Phân phối chương trình Lịch sử Địa lý 7 Chân trời sáng tạo cả năm

Phân phối chương trình Lịch sử Địa lý 7 năm học 2022-2023

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử Địa lý 7 Chân trời sáng tạo là trọn bộ phân phối chương trình cả năm học 2022-2023 môn Lịch sử - Địa lý lớp 7 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Với mẫu kế hoạch dạy học Lịch sử Địa lý 7 Chân trời sáng tạo giúp các thầy cô giáo nhanh chóng hoàn thành bản phân phối chương trình môn Lịch sử Địa lý lớp 7 cho năm học mới 2022-2023 theo đúng hướng dẫn tại Công văn 5512.

Lịch sử Địa lý 7 Chân trời sáng tạo phân phối chương trình

Tuần

Tiết

Tên bài học/Chủ đề

Địa điểm dạy học

Thiết bị và học liệu

Yêu cầu cần đạt

Ghi chú

HỌC KÌ 1

1

1

CHƯƠNG 1. CHÂU ÂU

Bài 1: Thiên Nhiên Châu Âu

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện.

- Bản đồ và các hình ảnh về Thiên nhiên Châu Âu.

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.

- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu, đặc điểm phân hoá khí hậu; xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga); Các đới thiên nhiên.

2

Bài 1: Thiên Nhiên Châu Âu (Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện.

- Bản đồ và các hình ảnh về Thiên nhiên Châu Âu.

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.

- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu, đặc điểm phân hoá khí hậu; xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga); Các đới thiên nhiên.

3

Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

( Tiết 1)

Lớp học

- Máy tính, ti vi

- Tranh ảnh, bản đồ các vương quốc Tây Âu

– Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu.

– Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.

– Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.

– Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo.

2

4

Bài 1: Thiên Nhiên Châu Âu (Tiết 3)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện.

- Bản đồ và các hình ảnh về Thiên nhiên Châu Âu.

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.

- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu, đặc điểm phân hoá khí hậu; xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga); Các đới thiên nhiên.

5

Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Bảb đồ dân cư Châu Âu.

– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.

6

Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, ti vi

- Tranh ảnh, bản đồ các vương quốc Tây Âu

- Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu.

- Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.

- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.

- Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo.

3

7

Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu.( Tiết2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.

8

Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên Châu Âu.( Tiết 1)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.

9

Bài 1: Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

( Tiết 3)

Lớp học

- Máy tính, ti vi

- Tranh ảnh, bản đồ các vương quốc Tây Âu

- Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu.

- Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.

- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.

- Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo.

4

10

Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên Châu Âu.( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu (EU) như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

11

Bài 4: Liên Minh Châu Âu.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.

– Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á, ý nghĩa của đặc điểm này đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.

– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.

12

Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lý

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Bản đồ về các cuộc phát kiến địa li

- Tranh ảnh về các nhà phát kiến

- Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới.

- Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.

5

13

CHƯƠNG 2: CHÂU Á

Bài 5: Thiên nhiên Châu Á.( Tiết 1)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.

– Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á, ý nghĩa của đặc điểm này đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.

– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.

14

Chủ đề chung: Các cuộc đại phát kiến địa lý

( Tiết 1)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Bản đồ về các cuộc phát kiến địa li

- Tranh ảnh về các nhà phát kiến

- Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc đại phát kiến địa lí.

- Mô tả được các cuộc đại phát kiến địa lí: Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ (1492 – 1502), cuộc thám hiểm của Ferdinand Magellan vòng quanh Trái Đất (1519 – 1522).

- Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với tiến trình lịch sử.

15

Chủ đề chung: Các cuộc đại phát kiến địa lý

( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Bản đồ về các cuộc phát kiến địa li

- Tranh ảnh về các nhà phát kiến

- Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc đại phát kiến địa lí.

- Mô tả được các cuộc đại phát kiến địa lí: Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ (1492 – 1502), cuộc thám hiểm của Ferdinand Magellan vòng quanh Trái Đất (1519 – 1522).

- Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với tiến trình lịch sử.

6

16

Bài 5: Thiên nhiên Châu Á.( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện.

- Bản đồ tự nhiên châu Á

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.

– Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á, ý nghĩa của đặc điểm này đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.

– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.

17

Chủ đề chung: Các cuộc đại phát kiến địa lý

( Tiết 3)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Bản đồ về các cuộc phát kiến địa li

-Tranh ảnh về các nhà phát kiến

- Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc đại phát kiến địa lí.

- Mô tả được các cuộc đại phát kiến địa lí: Christopher Colombus tìm ra châu Mỹ (1492 – 1502), cuộc thám hiểm của Ferdinand Magellan vòng quanh Trái Đất (1519 – 1522).

- Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với tiến trình lịch sử.

18

Bài 3: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Bản đồ các nước Tây Âu Trung đại

- Tranh ảnh

- Xác định được những biến đổi chính trong xã hội và sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu.

7

19

Bài 5: Thiên nhiên Châu Á.( Tiết 3)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Bản đồ tự nhiên châu Á

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.

– Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á, ý nghĩa của đặc điểm này đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.

– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.

20

Bài 4: Phong trào Văn hoá Phục hưng

( Tiết 1)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh ảnh các nhà văn hóa phục Hưng

- Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.

- Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng.

- Nhận biết được ý nghĩa và tác động của phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.

21

Bài 4: Phong trào Văn hoá Phục hưng

( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh ảnh các nhà văn hóa phục Hưng

- Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.

- Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào văn hoá Phục hưng.

- Nhận biết được ý nghĩa và tác động của phong trào văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.

8

22

Ôn tập giữa kì 1

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

23

Bài 5: Phong trào cải cách tôn giáo

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh ảnh các nhà cải cách tôn giáo

- Nêu và giải thích được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo.

- Mô tả khái quát được nội dung cơ bản của các cuộc cải cách tôn giáo.

- Nêu được tác động của cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu.

24

Ôn tập giữa học kì I

Lớp học

- Máy tính, ti vi

- Bảng phụ

- Ôn lại kiến thức từ bài 1 đến bài 5

- HS vận dụng kiến thức làm bài tập

-Rèn luyện kĩ năng thực hành

9

25

Kiểm tra giữa kì 1.

Lớp học

Đề kiểm tra

26

Kiểm tra giữa học kì I

Lớp học

Đề kiểm tra

- Làm bài nghiêm túc

- Thực hiện đơn vị kiến thức trong đề kiểm tra

27

Bài 6: Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX ( tiết 1)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh ảnh về quốc gia Trung Quốc

- Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh).

- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.

- Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh – Thanh.

- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...).

10

28

Bài 6: Đặc điểm dân cư , xã hội Châu Á.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Bản đồ tự nhiên châu Á

– Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.

29

Bài 6: Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX ( tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh ảnh về quốc gia Trung Quốc

- Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh).

- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.

- Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh – Thanh.

- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...).

30

Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX ( tiết 1)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh ảnh về quốc gia Trung Quốc

- Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh).

- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.

- Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh – Thanh.

- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...).

11

31

Bài 6: Đặc điểm dân cư , xã hội Châu Á.( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Lược đồ dân cư, xã hội Châu Á.

– Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.

32

Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX ( tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh ảnh về quốc gia Trung Quốc

- Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh).

- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.

- Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh – Thanh.

- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...).

33

Bài 8: Vương triều Gúp ta

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Lược đồ nước Ấn Độ

Một số hình ảnh Ấn Độ

- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.

- Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.

- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.

12

34

Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á, các khu vực của Châu Á.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Lược đồ chính trị Châu Á

- Lược đồ các khu vực Châu Á.

– Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.

– Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á.

– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày về một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á (ví dụ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore).

35

Bài 9: Vương triều hồi giáo Đê Li

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Lược đồ nước Ấn Độ

- Một số hình ảnh Ấn Độ

- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.

- Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.

- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.

36

Bài 10: Đế Quốc Mô Gôn

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Lược đồ nước Ấn Độ

- Một số hình ảnh Ấn Độ

- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.

- Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.

- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.

13

37

Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á, các khu vực của Châu Á.( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Lược đồ chính trị Châu Á

- Lược đồ các khu vực Châu Á.

– Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.

– Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á.

– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày về một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á (ví dụ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore).

38

Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á, các khu vực của Châu Á. ( Tiết 3)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á.

– Trình bày được đặc điểm tự nhiên của một trong các khu vực ở châu Á.

– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày về một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á (ví dụ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore).

39

Bài 11: Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI ( tiết 1)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Lược đồ các quốc gia PK Đông Nam Á

- Tranh ảnh

- Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

14

40

Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở Châu Á.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày về một trong các nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của châu Á (ví dụ: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore).

41

CHƯƠNG 3: CHÂU PHI

Bài 9: Thiên nhiên Châu Phi

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Lược đồ tự nhiên châu Phi.

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước Châu Phi.

– Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi; một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thên nhiên( ví dụ: vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,…)

42

Bài 11: Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI ( tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Lược đồ các quốc gia PK Đông Nam Á

- Tranh ảnh

- Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

15

43

Bài 9: Thiên nhiên Châu Phi. ( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Lược đồ tự nhiên châu Phi.

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước Châu Phi.

– Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi; một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thên nhiên( ví dụ: vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,…)

44

Bài 9: Thiên nhiên Châu Phi. ( Tiết 3)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Lược đồ tự nhiên châu Phi.

– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước Châu Phi.

– Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi; một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thên nhiên( ví dụ: vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,…)

45

Bài 12: Vương Quốc Cam pu chia

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

Lược đồ CPC từ thế kỉ IX đến thế kỉ XVI

- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Campuchia.

- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor.

- Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Campuchia.

16

46

Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Lược đồ dân cư xã hội Châu Phi

- Lược đồ tự nhiên châu Phi.

- Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử Châu phi( ví dụ: vấn đề nạn đói, vấn đề xung đột quân sự,…)

47

Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi.( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư, xã hội và di sản lịch sử Châu phi( ví dụ: vấn đề nạn đói, vấn đề xung đột quân sự,…)

48

Ôn tập cuối học kì I

Lớp học

Máy tính, ti vi

Bảng phụ

- Ôn lại kiến thức các bài học

- HS vận dụng kiến thức làm bài tập

- Rèn luyện kĩ năng thực hành

17

49

Ôn tập cuối học kì I

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

50

Kiểm tra cuối học kì I

Lớp học

51

Kiểm tra cuối học kì I

Lớp học

Đề kiểm tra

- Làm bài nghiêm túc

Thực hiện đơn vị kiến thức trong đề kiểm tra

18

52

Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên Châu Phi.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau

53

Bài 12: Thực hành: Sưu tầm tư liệu về Cộng hoà Nam Phi.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày được một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi trong mấy thập niên gần đây.

54

Bài 13: Vương Quốc Lào

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

Sơ đồ các giai đoạn phát triển của vương quốc Lào

- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.

- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.

- Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào.

HỌC KÌ 2

19

55

CHƯƠNG 4: CHÂU MĨ

Bài 13: Phát kiến ra Châu Mĩ, vị trí địa lí và phạm vi Châu Mĩ.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Trình bày khái quát về vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.

– Phân tích được các hệ quả địa lí – lịch sử của việc Christopher Colombus phát kiến ra châu Mỹ (1492 – 1502).

56

Bài 14: Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mĩ.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình, khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên.

– Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá.

57

Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009. ( Tiết 1)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện lịch sử

- Lược đồ vị trí 12 sứ quân

- Lược đồ kháng chiến chống Tống 981

- Nêu được những nét chính về thời Ngô.

- Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh

- Mô tả cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981

- Nhận biết đời sông xã hội, văn hóa thời Ngô- Đinh- Tiền Lê

20

58

Bài 14: Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mĩ.( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Trình bày được một trong những đặc điểm của tự nhiên: sự phân hoá của địa hình, khí hậu; sông, hồ; các đới thiên nhiên.

– Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hoá.

59

Bài 15: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mĩ.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững.

- Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng.

60

Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009. ( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện lịch sử

Lược đồ vị trí 12 sứ quân

- Lược đồ kháng chiến chống Tống 981

- Nêu được những nét chính về thời Ngô.

- Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh

- Mô tả cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981

- Nhận biết đời sông xã hội, văn hóa thời Ngô- Đinh- Tiền Lê

21

61

Bài 15: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mĩ.( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững.

- Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng.

62

Bài 16: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Trình bày được sự phân hoá tự nhiên theo chiều Đông – Tây, theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes); đặc điểm của rừng nhiệt đới Amazon.

63

Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009. ( Tiết 3)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện lịch sử

Lược đồ vị trí 12 sứ quân

Lược đồ kháng chiến chống Tống 981

- Nêu được những nét chính về thời Ngô.

- Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh

- Mô tả cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981

- Nhận biết đời sông xã hội, văn hóa thời Ngô- Đinh- Tiền Lê

22

64

Bài 16: Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ.( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Trình bày được sự phân hoá tự nhiên theo chiều Đông – Tây, theo chiều Bắc – Nam và theo chiều cao (trên dãy núi Andes); đặc điểm của rừng nhiệt đới Amazon.

65

Bài 17: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mĩ, vấn đề đô thị hoá, văn hoá Mĩ Latinh.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh.

66

Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009. ( Tiết 4)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện lịch sử

- Lược đồ vị trí 12 sứ quân

- Lược đồ kháng chiến chống Tống 981

- Nêu được những nét chính về thời Ngô.

- Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh

- Mô tả cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981

- Nhận biết đời sông xã hội, văn hóa thời Ngô- Đinh- Tiền Lê

23

67

Bài 17: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mĩ, vấn đề đô thị hoá, văn hoá Mĩ Latinh.( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh.

68

Bài 15: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 - 1226) (Tiết 1)

Lớp học

- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt

- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. - - Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.

- Mô tả những nét chính về kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo thời Lý

- Đánh giá những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống ( 1075-1077)

- Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu văn hóa, giáo dục thời Lý

69

Bài 15: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 - 1226) (Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt

- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. - - Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.

- Mô tả những nét chính về kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo thời Lý

- Đánh giá những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống ( 1075-1077)

- Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu văn hóa, giáo dục thời Lý

24

70

Bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên thông qua trường hợp rừng Amazon.

71

Bài 15: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 - 1226)

( Tiết 3)

Lớp học

- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt

- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. - - Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.

- Mô tả những nét chính về kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo thời Lý

- Đánh giá những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống ( 1075-1077)

- Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu văn hóa, giáo dục thời Lý

72

Bài 15: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 - 1226)

(Tiết 4)

Lớp học

- Máy tính, máy chiếu

- Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt

- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. - - Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.

- Mô tả những nét chính về kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo thời Lý

- Đánh giá những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống ( 1075-1077)

- Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu văn hóa, giáo dục thời Lý

25

73

Ôn tập giữa kì 2

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

74

Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226- 1400).( tiết 1)

Lớp học

- Máy tính, ti vi

Các hình ảnh liên quan sự kiện lịch sử

- Mô tả sự thành lập của nhà Trần

- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã Lập được

75

Ôn Tập giữa kì II

Lớp học

- Máy tính, ti vi

- Bảng phụ

- Ôn lại kiến thức các bài học

- HS vận dụng kiến thức làm bài tập

- Rèn luyện kĩ năng thực hành

26

76

Kiểm tra giữa kì 2.

Lớp học

77

Kiểm tra giữa kì II

Lớp học

Đề kiểm tra

- Làm bài nghiêm túc

Thực hiện đơn vị kiến thức trong đề kiểm tra

78

Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226- 1400).( tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, ti vi

Các hình ảnh liên quan sự kiện lịch sử

- Mô tả sự thành lập của nhà Trần

- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã Lập được

27

79

CHƯƠNG 5: CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Bài 19: Thiên nhiên Châu Đại Dương

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lục địa Australia.

– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản. Phân tích được đặc điểm khí hậu Australia, những nét đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Australia.

80

Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226- 1400).( tiết 3)

Lớp học

- Máy tính, ti vi

Các hình ảnh liên quan sự kiện lịch sử

- Mô tả sự thành lập của nhà Trần

- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội

81

Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

( tiết 1)

Lớp học

- Máy chiếu, ti vi

- Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông 1285, 1287-1288..

- Lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên, nhận thức được sâu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt.

28

82

Bài 19: Thiên nhiên Châu Đại Dương.( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lục địa Australia.

– Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản. Phân tích được đặc điểm khí hậu Australia, những nét đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Australia.

83

Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

( tiết 2)

Lớp học

- Máy chiếu, ti vi

- Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông 1285, 1287-1288..

- Mô tả sự thành lập của nhà Trần

- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội

- Lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên, nhận thức được sâu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt.

84

Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

( tiết 3)

Lớp học

- Máy chiếu, ti vi

- Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông 1285, 1287-1288..

- Mô tả sự thành lập của nhà Trần

- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội

- Lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên, nhận thức được sâu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt.

29

85

Bài 20: Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây- li-a

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Trình bày được đặc điểm dân cư, một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Australia.

86

Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400- 1407). ( Tiết 1)

Lớp học

- Máy tính, ti vi

- Tranh ảnh. Lược đồ kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ

- Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.

- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly và nêu được tác động của những cải cách ấy đối với xã hội thời nhà Hồ.

- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh.

- Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

87

Bài 18: Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400- 1407). ( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, ti vi

- Tranh ảnh. Lược đồ kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ

- Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.

- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly và nêu được tác động của những cải cách ấy đối với xã hội thời nhà Hồ.

- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh.

- Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

30

88

Bài 20: Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây- li-a.( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Trình bày được đặc điểm dân cư, một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Australia.

89

Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn ( 1418-1427)

Lớp học

- Máy tinh, ti vi

- Tranh ảnh Lê Lợi, Nguyễn Trãi

- Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn

- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. - Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và đánh giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,...

90

Bài 20: Đại Việt thời Lê Sơ ( tiết 1)

Lớp học

- Máy tinh, ti vi

- Tranh ảnh Lê Lợi, Nguyễn Trãi

- Lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ

- Mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ.

- Nhận biết được tình hình kinh tế – xã hội thời Lê sơ.

- Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.

31

91

Bài 21: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây- li-a.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

– Phân tích được phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Australia.

92

Bài 20: Đại Việt thời Lê Sơ ( tiết 2)

Lớp học

- Máy tinh, ti vi

- Tranh ảnh Lê Lợi, Nguyễn Trãi

- Lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ

- Mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ.

- Nhận biết được tình hình kinh tế – xã hội thời Lê sơ.

- Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.

93

Bài 20: Đại Việt thời Lê Sơ ( tiết 3)

Lớp học

- Máy tinh, ti vi

- Tranh ảnh Lê Lợi, Nguyễn Trãi

- Lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ

- Mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ.

- Nhận biết được tình hình kinh tế – xã hội thời Lê sơ.

- Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.

32

94

CHƯƠNG 6: CHÂU NAM CỰC

Bài 22: Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu Châu Nam Cực.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa của Châu Nam Cực.

- Trình bày được lịch sử khám phá và nghiên cứu Châu Nam Cực.

95

Bài 23: Thiên nhiên Châu Nam Cực.

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Trình bày được đặc điểm thiên nhiên nổi bật của châu Nam Cực.

- Mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên Châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu.

96

Bài 21: Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI ( Tiết 1)

Lớp học

- Ti vi, máy tính

- Hình ảnh, tư liệu liên quan

- Nêu được những diễn biến cơ bản về chính trị, kinh tế văn hoá ở vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

33

97

Bài 23: Thiên nhiên Châu Nam Cực.( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Trình bày được đặc điểm thiên nhiên nổi bật của châu Nam Cực.

- Mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên Châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu.

98

Ôn tập cuối kì 2

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

99

Ôn Tập cuối kì II

Lớp học

- Máy tính, ti vi

Bảng phụ

- Ôn lại kiến thức các bài học

- HS vận dụng kiến thức làm bài tập

- Rèn luyện kĩ năng thực hành

34

100

Kiểm tra cuối kì 2

Lớp học

101

Kiểm tra cuối kì II

Lớp học

- Đề kiểm tra

- Làm bài nghiêm túc

- Thực hiện đơn vị kiến thức trong đề kiểm tra

102

Chủ đề chung 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại.( Tiết 1)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một đô thị cổ đại và trung đại (qua một số trường hợp cụ thể).

- Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh cổ đại; vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại.

35

103

Chủ đề chung 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại.( Tiết 2)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một đô thị cổ đại và trung đại (qua một số trường hợp cụ thể).

- Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh cổ đại; vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại.

104

Chủ đề chung 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại.( Tiết 3)

Lớp học

- Máy tính, tivi

- Tranh chụp về các sự kiện

- Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một đô thị cổ đại và trung đại (qua một số trường hợp cụ thể).

- Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh cổ đại; vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại.

105

Bài 21. Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI (Tiết 2)

Lớp học

- Ti vi, máy tính

- Hình ảnh, tư liệu liên quan

Nêu được những diễn biến cơ bản về chính trị, kinh tế văn hoá ở vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Dành cho giáo viên của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 4.667
0 Bình luận
Sắp xếp theo