Thư mời họp đại hội đồng cổ đông

Mẫu thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên là mẫu bản thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên của các đơn vị doanh nghiệp. Mẫu bản thông báo mời họp nêu rõ thông tin thời gian, địa điểm, nội dung của đại hội cổ đông thường niên, thời gian đăng ký, xác nhận tham gia đại hội đồng cổ đông. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên tại đây.

1. Thư mời họp đại hội đồng cổ đông

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông

Công ty................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............, ngày ....tháng ...năm ....

GIẤY MỜI HỌP

—–

KÍNH GỬI : QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty .............. xin trân trọng kính mời Quý vị :

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty .............. năm .......được tổ chức vào hồi ..giờ ....ngày ...tháng ....năm ....

Tại:............................

Nội dung cuộc họp :

– Báo cáo kết quả công tác năm .....và phương hướng nhiệm vụ ......

– Báo cáo về công tác xây dựng Nhà máy ...........

– Báo cáo phương án chia cổ tức năm .....và Phương án tăng vốn Điều lệ

– Báo cáo của Ban kiểm soát.

– Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

– Thông qua nghị quyết Đại hội.

(Trường hợp đặc biệt, cổ đông không tham dự được thì có thể ủy quyền cho người khác dự họp).

Rất mong sự có mặt của Quý vị cổ đông.

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch

2. Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên

LOGO CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

….ngày….tháng….năm 20…

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…

Hội đồng quản trị Công ty …………. Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… như sau:

1. Thời gian: …… h ….. thứ ….., ngày ….. tháng ……năm …..

2. Địa điểm: ………………………………………………………..........................................

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty ……………….và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng ……. Năm…..

4. Nội dung Đại hội

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm … và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm …..

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm ….. và kế hoạch kiểm tra giám sát năm …….

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm ……..và kế hoạch năm ……….

Thông qua Báo cáo tài chính năm …… của Công ty …….. được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán …….

Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm ….. và dự kiến năm…..

Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm …. và kế hoạch chi trả năm …..

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm ……

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty

Hình thức đăng ký:

Thư: Xin gửi về địa chỉ: ………………………..........................................................

Điện thoại: …………………………………….............................................................

Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày …. tháng …..năm …..

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

............, ngày.....tháng....năm....
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 14.229
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.