Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Công nghệ THCS

Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 2 môn Công nghệ THCS là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THCS.

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS môn Công nghệ

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PH H CHÍ MINH
CHƯƠNG TRÌNH ETEP
TÀI LIỆU HƯỚNG DN
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PH THÔNG CT CÁN
(Bi dưng trc tiếp)
MÔ ĐUN 2
S DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HC VÀ GIÁO DC
PHÁT TRIN PHM CHẤT,NG LC HC SINH TRUNG HC CƠ SỞ
MÔN CÔNG NGH
Thành ph H Chí Minh - năm 2020
2
B<)
GI
AO D
T)
C VA
DAO
T
~0
TRUONG
DAI HOC
SU
PHAM
THANH
PH6
H6
cHi MINH
CHUONG
TRiNH
ETEP
TAl
LIEU
HUONG
DAN
.
BOI
DUONG
GIAo
VIEN
PHO
THONG
coT
cAN
(B6i du5ng tn.rc tiSp)
"
MO
D
UN
2
SiJDUNG
PHUONG
PHAP
DAY
HOC
VA
GIAO
DUC
PHAT
TRIEN
. . . .
PIIAM
CHAT,
NANG
Ll/C
HQC
SINH
TRUNG
HQC
CO
SO
MON
CONG
NGH:¢
I>ai dien Ban bien soan
. . .
Chu bien
PGS.TS.
TB
ng
Xuan
Tam
Thanh
phB Hfi
Chi
Minh
-
nam
2020
Đánh giá bài viết
1 7.808

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo