Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật

Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật là gì? Mẫu biên bản vi phạm kỷ luật gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật là gì?

Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật là mẫu biên bản được lập ra khi trong công ty, doanh nghiệp có sự vi phạm kỷ luật của người lao động. Trong mẫu biên bản ghi rõ đầy đủ nội dung thông tin của người lập, người bị lập biên bản, thời gian diễn ra, sự việc vi phạm, những thiệt hại gây ra.... Biên bản được lập ra phải có sự chứng kiện của người khác, mời các bạn cùng xem và tải về mẫu biên bản về việc vi phạm pháp luật tại đây.

2. Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật số 1

BIÊN BẢN VI PHẠM

Hôm nay vào lúc ………… giờ…………...phút, ngày……...tháng………năm………

Chúng tôi gồm:

  1. Họ tên người lập biên bản:…………………………………………………………
  2. Họ tên người làm chứng:… …………………………………………………………
  3. Họ tên người có liên quan đến vụ việc:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc: ……………………………………………………

Diễn biến của vụ việc xảy ra: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thiệt hại về vật chất hoặc vi phạm những qui định của Công ty đề ra:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người có liên quan đến vi phạm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người vi phạm Người làm chứng Người lập biên bản

Biên bản được lập và đọc lại cho mọi người đều nghe.

3. Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật số 2

Mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản về việc vi phạm kỷ luật như sau:

CÔNG TY………

………..............
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Số:........./BB

................, ngày.....tháng.....năm.....

BIÊN BẢN
Về việc vi phạm kỷ luật

Vào lúc…….., ngày…..tháng……năm …… , tại......................................................

- Họ tên, đơn vị, chức vụ người lập biên bản..........................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Họ tên, đơn vị, chức vụ người bị lập biên bản......................................................

.................................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:

- Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc:.......................................................................

- Diễn biến của vụ việc xảy ra:................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Thiệt hại về vật chất:..............................................................................................

..................................................................................................................................

- Tang vật (nếu có):...................................................................................................

- Ý kiến của người bị lập biên bản (nếu có)..............................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Biên bản này được lập thành 2 bản. Một bản do người lập biên bản giữ, một bản do người bị lập biên bản giữ.

Người lập biên bản

(Ký ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến

(Ký ghi rõ họ tên)

Lãnh đạo đơn vị

(Ký ghi rõ họ tên)

Người bị lập biên bản

(Ký ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
27 124.786
0 Bình luận
Sắp xếp theo