Mẫu báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm của cơ quan tư pháp

Mẫu báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm của cơ quan tư pháp là gì? Mẫu báo cáo cáo kết quả công tác tư pháp gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm của cơ quan tư pháp là gì?

Mẫu báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm của cơ quan tư pháp là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin kết quả công tác... Mẫu được ban hành theo Thông tư 12/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

2. Mẫu báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm của cơ quan tư pháp

CƠ QUAN….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../BC-…..

……., ngày …. tháng …. năm ….

BÁO CÁO
Kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm …….5

Bối cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm .... ảnh hưởng đến công tác tư pháp (những thuận lợi và khó khăn).

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật

4. Công tác giám định tư pháp, hộ tịch, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước (đối với các Bộ liên quan)

5. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về pháp luật

6. Về xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá chung về những kết quả nổi bật.

2. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM …….6 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm (nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác cụ thể nêu tại mục I).

2. Giải pháp chủ yếu thực hiện công tác tư pháp.

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Mẫu báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm của cơ quan tư pháp

Mẫu báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm của cơ quan tư pháp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 214
0 Bình luận
Sắp xếp theo