Thông tư 23/2018/TT-NHNN

Thông tư số 23/2018/TT-NHNN

Thông tư 23/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân.

Nội dung tóm tắt Thông tư 23/2018/TT-NHNN

7 trường hợp quỹ tín dụng nhân dân bị thu hồi Giấy phép

Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 14/09/2018.

Theo Thông tư này, có 07 trường hợp phải thu hồi Giấy phép của quỹ tín dụng nhân dân, gồm:

- Quỹ tự nguyện xin giải thể khi có khả năng thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

- Hồ sơ đề nghị cấp phép của Quỹ có thông tin gian lận để đủ điều kiện được cấp Giấy phép;

- Quỹ hoạt động không đúng nội dung quy định trong Giấy phép;

- Quỹ vi phạm nghiêm trọng quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động;

- Quỹ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyết định xử lý của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng;

- Quỹ bị chia, sáp nhập, hợp nhất, phá sản;

- Quỹ hết thời hạn hoạt động không xin gia hạn hoặc xin gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận.

NGAN
gANGNHA
NtI6c coNc
gd,q.
xA nor cHU
Ncui.l \lm,T NAM
YET,NAM
EQc lflp
-
TB do
-
H4nh
phric
sa'd.l
/2018ffT-NHNN
Hd
Ni,i,
ngay
/lthang
I ndm 201g
THONG TtI
Quy
fiinh
vd
t6
chrrlc l4i, thu Udi
Ci6y
ph6p
vh thanh
g
tii
sin
cria
qui
tfn dgng nhin dfin
Cdn c* LuSt
Ngdn hang
Nhd
nudc
Yi€t Nom
ngay 16
tfuing
6 ndm
2010;
Cdn
c* Luqt
cdc t6 ch*c
tin dyng ngdy 16 thang 6 nim 2Aru
vd Ludt s*a
aAt, Ua srmg m$t
s6 itiiu cila Luq.t
cdc
td ch*c tin &png ngoy 20 thang
t I nfim
2017;
Cdn c* Lu,At
hW tic xd ngay 20
tlaing
I I ndm 2012;
Cdn
cti Lu$t
phd
sdn
ngay 19 tfuing
6 ndm
2014;
Cdn ct
NShi dinh
sO 16/2017/ND-CP ngdy
17
thdng 02 ndm 2017 cila
Ch{nh
phti
Ety
itinh chtc ndng, nhiQm
w,
quyAn hqn
vd ,o ,du
td
chrtc
ctia
Ngdn hang
Nla
nudc
Yi€t
Nafn;
Theo di nghi
afia Chanh Thanh tra,
gidm
sdt ngdn hong;
Thiing
diic
NgAn
hing
Nhd
nudc
Vi€t Nam
ban
hdinh Th6ng
hc
qtty
dinh
ui ta chtc lqi, thu
hii Giiiy
phep
vd
thanh l!
tdi sdn
ctia
qtf
ti_n
dqms nhdn ddn.
Chuong I
QriY
Dprfl-cHUNG
Di6u
1. Ph4m vi tli6u chinh
Th6ng tu niy
quy
dintr:
1. TO chric iai
quy
tin
dUng
nhan
d6n du6i c6c
hinh
thric chia,
tach hep
onaq
s6p
nhflp.
2. Tht tgc thu ndi
Ci6y
ph6p
cria
quf
tin d1mg nhen
dan.
I
3. Thri tgc tfointr* I)/idri sfur cria
quy
tin dUng nhiin
d6n du6i sU
Sdm
s6t cria
Ngdn hang Nhi nudc.
Dilu
2. D5i tugng
6p dgng
1.
Quy
tin
dUng nhan den.
2. T6
chric, c6 nhin c6
li6n
qrurx
diSn
viQc
ti5
chric
hi,
thu nOi
Ci6y
ph6p,
thanh
ly tni sfur cria
quy
tin
dUng nhan dan.
2
Didu 3.
Gifri
thich tir ngir
Trong Th6ng tu nly, c6c
tu ngir duoi ttAy
dugc hi6u
nhu
sau:
l. Chia
qui
tin dr.mg nhdn ddn td viQc mQt
qu!
tin dUng nhen dAn
(sau
dfly
ggi
li
quy
tin dung nhan
dan
bi
chia) chia toim bO tei
san,
quyAn,
nghia vu vi
lqi
ich
hqp
ph6p
Ae
mann
Bp
hai
qu!
tin
{urg
nhan
din moi
tr0
l6n, d6ng thoi
ch6m
dut sU tiin
tai cria
qu!
tin
(ung
nhan dan bi chia.
2. Tdch
qtf
tin dung nhdn
ddnldviQc mQt
qu!
tin
dung nhan dAn
(sau
ddy
gqi
li
qu!
tin dung
nhen dan bi t6ch) t6ch mQt
phan
tii s6,n,
quydn,
nghia vu ve
lqi
ich hqp
ph6p
dC thanh
hp
mQt ho[c mQt si5
qu!
tin
fung
nhan dAn m6i mi
kh6ng
ch6m dtrt sU
t6n tAi ctia
qu!
tin
dqng nhan dan bi
t6ch.
3. HW nhiit
qry
t{n
fumg
nhdn
ddn
ld
viQc hai
qu}
tin dung nhan
dan
trd
16n
(sau
d6y
gqi
li
qu!
tin dung nhan d6n tham
gia
hqrp ,hAt) hqp nh6t
toan b0
tii sin,
q,ryAr,
nghia
vu ve lqi ich hgrp
ph6p
dC thenh
Ep
mQt
quy
tin dung nhan
din
moi
(sau
dAy
ggi
li
quf
tin dUng nhan ddn hqp
nh6t),
ddng
thbi ch6m
dtrt sg
.), . , d,, I t A lA .l
.
,
'
t6n t4i cria c6c
qu!
tin
dUng nhan d6n
tham
gia
hqp
nhit.
4.
S,fu
nhqp
qui
tfn dung nhdn ddn ldviQc mQt
ho{c mQt s6
qu}
tin dUng
nhan dAn
(sau
tldy
ggi
li
qu!
tin
dqng nhan dan bi s6p
nhfp) chuy6n
toan
b0
tai
r I t^
san,
quy6n,
nghia
vU ve lqi ich
hqp
ph6p
sang mQt
qu!
tin
dgng
nhan
ddn
(sau
ttty
ggi
li
qu!
tin dgng nhan
den nhan sup ntrQp),
ddng thoi
chAm dut sU t6n
tai
cria
quf
tin
dtmg nhan
dan
bi s6p
nhfp.
/
5.
}uY
tin dqtng nhdn ddn
thqc hien t6 chtc
lqi bao
e6m
qu!
tin dWrg
nhan dan bi
chia,
quy
tin
dgng nhan
dan bi tfich,
qu!
tin
dung
nhan
d6ir tham
gia
hqrp nh6t,
qu!
tin
dung
nhan
dan bi s6p nhfp vd nhfin s6p
nhfp.
6.
8"t
tin
dqng
nhdn
ddn hinh thdnh moi ld
quy
tin dUng nhan
d6n dugc
thenh lpp moi
sau khi thlrc hiQn
chia, tach,
hgp nh6t
qu]
tin dUng
nhan
den.
7.
Qui
tfn
dttrng nhdn ddn sau lht tO chtc lqi
gdm
qu]
tin dUng nhan
dan
bi
t5ch,
quf
tin dung nhan den nhan sip nhQp vd
qu!
tin
dqng
nhan
dan hinh
thanh moi.
8.
Cu\c
hep
Dqi
h\i thdnh
viAn
ildu fiAn b
cuQc hgp
g6m
thanh
viOn
g6p
A . d ,,
v6n
cria
qu!
tin dUng nhan dan hinh thanh moi sau
khi dugc Ngdn hang
Nhn
nu6c ch6p thu4n nguy6n tilc,
c6 nhiQm vu th6ng
qua
EiAu
le tO chirc vlr hopt
dQng cria
quf
tin
dlmg
nhan
d6n, bAu c5c chric danh Chri
dch
vd
c6c thdu:h vi6n
kh6c cua HQi ctdng
quan
tri, Truong ban vi
