Mẫu số 10 - LĐTL: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Mẫu số 10 - LĐTL: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương là mẫu bảng kê được dùng để kê khai về các khoản trích nộp theo lương như quỹ lương trích BHXH, BHYT hay kinh phí công đoàn............ Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Bảng kê chứng từ nộp ngân sách - Mẫu số: 04/BK-CTNNS

Bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu số 01-1/GTGT - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Mẫu số 10 - LĐTL: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Mẫu số 10 - LĐTL: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Nội dung cơ bản của mẫu số 10 - LĐTL: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương như sau:

Mẫu 1: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ..........................

Bộ phận: .......................

Mẫu số 10 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng....năm...

Đơn vị tính:..............

STT

Số tháng trích BHXB, BHYT, KPCĐ

Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y té

Kinh phí công đoàn

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Số phải nộp công đoàn cấp trên

Số được để lại chi tại đơn vị

Trích vào chi phí

Trừ vào lương

Trích vào chi phí

Trừ vào lương

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cộng

.........., ngày....tháng....năm....
Người lập bảng
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..............

Bộ phận:………...........

Mẫu số: 10 - LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng ..... năm......

Đơn vị tính...............

STT

Số tháng trích BHXB, BHYT, KPCĐ

Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y té

Kinh phí công đoàn

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Số phải nộp công đoàn cấp trên

Số được để lại chi tại đơn vị

Trích vào chi phí

Trừ vào lương

Trích vào chi phí

Trừ vào lương

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cộng

Ngày.....tháng.....năm......

Người lập bảng

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Đánh giá bài viết
1 3.106
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo