Thông tư 14/2020/TT-BYT nội dung đấu thầu trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế công lập

Thông tư số 14/2020/TT-BYT

Thông tư 14/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Tóm tắt Thông tư 14 2020 BYT

Hướng dẫn xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trang thiết bị y tế

Ngày 10/7/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-BYT về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.
Theo đó, ngoài việc tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn đấu thầu có liên quan, khi xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đơn vị phải:

Trước hết, thực hiện việc phân nhóm trang thiết bị y tế, trong đó một chủng loại trang thiết bị y tế có thể được phân thành 01 hoặc nhiều nhóm khác nhau phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nhu cầu sử dụng và nguồn kinh phí.

Tiếp theo, căn cứ vào yêu cầu chuyên môn, nhu cầu sử dụng để xây dựng yêu cầu kỹ thuật của trang thiết bị y tế; Yêu cầu nhà thầu cung cấp số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế, số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu.

Đáng chú ý, không được đưa ra yêu cầu hoặc định hướng đối với việc nhà thầu tham dự thầu phải chào hàng hóa nhập khẩu khi hàng hóa trong nước đã sản xuất hoặc lắp ráp được đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả và phải tuân thủ quy định về nội dung ưu đãi (tiêu chí, cách tính giá trị ưu đãi và các tài liệu chứng minh) theo quy định của pháp luật về đấu thầu…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.


_______________
-BYT

- - 
___________________________________________________
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020
THÔNG 
Quy nh mt s ni dung trong u thu trang thit b y t
ti các  s y t công lp
Căn c Lut Đấu thu s 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 m 2013;
Căn c Ngh định s 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 ca Chính
ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;
n cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 m 2016 của Chính
phủ về quản trang thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi Ngh định số
169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày
01 tháng 01 năm 2020;
Căn c Ngh định s 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 ca Chính
ph quy định chc năng, nhim v, quyn hn cu t chc ca B Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị Công trình y tế,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông quy định một số nội dung trong đấu
thầu trang thiết bị y tế tại các sở y tế công lập.
 I
QUY  CHUNG
u 1. Phm vi u chnh
Thông  này quy nh mt s ni dung v:
1. Phân nhóm vic d thu vào các nhóm ca gói thu trang thit b y t.
2. Báo cáo tình hình thc hin u thu trang thit b y t.
3. Lp h  mi thu, h  yêu cu.
4. K hoch la chn nhà thu mua sm trang thit b y t.
2
u 2. Phm vi áp dng
1. Thông  này áp dng i vi vic mua sm trang thit b y t ti các 
s y t công lp s dng mt trong các ngun kinh phí:
a) Ngun chi ng xuyên ngân sách nhà c theo quy nh ca Lut
Ngân sách nhà c c  quan thm quyn giao trong d toán chi ngân
ch hàng  ca  quan,  v (bao gm c ngun b sung trong 
b) Ngun vn s nghip thc hin  trình mc tiêu quc gia trong
ng hp thc hin theo hình thc không hình thành d án u 
c) Vn tín dng do nhà c bo lãnh, vn khác do nhà c qun lý;
d) Ngun vn h tr phát trin chính thc (ODA): Vay n, vin tr không
hoàn li c cân i trong chi ng xuyên ngân sách nhà c; ngun vin tr,
tài tr ca các t chc phi Chính ph c ngoài, ca các nhân, t chc trong
ngoài c thuc ngân sách nhà c (tr ng hp u c quc t v ODA
vn vay   c Cnga hi ch  Vit Nam thành viên
quy nh khác);
 Ngun thu t phí, l phí c s dng theo quy nh ca pháp lut v phí,
l phí;
e) Ngun kinh phí t thu hot ng s nghip, qu phát trin hot ng s
nghip, qu khen ng, qu phúc li, qu hp pháp khác theo quy nh ca
pháp lut ti  v s nghip công lp;
g) Ngun Qu Bo him y t;
h) Ngun thu hp pháp khác theo quy nh (nu có).
2. Thông  này không áp dng i vi các ng hp mua sm trang thit
b y t do Nhà c t hàng hoc giao k hoch thc hin theo quy nh ca Ngh
nh s -CP ngày 10 tháng 4  2019 ca Chính ph quy nh giao
nhim v, t hàng hoc u thu cung cp sn phm, dch v công s dng ngân
sách nhà c t ngun kinh phí chi ng xuyên.
3.  s khám bnh, cha bnh  nhân tham gia khám bnh, cha bnh
bo him y t th tham kho áp dng các quy nh ti Thông  này trong u
thu trang thit b y t.
u 3. Áp dng quy nh ca pháp lut v u thu
Vic cung cp  ti thông tin v u thu; thi hn, quy trình cung
cp  ti thông tin v u thu; chi phí trong quá trình la chn nhà thu;
3
 tr h  trong quá trình la chn nhà thu; phê duyt k hoch la chn nhà
thu; quy trình u thu; hình thc la chn nhà thu;  thc la chn nhà
thu hp ng thc hin theo các quy nh ca Lut u thu s 43/2013/QH13,
Ngh nh s -CP ngày 26 tháng 6  2014 ca Chính ph quy 
chi  thi hành           n (sau  
    -CP) các ni dung khác không quy nh ti
Thông  này thc hin theo quy nh ca pháp lut v u thu liên quan.
u 4. Quy nh v phân nhóm vic d thu vào các nhóm ca gói
thu trang thit b y t
1. Quy nh v phân nhóm
Gói thu trang thit b y t th mt hoc nhiu chng loi trang thit
b y t
mi chng loi trang thit b y t th c phân chia theo các nhóm
 sau:
a) Nhóm 1 gm các trang thit b y t  ng ng thi các tiêu chí sau 
- 






s


(sau  gi tt c tham chiu) cp giy chng nhn  hành t do;
- Sn xut ti c tham chiu hoc sn xut ti Vit Nam.
b) Nm 2 gm các trang thit b y t  ng ng thi các tiêu chí sau 
- 

 giy chng nhn  hành t do;
- Không sn xut ti các c tham chiu hoc sn xut ti Vit Nam.
c) Nm 3 gmc trang thit b y t  ng ng thi các tiêu c sau 
- 

 giy chng nhn  hành t do;
- Sn xut ti c tham chiu hoc sn xut ti Vit Nam.
d) Nm 4 gm các trang thit b y t  ng ng thi các tiêu chí sau 
- 

 giy chng nhn  hành t do;
- Không sn xut ti các c tham chiu hoc sn xut ti Vit Nam.
 Nm 5 gm các trang thit b y t  ng ng thi các tiêu chí sau 

s  hành ti Vi










- Sn xut ti Vit Nam.
e) Nhóm 6 gm c trang thit b y t không thuc các ng hp quy nh
t

Khon này.
Đánh giá bài viết
1 52
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo