Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ trưng cầu giám định

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ trưng cầu giám định là gì? Mẫu biên bản giao nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản giao nhận hồ sơ trưng cầu giám định là gì?

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ trưng cầu giám định là mẫu biên bản được lập ra để giao nhận về hồ sơ trưng cầu giám định. Mẫu nêu rõ nội dung giao nhận, thông tin hồ sơ trưng cầu giám định... Mẫu được ban hành theo Thông tư 23/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

2. Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ trưng cầu giám định

BỘ Y TẾ
TÊN TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…./BBGNHSGĐ

…………(2), ngày ….. tháng ….. năm…..

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN
HỒ SƠ TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

Vào lúc…..giờ.......phút, ngày……….tháng……….năm 20.........

Tại: (địa điểm tiếp nhận)……………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Bên giao:

Ông/ Bà: ……………………… Chức vụ: ……………….. Điện thoại: ……….…….

Đại diện cơ quan, đơn vị: …………………………….………………………………..

Bên nhận:

Ông/ Bà: …………………… Chức vụ: ………………... Điện thoại: …………….…

Đại diện (ghi tên Tổ chức giám định): …………………………….………………….

Đã tiến hành giao, nhận hồ sơ trưng cầu giám định pháp y tâm thần của đối tượng:

Họ và tên: ……………….. Năm sinh: ………….. Giới tính: ………………………..

Nơi thường trú: ………………….……………………………………………………

Hồ sơ bao gồm:

1. Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần số…….ngày…….tháng…...năm ……. của: ………………………………..………

2. Số lượng ……… tài liệu/văn bản/bút lục, được đánh số từ 01 đến .... (có bảng kê kèm theo);

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị như nhau.

Những người có tên trên đã đọc lại, nhất trí và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Người giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1): Ghi rõ tên của Tổ chức giám định (Viện/Trung tâm)

(2): Ghi rõ địa đanh tỉnh nơi Tổ chức giám định đặt trụ sở

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ trưng cầu giám định

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ trưng cầu giám định

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 86
0 Bình luận
Sắp xếp theo