Thông tư 17/2018/TT-NHNN

Thông tư 17/2018/TT-NHNN

Thông tư 17/2018/TT-NHNN sửa đổi thông tư quy định về cấp giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do ngân hàng nhà nước Việt Nam Ban hành. Mời bạn đọc tham khảo và tải thông tư 17/2018/TT-NHNN trong bài viết sau đây của VnDoc.

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:17/2018/TT-NHNN
Loại văn bản:Thông tư
Nơi ban hành:Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Người ký:Đào Minh Tú
Ngày ban hành:14/08/2018
Ngày hiệu lực:01/10/2018.

Tóm tắt nội dung thông tư 17/2018/TT-NHNN

Thông tư 17/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư quy định về cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, nội dung được sửa đổi đáng lưu ý là việc quy định các cổ đông sáng lập phải cùng nhau nắm giữ tối thiểu 50% vốn điều lệ, trong đó cổ đông là pháp nhân phải sở hữu tối thiểu 50% tổng số cổ phần của các cổ đông sáng lập kể từ khi ngân hàng thành lập.

Quy định hiện hành cho phép các cổ đông đáp ứng điều kiện nêu trên trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thành lập ngân hàng.

Ngoài ra, cổ đông sáng lập là cá nhân phải đáp ứng thêm các điều kiện như:

Là quốc tịch Việt Nam;

Không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu của tổ chức tín dụng khác;

Không thuộc đối tượng bị cấm theo Luật Doanh nghiệp;

Không dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân để góp vốn;

Quản lý doanh nghiệp có lãi ít nhất 3 năm hoặc có bằng đại học chuyên ngành kinh tế hoặc luật.

