Biểu mẫu về hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo nghị định số 76/2017/NĐ-CP

Biểu mẫu về hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng

Biểu mẫu tổng hợp dự kiến, tổng hợp kết quả đối tượng được điều chỉnh và tổng quỹ tăng thêm theo nghị định 76/2017/NĐ-CP đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo công văn 31/BHXH-CSXH ngày 27 tháng 7 năm 201 7 của BHXH Việt Nam.

Nghị định 76/2017/NĐ-CP về tăng lương và trợ cấp hàng tháng

13 thay đổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2017

Cách tính tăng lương hưu; trợ cấp BHXH, hằng tháng từ 01/7/2017

Biểu mẫu về hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo nghị định số 76/2017/NĐ-CP

Mẫu 01-NĐ76

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ ………..

BIỂU TỔNG HỢP DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH VÀ TỔNG QUỸ TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2017/NĐ-CP ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG

(Kèm theo Công văn số 3162/BHXH-CSXH ngày 27 tháng 7 năm 2017 của BHXH Việt Nam)

Đối tượng

Số người hưởng chế độ
(người)

Mức bình quân tháng 6/2017
(đồng/tháng)

Mức hưởng bình quân tăng thêm
(đồng/tháng)

Tổng kinh phí tăng thêm do điều chỉnh theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP
(triệu đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I. Đối tượng thuộc nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo:

1. Hưu trí:

* Hưu hưởng trước tháng 01/1995

* Hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP

* Hưu theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP

* Hưu theo Nghị định số 23/2012/NĐ-CP

2. Trợ cấp mất sức lao động

3. Trợ cấp TNLĐ - BNN hằng tháng hưởng trước tháng 01/1995

4. Trợ cấp theo Quyết định số 91/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg

5. Trợ cấp đối với công nhân cao su

II. Đối tượng thuộc nguồn quỹ BHXH đảm bảo:

1. Hưu hưởng từ tháng 01/1995 trở đi

2. Trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP;

3. Trợ cấp TNLĐ - BNN hằng tháng hưởng từ tháng 01/1995 trở đi

Tổng cộng

Người lập biểu Trưởng phòng Chế độ BHXH ………., ngày……, tháng……, năm ……

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc

(Ký, đóng dấu)

Mẫu 02-NĐ76

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BHXH TỈNH, THÀNH PHỐ ………..

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH VÀ TỔNG QUỸ TĂNG THÊM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2017/NĐ-CP ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH VÀ TRỢ CẤP HẰNG THÁNG

(Kèm theo Công văn số 3162/BHXH-CSXH ngày 27 tháng 7 năm 201 7 của BHXH Việt Nam)

Đối tượng

Số người hưởng chế độ
(người)

Mức bình quân tháng 6/2017
(đồng/tháng)

Mức hưởng bình quân tăng thêm
(đồng/tháng)

Tổng kinh phí tăng thêm do điều chỉnh theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP
(triệu đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I. Đối tượng thuộc nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo:

1. Hưu trí:

* Hưu hưởng trước tháng 01/1995

* Hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP

* Hưu theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP

* Hưu theo Nghị định số 23/2012/NĐ-CP

2. Trợ cấp mất sức lao động

3. Trợ cấp TNLĐ - BNN hằng tháng hưởng trước tháng 01/1995

4. Trợ cấp theo Quyết định số 91/QĐ-TTg và Quyết định số 613/QĐ-TTg

5. Trợ cấp đối với công nhân cao su

II. Đối tượng thuộc nguồn quỹ BHXH đảm bảo:

1. Hưu hưởng từ tháng 01/1995 trở đi

2. Trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP;

3. Trợ cấp TNLĐ - BNN hằng tháng hưởng từ tháng 01/1995 trở đi

Tổng cộng

Người lập biểu Trưởng phòng Chế độ BHXH ………., ngày……, tháng……, năm ……

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc

(Ký, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 150
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo