Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản là gì?

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin giấy phép... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)...

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:.......

Hà Nội, ngày ..... tháng.... năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tên cơ quan, tổ chức đề nghị: .....

Trụ sở:

Số điện thoại: ......................Fax:

Email:

Căn cứ Điều 15 Luật xuất bản, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp đổi Giấy phép thành lập Nhà xuất bản................. cho cơ quan, tổ chức chúng tôi.

Nội dung đề nghị cấp đổi giấy phép: ..........................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động nhà xuất bản sau khi được cấp đổi giấy phép.

Kèm theo đơn này: Giấy phép thành lập Nhà xuất bản đã được cấp./.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

Mẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 21
0 Bình luận
Sắp xếp theo