Thủ tục hoàn thuế, phí nộp thừa

Thủ tục hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động:

Mục đích: Hoàn thuế, phí nộp thừa.

Ðối tượng áp dụng: Người nộp thuế bị sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động.

Hồ sơ cần thiết:

- Văn bản đề nghị hoàn phí theo mẫu 01/HTBT.

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động.

- Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động.

Lệ phí: Không.

Thời gian thực hiện:

- Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.

- Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau thì chậm nhất là sáu mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

- Địa điểm tiếp nhận: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang và Chi cục Thuế huyện, thị xã.

Đánh giá bài viết
1 1.195
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.