Mẫu GCN kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa thực vật nhập khẩu

Mẫu GCN kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa thực vật nhập khẩu là gì? Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa Mẫu GCN kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa thực vật nhập khẩu là gì?

Mẫu GCN kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa thực vật nhập khẩu là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa thực vật nhập khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận, thông tin kiểm dịch...

2. Mẫu GCN kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa thực vật nhập khẩu

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN
KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÀ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU

Số ……………./20…………/GCNNK

1. Tên, địa chỉ, điện thoại của tổ chức, cá nhân nhập khẩu: ...........................................

2. Tên, địa chỉ, điện thoại của thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:

..............................................................................................................….....................

3. Tên, địa chỉ, điện thoại của thương nhân xuất khẩu: ............................................…

4. Số tờ khai hải quan (nếu có): ...................................................................................

5. Nước xuất khẩu .......................................................................................................

6. Tên, địa chỉ nhà sản xuất:………………………. Mã số (nếu có)...............................

7. Cửa khẩu đi (cửa khẩu xuất): ...................................................................................

8. Cửa khẩu đến (cửa khẩu nhập): ................................................................................

9. Thời gian kiểm tra: ...................................................................................................

10. Địa điểm kiểm tra: ..................................................................................................

11. Phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP): ...................................................

12. Thông tin chi tiết lô hàng:

TT

Tên mặt hàng

Tên khoa học

Nhóm sản phẩm

Số lượng/ trọng lượng

Phương tiện vận chuyển

Nơi đi

Nơi đến

CHỨNG NHẬN

□ Lô hàng trên đã được kiểm tra và chưa phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ.

□ Lô hàng đã được kiểm tra và phát hiện loài ……………. là đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam. Lô hàng đã được xử lý đảm bảo tiêu diệt triệt để sinh vật gây hại trên.

□ Lô hàng trên đã được kiểm tra và phát hiện sinh vật gây hại lạ. Lô hàng đã được xử lý đảm bảo tiêu diệt triệt để sinh vật gây hại.

□ Lô hàng trên đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm (ATTP).

QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TRONG KHI GỬI VÀ NHẬN HÀNG:

□ Lô hàng được phép sử dụng tại địa điểm quy định trên;

□ Báo ngay cho cơ quan kiểm dịch thực vật (KDTV)/bảo vệ thực vật (BVTV) nơi gần nhất khi phát hiện đối tượng KDTV, đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam (trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển, sử dụng...)

□ Điều kiện khác: ………………………………………………………………………

Giấy này được cấp căn cứ vào:

□ Giấy phép KDTV nhập khẩu số …………..ngày ……/……/………………………..

□ Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu;

□ Giấy chứng nhận KDTV của nước xuất khẩu;

□ Kết quả kiểm tra, phân tích giám định trong phòng thí nghiệm KDTV;

□ Kết quả phân tích chỉ tiêu ATTP của tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định (trường hợp kiểm tra chặt);

□ Dấu xử lý vật liệu đóng gói của nước xuất khẩu;

□ Căn cứ khác: …………………………………………………………………………

Nơi nhận:
- Chủ hàng:………………;
- Hải quan cửa khẩu:…………………..;
- Lưu hồ sơ kiểm tra.

Ngày.... tháng... năm...
Đại diện cơ quan kiểm tra
(ký tên, đóng dấu)

_______________________

Ghi chú: Nghiêm cấm chở hàng đến địa điểm khác nếu không được phép của cơ quan kiểm dịch thực vật và kiểm tra ATTP.

Mẫu GCN kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa thực vật nhập khẩu

Mẫu GCN kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa thực vật nhập khẩu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 140
0 Bình luận
Sắp xếp theo