Thông tư 25/2020/TT-BYT xét tặng Giải thưởng quốc gia chất lượng bệnh viện

Quy định việc xét tặng Giải thưởng quốc gia chất lượng bệnh viện

Thông tư 25/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định việc xét tặng Giải thưởng quốc gia chất lượng bệnh viện.

Ngày 28/12/2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư 25/2020/TT-BYT về việc quy định việc xét tặng Giải thưởng quốc gia chất lượng bệnh viện.

Theo đó, tiêu chuẩn tối thiểu để được xét tặng như sau: Bệnh viện đạt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện do cơ quan quản lý thực hiện theo Bộ tiêu chí chất lượng tối thiểu là 4,00 và không có tiêu chí nào ở dưới mức 3 trong ít nhất 2 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị xét tặng; Bệnh viện có tổ chức thực hiện việc khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế và đạt tỷ lệ hài lòng người bệnh, nhân viên y tế từ 85% trở lên;…

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng, Bộ phận thường trực để giúp việc cho Hội đồng. Bộ phận thường trực đặt tại Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế. Hội đồng có từ 09 đến 11 thành viên gồm: Lãnh đạo Bộ Y tế làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

THÔNG TƯ
Quy định việc t tng Gii thưởng quc gia vcht lưng bệnh viện
n cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm
2005 Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật thi đua, khen thưng ngày
16 tháng 11 năm 2013;
n cứ Ngh định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 m 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
n cứ Ngh định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu t chức của Bộ Y
tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
Bộ tng Bộ Y tế ban hành Thông Quy định việc xét tặng Giải thưởng
quc gia về chất lượng bệnh viện.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về tên giải thưởng, tiêu chuẩn t tặng và tổ chức
việc xét tặng Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện (sau đây gọi tắt
Giải thưởng).
2. Thông tư này áp dụng đối với:
a) Bệnh viện đạt mức đánh giá chất lượng cao theo Bộ tiêu chí chất lượng
bệnh viện các Bộ tiêu chí đánh giá chất ợng theo chuyên đề do Bộ trưởng
Bộ Y tế ban hành;
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét tặng Giải thưng.
Điều 2. Thời gian xét tặng
1. Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện được tổ chức t tặng hai
năm một lần công bvào dịp chào mừng Ngày Tiêu chuẩn thế giới (ngày 14
tháng 10).
2. Việc tổ chức xét tặng bt đầu từ năm 2021.
BỘ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2020/TT
-
BYT
Hà Nội, ngày tháng năm 2020
25
12
2
Điều 3. Nguyên tắc xét tặng
1. Đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự quy định tại Thông này.
2. Chính xác, dân chủ, công khai, minh bạch.
3. Không hạn chế số lần và số danh hiệu xét tặng cho mỗi tập thể.
Chương II
TÊN GIẢI THƯỞNG VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG
Điều 4. n giải thưởng
1. Giải thưởng chất lượng quốc gia:
a) Giảing quốc gia về chất lượng bệnh viện: 01 giải;
b) Giải bạc quốc gia về chất lượng bệnh viện: 02 giải.
2. Các giải tởng chuyên đề bao gồm 01 giải vàng và 01 giải bạc cho mỗi
chuyên đề sau đây:
a) Giải thưởng về an toàn người bệnh;
b) Giải thưởng về an toàn phẫu thuật;
c) Giải thưởng về chấtợng lâm sàng;
d) Giải thưởng về chất lượng xét nghim;
đ) Giải thưng về công tác ợc bệnh viện;
e) Giải thưởng về chăm sóc người bệnh;
g) Giải thưởng về dinh dưỡng lâm sàng;
h) Giải thưởng về kiểm soát nhiễm khuẩn;
i) Giải thưởng về phát triển nguồn nhân lực y tế;
k) Giải thưởng về cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bnh;
l) Giải thưởng về ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện;
m) Giải thưởng về đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
Điều 5. Hình thức Giải thưởng
1. Các giải thưởng quốc gia được trao bằng hình thức: giấy chứng nhận
cúp vàng hoặc cúp bạc.
2. Các giải thưởng chuyên đề được trao bằng hình thức: giấy chứng nhận
và biểu trưng giải vàng hoặc biu trưng giải bạc.
Điều 6. Tiêu chuẩn xét tặng đối với giải thưởng chất lượng quốc gia
1. Tiêu chuẩn tối thiểu để được xét tặng:
a) Bệnh viện đạt kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện do quan quản
thực hiện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định
số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Btrưởng Bộ Y tế (sau đây
3
viết tắt là Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện) tối thiểu 4,00 và không có tiêu chí
o dưới mức 3 trong ít nhất 2 năm liên tiếp tính đến thời điểm đề nghị xét
tặng;
b) Bệnh viện có triển khai hthống báo cáo sự cố y khoa bắt buộc tự
nguyện tại bệnh viện theo quy định của Bộ trưng Bộ Y tế về phòng ngừa sự c
y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ 2 năm trở lên. Bệnh vin kng
có sai sót chuyên môn dẫn đến t vong theo kết luận ca Hội đồng chuyên môn
quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong 2 năm liên tiếp tính đến thời
điểm đề nghị xét tặng;
c) Bnh viện tổ chức thực hiện việc khảo sát hài ng người bnh
nhân viên y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế đạt t lhài lòng người bệnh,
nhân viên y tế từ 85% trở lên;
d) Có ít nhất một giải thưởng chuyên đề trong ng năm xét tặng (không áp
dụng tiêu chuẩn này cho lần xét tặng đầu tiên của năm 2021).
2. Tiêu chuẩn cụ thể để xét tặng giải thưởng:
Sau khi danh sách các bệnh viện đạt tu chuẩn tối thiểu quy định tại
Khoản 1 Điu này, Đoàn đánh giá chất lượng của Hội đồng xét tặng Giải thưởng
cấp Bộ thực hiện đánh giá lại theo Bộ tiêu cchất lượng bệnh viện khảo sát
hài ng người bệnh, nhân viên y tế để xét các giải thưởng sau đây:
a) 01 Giải vàng: bệnh viện xếp thứ nhất về mức điểm chất lượng bệnh
viện trong số các bnh viện được đánh giá;
b) 02 Giải bc: bệnh viện xếp thứ hai thứ ba về mức điểm chất lượng
bệnh viện trong số các bệnh viện được đánh giá;
c) Nếu một giải thưởng có từ 2 bệnh viện trở lên có cùng mức điểm chất
lượng hoặc chênh lệch từ 0,05 điểm trở xuống thì xét tiếp lần lượt các tiêu chuẩn
ph theo thứ tự sau đây:
- Bệnh viện có số lượng giải thưởng chuyên đề nhiu hơn;
- Bệnh viện đạt tiêu chuẩn chất lượng của các tổ chức quốc tế nJCI,
HAS hoặc tương đương;
- Bệnh viện có giải thưởng quốc tế về chuyên khoa, chuyên đề;
- Bnh viện nhiều sáng kiến hơn về cải tiến chất lượng được hội đồng
đánh giá, cấp có thẩm quyền công nhận. Sáng kiến ảnh hưởng lớn hơn, được
áp dụng trên phạm vi hoặc quy lớnn, có tác động tích cực nâng cao sự hài
ng ca người bệnh, nn viên y tế hình ảnh người thầy thuốc, uy n ca
bệnh viện;
- Bnh viện kết quả khảo t hài lòng người bệnh nhân viên y tế cao
n do Đoàn đánh giá chất lượng của Hội đồng thực hiện.
Đánh giá bài viết
1 35

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo