Phụ lục thông tư 15 2019 BYT về đấu thầu thuốc

Ngày 11/7/2019 Bộ y tế ban hành Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư là các biểu mẫu được sử dụng trong quy trình đấu thầu thuốc công lập. Sau đây là trọn bộ biểu mẫu Thông tư 15 2019 BYT định dạng doc, mời các bạn tải về tham khảo và sử dụng.

1. Tóm tắt nội dung Thông tư 15 2019 Bộ y tế

Ngày 11/7/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Theo đó, bên mời thầu có quyền tăng, giảm số lượng thuốc so với số lượng quy định tại kế hoạch đấu thầu tối đa 10% trước thời điểm ký hợp đồng. Tuy nhiên không được thay đổi đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của hồ sơ dự thầu và hồ sơ mời thầu.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng có hiệu lực. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng từ 2-10% giá trị hợp đồng, quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ thì mức bảo đảm là 2-3% giá trị hợp đồng.

Trong một số trường hợp sau, được phép mua vượt 20% số lượng nhóm thuốc so với hợp đồng đã ký mà không phải trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung: Đã sử dụng hết số lượng thuốc của nhóm khác có cùng hoạt chất, chỉ còn thuốc trong gói thầu biệt dược gốc; Nhà thầu chưa cung cấp hết số lượng thuốc của nhóm thuốc nhưng không cung cấp tiếp vì lý do bất khả kháng…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Chi tiết nội dung thông tư, mời các bạn tham khảo tại: Thông tư 15/2019/TT-BYT

2. Danh sách Biểu mẫu Thông tư 15/2019 BYT

PHỤ LỤC 1 Thông tư 15/2019/TT-BYT

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC

PHỤ LỤC 2 Thông tư 15/2019/TT-BYT

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP DƯỢC LIỆU, VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN

PHỤ LỤC 3 Thông tư 15/2019/TT-BYT

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH VI PHẠM CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ TRÌNH ĐẤU THẦU, CUNG ỨNG THUỐC

PHỤ LỤC 4 Thông tư 15/2019/TT-BYT

QUY ĐỊNH VIỆC GHI DẠNG BÀO CHẾ THUỐC THUỘC GÓI THẦU GENERIC, GÓI THẦU THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN TẠI KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

PHỤ LỤC 5 Thông tư 15/2019/TT-BYT

MẪU VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC

PHỤ LỤC 6 Thông tư 15/2019/TT-BYT

MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC

PHỤ LỤC 7 Thông tư 15/2019/TT-BYT

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA THUỐC ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ

HỒ SƠ MỜI THẦU

BIỂU MẪU DỰ THẦU

Mẫu số 01(a). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu không có đề xuất giảm giá hoặc có đề xuất giảm giá trong thư giảm giá riêng)

Mẫu số 01(b). Đơn dự thầu (áp dụng trong trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá trong đơn dự thầu)

Mẫu số 02. Giấy ủy quyền

Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh

Mẫu số 04(a). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập

Mẫu số 04(b). Bảo lãnh dự thầu áp dụng trong trường hợp nhà thầu liên danh

Mẫu số 05. Biểu giá dự thầu

Mẫu số 06(a). Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với thuốc được hưởng ưu đãi

Mẫu số 06(b). Bảng thuyết minh chi phí sản xuất trong nước trong cơ cấu giá

Mẫu số 07(a). Bản kê khai thông tin về nhà thầu

Mẫu số 07(b). Bản kê khai thông tin về các thành viên của nhà thầu liên danh

Mẫu số 08(a). Bảng tổng hợp hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

Mẫu số 08(b). Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện

Mẫu số 9. Tình hình tài chính của nhà thầu

Mẫu số 10. Nguồn lực tài chính

Mẫu số 11. Nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện

Mẫu số 12. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ

..............................................

Chi tiết đầy đủ các biểu mẫu Thông tư 15/2019/BYT cũng như quy trình đấu thầu thuốc mới nhất cùng các bảng biểu sử dụng trong hồ sơ mời thầu các bạn có thể xem trong file Tải về.

Đánh giá bài viết
1 5.154
0 Bình luận
Sắp xếp theo