c6c thanh vi6n kh6c cria Ban
ki6m
so6t ho{c ki6m
so6t vi6n chuy6n tr6ch trong truong hgp
chi
bAu
01 ki6m so6t
vi6n chuy6n t6ch
(sau
t16y
ggi
li ki6m soSt vi6n
chuy6n tr6ch) nhiQm k)
dAu
ti6n
vir
quyi5t
dinh
c6c
v6n AA kh6c
li6n
quan
ttrin viQc
thanh
hp
qug
tfn
d1rng
nhen den.
3
Di6u 4.
Thf,m
qrydo
ch6p thufn t6 chric l4i
qui
tin dgng nh6n dffn,
thu hdi
Gi6y
ph6p, gi6m
s6t thanh
ry
tni sf,n cfia
qui
tin
dBng nhin df,n
1.
GiSm
dtic Ngdn hing Nhi nu6c
chi
nh6nh
tinh, thanh
ph5
tryc thuQc
Trung uong noi
qu!
tin
dpng
nhan ddn il4t try sO chfnh
(sau
ddy
ggi
ld Ng6n
hdng Nhi nu6c
chi
nhanh)
ch6p thu4n t6 chirc l4i,
quytit
dinh thu trOi
Ciay
ph6p
AOi
vOi
qu!
tin dUng nhAn ddn tr6n dia ban.
2.
Ng6n h*g Nhd nu6c chi nhffi
gi5m
s6t
qu6
trinh
thanh l)t tdi s6n cira
qu!
tin dUng nh6n d6n tr6n <lia
bin.
Didu
5. Nguy0n tic
Iflp
vir
gfri
hd
so
1.
VIn ban de ngh! ch6p thuAn t6 chfc lpi
qu!
tin
dgng nhan dAn do
Chtr
tich HQi d6ng tO chirc
lai kf;
vdn
ban dO nghi
gi6i
th6
qu!
tin dung nh6n
d6n
do
Chu tfch HQi dOng
quin
tri
qu}
tin dgng nhan dan k)t.
Trudng hgp
Chu tich HQi ddng t6 chfc lpi,
Chri
tich HQi
d6ng
quin
tri
qu!
tfn dUng nhan
d0n uy
quydn
cho ngudi kh6c k)t, hO
so
ph6i
c6 v[n bin uy
quydn
dugc lpp
phn
hqrp v6i
quy
dfnh
cua
phSp
luQt.
2. HO
so dugc lQp thanh 01 bO bing ti6ng
ViQt.
3. Truong hqp c5c
gi6y
to trong hd so ld
b6n sao mi kh6ng
ph6i
ld ban
sao
dugc chimg thgc,
bin sao
dugc c6p
tu sO
gOc
thi khi nQp
h6 so
phii
xu6t
trinh
bin
chinh
OC AOi chi6u, ngudi aOi ctriiSu
phii
kf x6c nhfn
vio bin sao vi
chfu tr6ch nhiQm vd tinh
chinh x6c
cria
bAn sao so v6i b6n
chinh.
4.
QuI
tin
dpng
nhan ddn
gti
h6
so dtin Ng0n hdng
Nhd
nu6c
chi nhanh
bing mQt trong
c6c hinh thirc:
gtri
tryc tiiSp,
grii qua
dudrng
buu diQn.
Chuong II
ro
csrlc
L+r
euY
riN ugNc
mrAN
oAN
Mgc 1
QUY
DINH
CHUNG
Di6u 6.
NguyGn
tic t6 chftc I3i
qui
tin dgng nhin din
1. Tuhn thri
quy
dinh tai Th6ng tu ndy vd
quy
dinh
cua
ph6p
luQt c6 li6n
quan.
2.
YiQc
t6
chirc lpi
qu!
tin dpng nhan ddn dugc
thyc hiQn tr6n co
sd
phuong
an tO chric lpi tlugc
Ng0n
hdng
Nhi nudc chi nh6nh
ph6
duyQt
phu
hqrp
vdi
quy
dinh cua
ph6p
luft.
3. B6o dim hopt clQng an toin vd
1i6n
tpc cria
qu!
tin dUng nhdn ddn; bio
ar .L . t
d6m
quy6n
vd lqi ich hqrp
ph6p
ctra thdnh vi6n
qu!
tin dgng nh6n ddn, kh5ch
hdng trong
qu5
trinh tO chric lpi.
)r
\
D,
Đánh giá bài viết
1 135
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo