Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng

Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng

Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước.

Nội dung Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT

05 hình thức xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng sau tiếp nhận

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Thông tư 29/2019/TT-BNNPTNT về việc quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước ngày 31/12/2019.
Theo đó, có 05 hình thức xử lý động vật rừng sau tiếp nhận như: Chuyển giao động vật rừng cho vườn động vật, cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo, giáo dục môi trường, bảo tàng chuyên ngành; Bán động vật rừng;... Cụ thể:

Một là, thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên đối với cá thể động vật rừng còn sống, khỏe mạnh với điều kiện: Xác định được nơi cư trú tự nhiên của loài động vật đó; Đối với động vật rừng có nguy cơ gây nguy hiểm cho người thì phải có biện pháp bảo vệ, đảm bảo an toàn sau khi thả.

Hai là, cứu hộ động vật rừng đối với cá thể động vật rừng bị thương, ốm yếu cần cứu hộ với điều kiện: Có xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y hoặc của cơ sở cứu hộ động vật do Nhà nước quản lý về việc động vật ốm yếu, cần cứu hộ tại Biên bản xác nhận tình hình sức khỏe của động vật rừng.

Ba là, tiêu hủy động vật rừng nếu xác định động vật rừng mang dịch bệnh hoặc động vật rừng không xử lý được bằng các hình thức trên hoặc động vật rừng thuộc loại phải tiêu hủy theo quy định. Tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của động vật rừng tiêu hủy, người có thẩm quyền quyết định một trong các hình thức tiêu hủy sau: Biện pháp cơ học, thiêu đốt, chôn, sử dụng hóa chất…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BO
NaNG
NGHI~P
vA PHA.TTRIEN NaNG THaN
S6:
c:l9
/2019/TT-BNNPTNT
CONG HOA
xA
HOI CHU NGHiA VIET NAM
. .
.
Dqc I~p - T\f do - H~nh phuc
Ha N9i, ngay
31
thang 10linam 2019
THONGTU
Quy
djnh
xir
Iy
dqng
v~t
rung
Hi
tang
v~t, v~t chirng;
dqng
v~t
rung do tA
chirc, ca nhan
t\l' nguy~n giao nqp Nha mrrrc
Can cu Nghi dinh s6 15/2017/ND-CP ngay 17 thang 02 nam 2017 cua
Chinh phi" quy dinh chuc nang, nhiem v¥, quyen han va co cdu ta chirc cua B9
Nong nghiep va Phat tridn nang than;
Can cu B9 ludt T6 tung hinh S1lngay 27 thong 11 ndm 2015;
Can cu Ludt
Xu
If vi pham hann chinh ngay 20 thang 6 nam 2012;
Can cu Ludt Quan If,
su
dung tai
scm
cong ngay 21 thdng 6 nam 2017;
Can cu Nghi dinh
s6
29/2018/ND-CP ngay 05 thang 3 nam 2018 cua
Chinh phu Quy dinh trinh tu, thu tuc xac ldp quyJn sa hiiu toan dan
vJ
tai
scm
va xu If d6i voi tai
scm
au(}'cxac I(lp quyJn
sa
hifu toan dan;
Can cu Nghi ainh
s6
06/2019/ND-CP ngay 22 thang 01 nam 2019 cua
Chinh phu
vJ
