Biên bản tự đánh giá công tác thư viện

Mẫu biên bản đánh giá công tác thư viện trường học

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biên bản tự đánh giá công tác thư viện mới nhất mà chúng tôi sưu tầm được. Mẫu dùng để kiểm tra, đánh giá công tác hoạt động của thư viện trong suốt một năm, thống kê số sách có ở thư viện nhà trường. Từ đó lên kế hoạch hoạt động thư viện cho năm học tiếp theo.

PHÒNG GD&ĐT…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …………………… …….., ngày…..tháng……năm……..

BIÊN BẢN
Tự đánh giá công tác thư viện

(Theo quyết định 01/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Hôm nay, ngày 14 tháng 04 năm 2017, tại Trường ................, chúng tôi gồm:

1. Ông (bà)…………….

2. Ông (bà)…………….

3. Ông (bà)…………….

4. Ông (bà)…………….

5. Ông (bà)…………….

Đã tiến hành kiểm tra công tác thư viện của trường ................theo tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông (QĐ số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003) kết quả như sau:

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA

I. Tiêu chuẩn 1: Về sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa.

1. Sách giáo khoa:

Nhà trường đã có “tủ sách giáo khoa dùng chung” để đảm bảo cho mỗi học sinh có 01 bộ sách giáo khoa để học bằng hình thức mua.

100% số học sinh thuộc diện chính sách xã hội, học sinh nghèo có thể mượn sách giáo khoa tại thư viện đảm bảo việc học tập của các em trong năm học.

Sách giáo khoa được đăng ký mua của Sở GD&ĐT do nhà xuất bản Giáo dục xuất bản có giá niêm yết như sau:

Lớp 1: ………../1 bộ

Lớp 2: ………../1 bộ

Lớp 3: ………../1 bộ

Lớp 4: ………../1 bộ

Lớp 5: ………../1 bộ

Khối lớp

Số lượng (bản)

Trị giá (đồng)

1

2

3

4

5

Tổng cộng

Nhà trường đảm bảo cho 100% học sinh có đủ sách giáo khoa sách bài tập để học tập. Số lượng sách giáo khoa có trong thư viện là……..bản.

2. Sách nghiệp vụ của giáo viên: (sách giáo viên, sách bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, các loại sách nâng cao khác): Hiện có……….bản.

+ Mỗi giáo viên có dầy đủ sách giáo khoa, sách thiết kế giảng dạy, sách hướng dẫn giảng dạy của từng môn để giảng dạy

+ Có đầy đủ các văn bản, nghị quyết của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, ngành, liên bộ liên ngành, các tài liệu hướng dẫn của ngành phù hợp với cấp học, bậc học và nghiệp vụ quản lý giáo dục phổ thông.

+ Thư viện có đầy đủ các sách bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm và các sách nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo từng chu kỳ.

+ Mỗi tên sách nghiệp vụ của giáo viên có đủ mỗi giáo viên có 1 bản và 3 bản lưu tại thư viện.

3. Sách tham khảo:

+ Sách công cụ, tra cứu: Như sách từ điển đảm bảo mỗi tên sách có 3 bản lưu tại thư viện.

+ Sách tham khảo của các môn học đảm bảo mỗi tên sách có 5 bản.

+ Có tủ sách pháp luật trong trường phổ thông.

- Trường đảm bảo có đủ 2 học sinh có 1 cuốn sách tham khảo.

- Có tủ sách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tổng số sách tham khảo trong thư viện:......bản.

4. Báo, tạp chí, bản đồ và tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo giáo khoa:

- Có các loại báo, tạp chí phục vụ dạy và học của thầy cô giáo và học sinh. Có đầy đủ các loại sách, báo, tạp chí ngành. Số lượng: 5 loại. Trong đó:

+ Báo, tạp chí ngành: Giáo dục & thời đại (Báo này truy cập mạng).

+ Báo, tạp chí chuyên môn: Thế giới trong ta; Tạp chí giáo dục tiểu học, Toán tuổi thơ, Văn học và tuổi trẻ (Phòng Giáo dục & Đào tạo cấp theo định kỳ).

+ Các loại báo, tạp chí khác: Báo nhân dân, Thái Nguyên, Các loại báo truy cập trên mạng.

- Các loại báo, tạp chí đều được phân loại, đánh số và vào sổ đăng ký đầy đủ.

Đánh giá chung: Số lượng sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa của nhà trường đã đủ theo tiêu chuẩn.

Kết luận: Đạt

II. Tiêu chuẩn 2: Về cơ sở vật chất

1. Phòng thư viện: (Vị trí, diện tích phòng thư viện và phòng đọc)

+ Vị trí:

- Nhà trường đã xây dựng được thư viện rộng, thoáng mát có thuận lợi cho việc phục vụ nhu cầu đọc, mượn sách của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh mượn sách , đọc sách tham khảo và nghiên cứu.

+ Tổng diện tích thư viện: ……m2

- Diện tích thư viện…..m2. Trong đó phòng đọc…..m2, phòng kho là:….m2.

2. Trang thiết bị chuyên dùng:

Thư viện có đầy đủ các trang thiết bị chuyên dụng như:

  • Kệ đựng sách: ………
  • Giá, kệ đựng báo, tạp chí: ………
  • Ghế:………cái.
  • Bảng giới thiệu sách:………

- Chất lượng ánh sáng không khí: Đạt tiêu chuẩn tiên tiến

- Số chỗ ngồi: ….. chỗ trong đó:

  • Cho giáo viên: …..chỗ.
  • Cho học sinh:…..chỗ.

- Thư viện có máy vi tính nối mạng internet để phục vụ công tác xây dựng thư viện để giáo viên và học sinh tra cứu, tham khảo công tác dạy và học.

Kết luận: Đạt

III. Tiêu chuẩn 3: Về nghiệp vụ

1. Nghiệp vụ:

- Tất cả các loại ấn phẩm trong thư viện đã được đăng kí mô tả, phân loại, tổ chức mục lục, sắp xếp theo đúng mục lục thư viện để phục vụ cho giáo viên và học sinh đọc và tham khảo một cách thuận lợi.

- Hàng năm cán bộ thư viện có tổ chức biên soạn 2 thư mục phục vụ giảng dạy và học tập trong nhà trường.

- Mỗi tháng đều có 1 bài tuyên truyền giới thiệu sách đến giáo viên và học sinh.

- Đầu năm học, hết học kỳ I và cuối năm học, nhà trường đều tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, công tác chuyên môn của thư viện, kiểm kê sách theo quy định. Các kỳ kiểm tra, kiểm kê có đầy đủ thành phần và có biên bản kiểm tra, kiểm kê đầy đủ.

2. Hướng dẫn sử dụng thư viện:

- Thư viện có đầy đủ nội quy thư viện. Có bảng hướng dẫn học sinh, giáo viên sử dụng thư viện theo đúng quy định.

Kết luận: Đạt

IV. Tiêu chuẩn 4: Về tổ chức và hoạt động

1. Tổ chức và quản lý:

Nhà trường có Quyết định thành lập tổ thư viện, phân công hợp lý: Lãnh đạo trường phụ trách thư viện, bố trí hợp lý cán bộ làm công tác thư viện. Có chỉ đạo sâu sát hoạt động thư viện được thể hiện qua kế hoạch năm, tháng và hàng tuần theo tiêu chuẩn thư viện đạt Tiên tiến quốc gia.

2. Đối với cán bộ làm công tác thư viện

- Cán bộ làm công tác thư viện của nhà trường là: …..Đ/c chuyên trách, có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

- Hàng tháng có lên kế hoạch hoạt động trình hiệu trưởng duyệt đúng định kì và thời gian quy định.

- Cuối học kì I cán bộ thư viện làm công tác báo cáo sơ kết công tác hoạt động thư viện, báo cáo cho Hiệu trưởng nắm tình hình hoạt động của thư viện trong học kì I để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời và rút kinh nghiệm để thực hiện trong học kì II.

3. Phối hợp trong công tác thư viện

- Thư viện có mạng làm cộng tác viên trong giáo viên, học sinh và hội cha mẹ học sinh để để giúp đỡ cán bộ thư viện hoạt động khai thác, phát triển phong trào đọc sách, báo, tài liệu của trường.

- Đảm bảo 100% cán bộ giáo viên- nhân viên và 100% học sinh trong toàn trường vào thư viện đọc sách, báo thư viện.

4. Kế hoạch, kinh phí hoạt động

CB thư viện đã xây dựng kế hoạch mua bổ sung cho thư viện SGK- thiết bị dạy học phù hợp với chương trình hiện nay đảm bảo đủ cho GV và học sinh giảng dạy và học tập. Ngoài ra nhà trường huy động học sinh và phụ huynh ủng hộ sách cũ bổ sung vào tủ SGK dùng chung của nhà trường.

Quản lý sử dụng ngân sách theo đúng nguyên tắc quy định.

5. Hoạt động của thư viện:

Thư viện nhà trường có nội dung hoạt động phù hợp với giáo dục toàn diện, với công việc của giáo viên và tâm lý của lứa tuổi học sinh, phục vụ tốt các hoạt động ngoại khóa của nhà trường như: Giới thiệu sách, thông báo sách mới nhập, triển lãm trưng bày sách mới, tranh ảnh..., phối hợp với các bộ phận liên quan để tổ chức thi kể chuyện theo sách, thi nghiệp vụ thư viện, vận động học sinh làm theo sách dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.

Cho mượn sách giáo khoa theo đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, của ngành, của địa phương và phù hợp với khả năng và nhu cầu của học sinh.

Kết luận: Đạt

V. Tiêu chuẩn 5: Về quản lý thư viện

1. Bảo quản

- Sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa được nhà trường tổ chức quản lí tốt, có tu sửa thường xuyên, đảm bảo sử dụng lâu dài.

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách để hoạt động thư viện như: Sổ đăng ký cá biệt, sổ tổng quát, các sổ nhật kí thư viện, sổ theo dõi cho mượn, trả sách giáo viên và học sinh thực hiện cụ thể và đầy đủ các loại sổ sách khác theo quy định.

2. Kiểm kê, thanh lý

Hằng năm, nhà trường đều thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản hàng năm. Ngoài ra, một số sách có nội dung cũ, lạc hậu cũng được thanh lý để có thêm nguồn kinh phí mua bổ sung những ấn phẩm mới phục vụ bạn đọc.

Kết luận: Đạt

KẾT LUẬN CHUNG

Trên đây là kết quả tự kiểm tra công tác thư viện của trường .................

Căn cứ Quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông ban hành theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường ................tự nhận thấy đã thực hiện và đạt 5 tiêu chuẩn của thư viện trường học đạt tiên tiến.

Kính đề nghị Phòng GD-ĐT………xem xét, đánh giá để công nhận danh hiệu thư viện trường ................đạt Thư viện Tiên tiến.

Đánh giá bài viết
2 10.553
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.