Tờ khai chỉ dẫn địa lý

Tờ khai chỉ dẫn địa lý là văn bản kê khai các thông tin về tên sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, tính chất, chất lượng, đặc thù và danh tiếng của sản phẩm mà tổ chức hoặc cá nhân gửi tới cục Sở Hữu Trí Tuệ yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý...

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý *

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

TÊN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Chỉ dẫn địa lý

Chú thích

Chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ ở nước xuất xứ, cụ thể là:

Đăng ký số:

Ngày: Nước:

Chỉ dẫn địa lý chưa được đăng ký

CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý)

Tên đầy đủ: ......................................................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................................................

Điện thoại: ..................................... Fax: .................................... E-mail:..........................................................

ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được chủ đơn ủy quyền

là người khác được chủ đơn ủy quyền

Tên đầy đủ:........................................................................................................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................................................

Điện thoại: ................................... Fax: ..................................... E-mail:...........................................................

TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Tên đầy đủ: ........................................................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................................

Điện thoại: ................................. Fax:....................................... E-mail: .............................................................

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

SẢN PHẨM MANG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Tên sản phẩm: ..................................................................................................................................................

Tóm tắt tính chất/chất lượng đặc thù và/hoặc danh tiếng của sản phẩm:............................................................
........................................................................................................................................................................

PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí
Số đối tượng tính phí
Số tiền
Lệ phí nộp đơn
Lệ phí công bố đơn
Lệ phí thẩm định nội dung
Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
Đánh giá bài viết
1 109
0 Bình luận
Sắp xếp theo