Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Tóm tắt nội dung Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu giống cây trồng NN

Ngày 28/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu giống cây trồng nông nghiệp bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu theo Mẫu số 01/TT Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

- Tờ khai kỹ thuật theo Mẫu số 02/TT Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ NG NGHIỆP
PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 43/2018/TT-
BNNPTNT
Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018
THÔNG
QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG, GIỐNG
VẬT NUÔI, NGUỒN GEN CÂY TRỒNG; NHẬP KHẨU THUỐC BẢO V THỰC VẬT NHẬP
KHẨU VẬT TH TRONG DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT PHẢI
PHÂN TÍCH NGUY DỊCH HẠI TRƯỚC KHI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp Phát
triển nông thôn;
Căn cứ Luật Bảo vệ kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quản ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Pháp lệnh Giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Quản ngoại thương;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến Phát triển thị trường Nông sản;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành Thông quy định một số
nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng;
nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc
diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt
Nam.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Thông này quy định:
1. Hồ sơ, thời hạn, quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu một số hàng hóa thuộc
phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, bao gồm:
a) Xuất khẩu giống cây trồng nông nghiệp trong Danh mục giống cây trồng cấm xuất
khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hội chợ, triển lãm, làm quà tặng;
b) Nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp chưa trong Danh mục giống cây trồng
được phép sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất thử, hợp tác
quốc tế, làm mẫu tham gia triển lãm, làm quà tặng hoặc để thực hiện các chương trình,
dự án đầu (trừ trường hợp giống cây trồng chưa trong Danh mục giống cây trồng
được phép sản xuất, kinh doanh nhưng đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển nông
thôn công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới);
c) Nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp chưa trong Danh mục giống cây trồng lâm
nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, khảo nghiệm, trồng sản xuất thử
nghiệm, làm cây cảnh, cây bóng mát, hợp tác quốc tế, làm mẫu tham gia triển lãm, làm
quà tặng hoặc để thực hiện các chương trình, d án đầu (trừ trường hợp giống cây
trồng chưa trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh
doanh nhưng đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn công nhận giống cây
trồng lâm nghiệp mới);
d) Xuất khẩu giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ
nghiên cứu khoa học các mục đích đặc biệt khác;
đ) Nhập khẩu tinh, phôi của giống vật nuôi lần đầu vào Việt Nam; nhập khẩu giống vật
nuôi chưa trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh để khảo
nghiệm, nghiên cứu các mục đích đặc biệt khác (trừ trường hợp giống vật nuôi chưa
trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh nhưng đã kết quả
khảo nghiệm được quan quản chuyên ngành của B Nông nghiệp Phát triển
nông thôn công nhận);
e) Nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo
Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều của Luật Quản ngoại thương;
g) Nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân
tích nguy dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định tại Phụ lục III ban
hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản ngoại thương.
2. Xuất khẩu, nhập khẩu nguồn gen cây trồng phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ
thuật.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
3. Xuất khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông này áp dụng đối với thương nhân, tổ chức, nhân hoạt động liên quan
đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc phạm vi quản của Bộ Nông nghiệp Phát
triển nông thôn quy định tại Điều 1 Thông này.
Chương II
QUY ĐỊNH C THỂ
Điều 3. Quy định về hồ sơ, thời hạn, quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu
giống cây trồng nông nghiệp
1. Thành phần hồ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu giống cây trồng nông nghiệp:
a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu theo Mẫu số 01/TT Phụ lục I hành kèm theo
Thông này;
b) T khai kỹ thuật theo Mẫu số 02/TT Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng kinh
doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc Giấy chứng nhận đăng đầu (đối với
trường hợp doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài); chứng minh nhân dân hoặc căn
cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với nhân);
d) Trường hợp xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, hợp tác quốc tế phải bổ sung 01 bản sao
thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèm theo 01 bản dịch sang tiếng Việt xác
nhận của quan dịch thuật;
đ) Trường hợp xuất khẩu tham gia hội chợ, triển lãm phải bổ sung 01 bản sao Giấy xác
nhận hoặc Giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm bằng tiếng nước ngoài kèm theo 01 bản
dịch sang tiếng Việt xác nhận của quan dịch thuật;
e) Trường hợp xuất khẩu làm quà tặng phải bổ sung 01 bản sao giấy chứng nhận giữa
hai bên bằng tiếng nước ngoài kèm theo 01 bản dịch sang tiếng Việt xác nhận của
quan dịch thuật;
2. Thành phần hồ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng ng nghiệp:
a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo Mẫu số 03/TT Phụ lục I ban hành kèm
theo Thông này;
Đánh giá bài viết
1 105
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo