Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân, anh hùng dân tộc

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân, anh hùng dân tộc là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân, anh hùng dân tộc là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân, anh hùng dân tộc là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân, anh hùng dân tộc. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin cá nhân tổ chức đề nghị...

2. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân, anh hùng dân tộc

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
SAO CHÉP TRANH, TƯỢNG DANH NHÂN VĂN HÓA, ANH HÙNG DÂN TỘC, LÃNH TỤ

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố….

Tên cá nhân/tổ chức đề nghị ………………………………….......……………

Địa chỉ: ……………………………………….……….………….….........………

Điện thoại: …………………………………………………...…..….........………

Đề nghị được cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ:

Tên tác phẩm (bản mẫu)……………………………...……………....................

Tên tác giả (bản mẫu):....................................................................................

Khuôn khổ bản sao chép:................................................................................

Chất liệu bản sao chép: ………………………………..........…….…......………

Số lượng bản sao chép: ………………………………………...…….......………

Tên cá nhân/tổ chức sao chép:……………………………………..…...............

Địa chỉ cá nhân/tổ chức sao chép: ……………………………….……...........…

Mục đích sử dụng:............................................................................…............

Địa điểm sử dụng:.............................................................................…............

Cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về sao chép tác phẩm mỹ thuật và các quy định liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ./.

....,ngày.....tháng.....năm …
CÁ NHÂN/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức)
(Ký, ghi rõ họ tên, nếu là cá nhân)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân, anh hùng dân tộc

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sao chép tranh, tượng danh nhân, anh hùng dân tộc

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 18
0 Bình luận
Sắp xếp theo