quan If th1lcv(lt rimg, a9ng v(lt rimg nguy cdp, quY, hiim va th1lc
thi Cang uac
vJ
buan ban qu6c ti cac Ioai a9ng v(lt, th1lcv(lt hoang dli nguy cdp;
Theo aJ nghi cua TJrlg c¥c truang Tang c¥c Lam nghi¢p;
B9 truang B9 Nang nghi¢p va Phat tridn nang than ban hanh Thong tu
Quy dinh xu If a9ng v(lt rimg la tang v(lt, v(lt chUng; a9ng v(lt rimg do ta chuc,
cil nhan t1lnguy¢n giao n9P Nha nuac.
ChtrO'ng I
QUY DINH CHUNG
Di~u
1.
Ph~m vi di~u chinh
Thong tu nay quy dinh vS:
1"Nuoi duOng, b~lOquan dQngv~t rimg la tang v~t, v~t chUng trong qua
trinh t?ffi gi
fr.
2. Nuoi duOng, bao quan, ti@pnh~n, xu ly dQngv~t rUng Ia tang v~t thea
phuong an xu ly tai san duQ'cxac l~p quySn sa hfru toan dan; v~t chUng thea
quy@tdinh xu ly v~t chUng.
2
3. TiSp nhan, nuoi duong, bao quan, xu ly dQng v~t rung do t6 clnrc, ca
nhan
tu
nguyen giao nQpNha mroc.
4. Thong
tu
nay khong diSu chinh d6i voi tnrong hop chuyen giao bQ
phan (m~u vat) cua dQng v~t rung cho Co quan D\I trfr nha nuoc thea quyet
dinh cua Thu tirong Chinh phu,
Di~u 2. DBi
tuong
up
dung
Co quan, t6 chirc, ca nhan, cong dang dan cir trong mroc; t6 chirc, ca
nhan mroc ngoai co hoat dQng lien quan dSn cac noi dung quy dinh tai khoan
1, khoan 2 va khoan 3 DiSu 1 Thong
tu
nay.
Di~u 3. Giai thich tir ngft
1. Dong vat rung quy dinh tai Thong tu nay bao gam: Ca thS dong v~t
nrng con song hoac da chet, bQphan co thS hoac san pham cua dong v~t rirng
thuoc Danh muc loai nguy c~p, quy, hiSm do Chinh phu ban hanh, cac Ph\ll\lc
Cong uac vS buon ban qu6c tS cac loai dQng v~t, th\1'cv~t hoang da nguy c~p
va dQngv~t rUng loai thong thuemg.
2. BQ ph~n co thS cua dQng v~t rUng la mQt ph~n co thS ella dQng v~t
rUng nSu tach rai thi ca thS dQngv~t do bi thuang t~t ho~c bi chSt.
3. San ph~m cua dQng v~t rUng la cac lOl;lisan ph~m co nguan g6c tu
dQngv~t rung (vi dWthit, trUng, sua, tinh dich, phoi dQngv~t, huySt, dich m~t,
nQitl;lng,da, long, xuang, sUng, nga, chan, mong ... ); v~t ph~m co thanh ph~n
tu cac bQ ph~n cua dQng v~t rung da qua chS biSn (vi d\l: cao n~u tu xuang
dQngv~t, tui xcich, vi, day th~t lung lam
ill
da dQngv~t rUng... ).
4. Co
sa
Clru
hQdQngv~t rUng la t6 chuc, dan vi co chuc nang, nhi~m
V\l
Clru
hQdQngv~t rUng, duQ'cthanh l~p va hOl;ltdQngthea quy dinh cua phap lu~t.
5. T\I nguy~n giao nQP dQng v~t rUng cho Nha nuac la vi~c t6 chuc, ca
nhan t\I nguy~n giao nQP dQng v~t rUng cho Nha nuac va khong thuQc truang
hqp vi phl;lmphai bi xu ly thea quy dinh cua phap lu~t.
6. Co quan KiSm lam
sa
tl;libao gam: Co quan KiSm lam c~phuy~n, co quan
KiSmlam c~ptinh
a
nhUngdia phuang khong co co quan KiSm lam c~phuy~n.
ChrrO'ngII
NUOI DUONG, BAo QuAN, TIEP NH~ DONG V~T RUNG
M1}.c 1
NUOI DUONG, BAo QUAN, TIEP ~N DONG V~T RUNG LA
TANG V~T, V~T CHUNG
Di~u
4.
Nuoi dU'o-ng,bao quan dt}ngv~t rirng
Iii
tang v~t, v~t chung
trong qua trinh t~m gift
1. Co quan tl;lmgiu dQng v~t rUng la tang v~t vi phl;lmhanh chinh; co
quan tl;lmgift dQngv~t rUng la v~t chUng cua V\lan hinh S\Ico trach nhi~m nuoi
duang dQng v~t rUng con s6ng; bao quan dQng v~t rUng da chSt, bQ ph~n co
3
thS, san pham cua dong v~t rung. Bien phap nuoi dirong, bao quan phai phil
hop voi d~c diSm tung loai dong v~t rung, bao dam v~ sinh, an toan cho nguoi
va dong v~t rung.
2. Truong hop co quan tam gifrkhong co diSu kien nuoi duong, bao quan
dQng v~t nrng thi chuyen giao dQng v~t rung cho co sa co diSu kien dS nuoi
duong, bao quan trong thai gian cho quyet dinh xu 1ycua nguoi co th~m quyen,
Viec chuyen giao dong v~t nrng phai l~p bien ban thea Mfiu s6 01 ban hanh
kern
theo Thong tu nay.
3. Kinh phi nuoi dirong, bao quan dQng v~t rirng la tang vat, v~t chimg
trong qua trinh tam gifr thuc hien thea quy dinh cua phap luat vS xu 1yvi pham
hanh chinh, phap luat vS t6 tung hinh
S\I.
J)i~u 5. Ti~p nh~n d~"g v~t rirng la tang v~t vi ph~m hanh chinh chuy~n
giao theo phuong an xii' Iy tai san dugc xac I~p quy~n sO'huu toan dan
1.Ca quan, dan vi tiSp nh~:
a) Ca quan KiSm lam sa t~i tiSp nh~n dQngv~t rUng thuQc loai nguy c~p,
quy, hiSm chuySn giao thea phuang an xu 1ytai san duQ'cxac l~p quySn sa hfru
toan dan da duQ'cphe duy~t do ca quan, nguai co th~m quYSnthuQc c~p huy~n,
c~p xa b~t gifr tren dia ban quySt dinh tich thu;
b) Ca quan KiSm lam c~p tinh tiSp nh~n dQng v~t rUng thuQc loai nguy
c~p, quy, hiSm chuySn giao thea phuang
an
xu 1ytai san duQ'cxac l~p quySn
sa hfru toan dan da duQ'cphe duy~t do ca quan, nguai co th~m quySn c~p tinh
ho~c trung uang b~t gifr tren dia ban quySt dinh tich thu;
c) Ca sa Clm hQ dQng v~t rung, vuOn dQng v~t, ca sa nghien Clmkhoa
h9C, ca
sa
giao d\lc moi truOng, bao tang chuyen nganh, ban quan 1yrUng d~c
d\lng co ca sa Clm hQ dQng v~t tiSp nh~n dQng v~t rung chuySn giao thea
phuang an xu 1ytai san duQ'cxac l~p quYSnsa hfru toan dan.
2.
H6
sa
kern
theo dQngv~t rUng chuySn giao:
a) Ban chinh phuang an xu 1ytai san duQ'cxac l~p quySn sa hfru toan
dan da duQ'cphe duy~t thea quy dinh cua phap 1u~tvS quan 1y, su d\lng tai
san cong;
b) Ban chinh bien ban thea Mfiu s6 03-BBCG ban hanh
kern
thea Nghi
dinh s6 29/2018/NI)-CP ngay 05 thang 3 nam 2018 cua Chinh phu quy dinh trinh
tv,
thli t1)cxac l~p quySn sa hfru toan dan vStai san va xu ly d6i v6i tai san duQ'c
xac l~p quySn sa hfru toan dan (sau day viSt t~t 1aNgm dinh s6 29/2018/ND-
CP). B6 sung thong tin vS ten khoa h9C,nhom nguy c~p, quy, hiSm ho~c thong
thuOng van cQt "ten tai san"; vS tr9ng 1uQ'llg,gi6i tinh cua dQng v~t rUng van
cQt"tinh tr~ng ch~t 1uQ'llg".
Đánh giá bài viết
1 45
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo