Quyết định 1821/QĐ-BNN-CN 2019

Quyết định số 1821/QĐ-BNN-CN năm 2019

Quyết định 1821/QĐ-BNN-CN năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1821/QĐ-BNN-CN

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI, THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Thứ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Trung tâm Tin học và Thống kê
(Cổng Thông tin điện tử Bộ NN&PTNT);
- Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC);
- Báo Nông nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI, THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1821/QĐ-BNN-CN ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bsung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

BNN-288254

Đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới

Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Chăn nuôi, Thủy sản

Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản

2

BNN- 288256

Đăng ký thức ăn chăn nuôi, thủy sản sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt Nam

Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Chăn nuôi, Thủy sản

Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản

3

BNN- 288259

Thay đổi thông tin của thức ăn chăn nuôi, thủy sản đã được phép lưu hành tại Việt Nam

Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Chăn nuôi, Thủy sản

Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản

4

BNN- 288261

Chấp thuận cho nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu

Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Chăn nuôi, Thủy sản

Cục Chăn nuôi, Tổng cục Thủy sản

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung văn bản và lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ NG NGHIỆP
PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1821/QĐ-BNN-CN
Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC
CHĂN NUÔI, THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN CỦA BỘ
NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp Phát
triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản
thức ăn chăn nuôi, thủy sản;
Căn cứ Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông
nghiệp;
Căn cứ Thông số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ớng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-
CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực
chăn nuôi, thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển
nông thôn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Chăn nuôi,
Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Thứ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Trung tâm Tin học Thống
(Cổng Thông tin điện tử Bộ NN&PTNT);
- Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC);
- Báo Nông nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, CN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI, THỦY
SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1821/QĐ-BNN-CN ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn)
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản
của B Nông nghiệp Phát triển nông thôn
STT
Số hồ
TTHC
Tên thủ tục hành
chính
Lĩnh vực
quan thực
hiện
Thủ tục hành chính cấp trung ương
1
BNN-
288254
Đăng khảo
nghiệm thức ăn
chăn nuôi, thủy sản
mới
Chăn nuôi,
Thủy sản
Cục Chăn nuôi,
Tổng cục Thủy
sản
2
BNN-
288256
Đăng thức ăn
chăn nuôi, thủy sản
Chăn nuôi,
Thủy sản
Cục Chăn nuôi,
Tổng cục Thủy
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
sản xuất trong
nước được phép
lưu hành tại Việt
Nam
sản
3
BNN-
288259
Thay đổi thông tin
của thức ăn chăn
nuôi, thủy sản đã
được phép lưu
hành tại Việt Nam
Chăn nuôi,
Thủy sản
Cục Chăn nuôi,
Tổng cục Thủy
sản
4
BNN-
288261
Chấp thuận cho
nhập khẩu thức ăn
chăn nuôi, thủy sản
chưa được phép
lưu hành tại Việt
Nam để sản xuất,
gia công nhằm
mục đích xuất
khẩu
Chăn nuôi,
Thủy sản
Cục Chăn nuôi,
Tổng cục Thủy
sản
PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI
CHỨC NG QUẢN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG
THÔN
(Trong nội dung, phần chữ in nghiêng nội dung sửa đổi, bổ sung)
Thủ tục hành chính cấp Trung ương
Lĩnh vực: Chăn nuôi, Thủy sản
1. Đăng khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới
1.1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, nhân gửi hồ về Cục Chăn nuôi (đối với thức ăn chăn nuôi) hoặc
Tổng cục Thủy sản (đối với thức ăn thủy sản).
- Bước 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ:
Đánh giá bài viết
1 26
Bài liên quan