Ban hành kèm theo Thông tư số :34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Thông tin của bên nhờ mang thai hộ:

Họ và tên vợ: ……………Năm sinh: …………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: …………Dân tộc: ………

Nơi đăng ký thường trú: …………….

Họ và tên chồng: …………………Năm sinh: ………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: …………Dân tộc: ………

Nơi đăng ký thường trú: ……………..

2. Phần thông tin của bên mang thai hộ

Họ và tên vợ: ………………… Năm sinh: …………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: …………Dân tộc: ……………

Nơi đăng ký thường trú: ……………..…

Họ và tên chồng: ………Năm sinh: …………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ………Dân tộc: ……………

Nơi đăng ký thường trú: ……………..…

Đã sinh con vào lúc:…giờ.…phút….ngày…tháng …năm …

Tại: …………………………………………..

Số lần sinh:………Số con hiện sống………

Số con trong lần sinh này:…………………

Giới tính của con: ………Cân nặng ……

Hiện trạng SK của con: ………………

Dự định đặt tên con là: ……………

Người đỡ đẻ:………………..…………………

……., ngày … tháng …. năm ……

Người MTH
(ký, ghi rõ họ tên)

Người nhờ MTH
(ký, ghi rõ họ tên)

Người đỡ đẻ
(ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng CSYT
(Ký,ghi rõ chức danh)

Lưu ý Giấy chứng sinh cấp lần đầu: Số:...... Quyển số:..... (nếu cấp lại)

Cơ sở Y tế
……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu BYT/CS-2015
Số: …………………. Quyển số: ……….…

GIẤY CHỨNG SINH

(Ban hành kèm theo Thông tư số:34/2015/TT-BYT ngày 27 th áng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Thông tin của bên nhờ mang thai hộ:

Họ và tên vợ: ………… Năm sinh: ………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ………Dân tộc: …………

Nơi đăng ký thường trú: ………………

Họ và tên chồng:…………Năm sinh:…………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:……Dân tộc:…………

Nơi đăng ký thường trú:……………..…………

2. Phần thông tin của bên mang thai hộ

Họ và tên vợ:…………… Năm sinh:…………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:.……Dân tộc: ……………

Nơi đăng ký thường trú: …………….

Họ và tên chồng: …………Năm sinh: …………

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ……Dân tộc: ………

Nơi đăng ký thường trú: ……………..……

Đã sinh con vào lúc:..giờ…phút...ngày…tháng…năm...

Tại: ………………………..

Số lần sinh:………Số con hiện sống…………

Số con trong lần sinh này:………………

Giới tính của con: ……….Cân nặng ………

Hiện trạng SK của con: ……………………………

Dự định đặt tên con là: ……………………………

Người đỡ đẻ:………………………

…………., ngày … tháng …. năm ……

Người MTH/ Người nhờ MTH
(ký, ghi rõ họ tên)

Người đỡ đẻ
(ký, ghi rõ họ tên)

Người ghi phiếu
(Ký, ghi rõ chức danh và họ tên)

Thủ trưởng CSYT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Chú thích

Con sinh ra là con của Bên (vợ chồng) nhờ mang thai hộ

Tên con dự định đặt (do bên nhờ mang thai hộ dự định đặt) có thể được thay đổi khi đăng ký khai sinh,

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha/mẹ phải đi khai sinh cho trẻ.

4. Quy định cấp giấy chứng sinh cho trẻ

Quy định cấp giấy chứng sinh cho trẻ được quy định tại Thông tư 17/2012/TT-BYT, Thông tư 34/2015/TT-BYTThông tư số 27/2019/TT-BYT. Những em bé được sinh tại bệnh viên, trạm xá, nhà hộ sinh thì được cấp giấy chứng sinh khi em bé chào đời. Ở vùng quê, cơ sở y tế hạn chế nên thông thường em bé được đỡ đẻ tại nhà riêng, trong trường hợp này, bố/mẹ hoặc người thân phải làm đơn xin giấy chứng sinh cho em bé.

  • Trường hợp 1: Trẻ được sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 34/2015/TT-BYT sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT:

Trước khi trẻ sơ sinh về nhà, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh tại Phụ lục 01 hoặc Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BYT. Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho bố, mẹ hoặc người thân thích của trẻ để làm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

  • Trường hợp 2: Trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 27/2019/TT-BYT sửa đổi Điểm c Khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BYT:

Trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BYT và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm y tế tuyến xã phải làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

  • Trường hợp 3: Trẻ được sinh ra do mang thai hộ

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 1 Thông tư 34/2015/TT-BYT như sau:

Trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ thì Bên vợ chồng nhờ mang thai hộ hoặc Bên mang thai hộ phải nộp Bản xác nhận về việc sinh con bằng kỹ thuật mang thai hộ theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 34/2015/TT-BYT và bản sao có chứng thực hoặc bản chụp có kèm theo bản chính để đối chiếu Bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo giữa vợ chồng nhờ mang thai hộ và Bên mang thai hộ gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi trẻ sinh ra.

Trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ sẽ được cấp Giấy chứng sinh theo Mẫu quy định tại Phụ lục 01A ban hành kèm theo Thông tư 34/2015/TT-BYT. Giấy chứng sinh này là văn bản chứng minh việc mang thai hộ khi làm thủ tục đăng ký khai sinh.

Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều mẫu liên quan tại mục Biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
3 9.046
0 Bình luận
Sắp xếp theo