Quyết định 1575/QĐ-TTg 2021 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ NSNN của các cơ quan Nhà nước

Phê duyệt biên chế công chức năm 2022

Ngày 22/9 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 1575 QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.

Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2022 là 256.685 người, tăng 7.035 người so với năm 2021.

Tổng biên chế công chức năm 2022 được phê duyệt cụ thể như sau:

Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.722 biên chế, trong đó:

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 106.890 biên chế.

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 140.832 biên chế.

- Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.

- Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế.

- Biên chế công chức để chuyển công chức phường tại các phường không tổ chức Hội đồng nhân dân thành công chức quận ở Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng: 7.035 biên chế.

- Biên chế công chức dự phòng: 174 biên chế.

Nội dung chi tiết Quyết định 1575 QĐ-TTg mời các bạn xem trên file PDF hoặc file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Cơ cấu tổ chức được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Cơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ
Đánh giá bài viết
1 48
Bài liên quan