Thông tư 17/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

NGAN HANG NHA NUOC
VI~TNAM
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - T., do - Hanh phuc
s6:,1f
/2018/TT-NHNN
Ha N(Ji,ngay/tf thong
!
ruim 2018
THONGTU
S
., ...
A.
b
A
"t
1.. .... " ., ,
Th
A ....
h
A
ira uoi,
0
sung mQ so uieu cua cac ong nr quy u!n ve
vi~c c~p Gi~y phep, mang Itrm hoat dQng va hoat dQng ngoai hai
cua tB clnrc tin dyng, chi nhanh ngan hang mroc ngoai
Can cu Ludt Ngdn hang Nha nuac Viet Nam ngay
16
thang
6
nam 2010;
Can cu Ludt cac t6 chuc tin dung ngay
16
thdng
6
ndm 2010 va Ludt sua
a6i, b6 sung mot
s6
ai~u cua Ludt cac t6 chtrc tin dung ngay 20 thang
11
ndm
2017;
Can cu Nghi dinh
s6
16/2017/ND-CP ngay
17
thong 02 ndm 2017 cua
Chinh phu quy dinh chirc nang, nhiem v¥, quyen han va co cdu t6 chuc cua
Ngdn hang Nha nuac Vi?t Nam;
Theo a~ nghi cua V¥ truang Phap chi;
Th6ng d6c Ngdn hang Nha nuac Vi?t Nam ban hanh Thong tu sua d6i, b6
sung m(Jt
s6
ai~u cua cac Thong tu quy ainh
v~
vi?c cdp Gidy phep, mc;zng[uai
hoc;ztd(Jng va hoc;zta(Jng ngoc;zih6i cua t6 chuc tin d¥ng, chi nhanh ngdn hang
nuac ngoai.
Di~u 1. Sua dBi, bB sung, bili bo mQt sa di~u clla Thong tll sa
40/20111TT-NHNN ngay 15 thang 12 nam 2011 clla ThBng dBc Ngan hang
Nha nlfC),cVi~t Nam quy djnh v~ vi~c c~p Gi~y phep va tB ch..rc, ho~t dQng
clla ngan hang thtrO'Dgm~i, chi nhanh ngan hang ntr6'c ngoai va van phong
d~i di~n clla tB ch..rc tin dyng ntr6'c ngoai, tB ch..rc ntr6'c ngoai khac co ho~t
dQng ngan hang t~i Vi~t Nam
1. DiSm d khmln 2 [email protected]9 duQ'csua d6i, b6 sung nhu sau:
"d) Cac c6 dong sang l~p phai cling nhau
sa
hfru t6i thiSu 50% v6n [email protected]1~
khi thfmh l~p ngan hfmg thuong m~i c6 ph~n, trong do cac c6 dong sang l~p la
phap nhan phai cling nhau
sa
hfru t6i thiSu 50% t6ng s6 c6 ph~n cua cac c6 dong
sang l~p;".
2. DiSm e khoan 2 [email protected]9 duQ'csua d6i, b6 sung nhu sau:
"e)
Ngoai cac [email protected]~n qu~ dinh t~i diSm c, d khoan nay, c6 dong sang
l~p la ca nhan phai dap (mg cac dieu ki~n sau:
----------------------------------
NGAN HA
V~'
DA
2
(i) Mang quoc tich Viet Nam;
(ii) Khong thuoc nhimg d6i tUQ11gbi cfim thea quy dinh cua Luat Doanh
nghiep;
(iii) Khong diroc dung v6n huy dQng, v6n vay cua t6 chirc, ca nhan dS gop
,
von'
,
(iv) La nguoi quan ly doanh nghiep kinh doanh co lai trong it nhfit 03 nam
li~n k~ nam nop h6 so d~ nghi cfip Gifiy phep hoac co bang dai hoc, tren dai hoc
chuyen nganh kinh t~ hoac luat;",
3. Diem g (ii) khoan 2 Di~u 9 diroc sua d6i, b6 sung nhir sau:
"(ii) Khong diroc dung v6n huy dong, v6n vay cua t6 chirc, ca nhan khac
dS gop von;",
4. Bai bo cac diem a, b, d khoan 2 Di~u 9; bai bo cum
tir
"a, b," tai diem g
khoan 2 Di~u 9, khoan 3 Di~u 10.
Di~u 2. Biii bo mQt sB di~u ciia Thong to' sB 2112013/TT-NHNN ngay 9
thang 9 nam 2013 cua ThBng dBc Ngan hang Nha nU'C)'cVi~t Nam quy dinh
v~ m~ng
lO'm
ho~t dQng cua ngan hang thO'O'ngm~i
Bai b6 diSm i khoan 1 Di~u 6.
Di~u 3. Biii bo mQt sB di~u cua Thong to' sB 2112014/TT -NHNN ngay
14 thang 8 nam 2014 cua ThBng dBc Ngan hang Nha nU'C)'cVi~t Nam hO'ang
din v~ ph~m vi ho~t dQng ngo~i hBi, di~u ki~n, trinh tl!, thu t\lC chap thu~n
ho~t dQng ngo~i hBi cua tAch..rc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nO'ac ngoai
Bai b6 diSm a khoan 2 Di~u 10 (da dugc sua d6i, b6 sung boi khoan 10
Di~u 1 Thong tu s6 28/20 16/TT-NHNN ngay 5 thang 10 nam 2016 sua d6i, b6
sung mQt s6 di~u cua Thong tu s6 21/2014/TT-NHNN ngay 14 thang 8 nam
2014 cua Th6ng d6c Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam huang dan v~ ph~m vi ho~t
dQng ngo~i h6i, di~u ki~n, trinh tv, thu Wc chfip thu~n ho~t d(>ngngo~i h6i cua t6
chuc tin d\lng, chi nhanh ngan hang nuac ngoai).
Di~u 4. Sua dAi, b6 sung, biii bo mQt sB di~u cua Thong to' sB
30/2015/TT-NHNN ngay 25 thang 12 nam 2015 cua ThBng dBc Ngan hang
Nha nO'ac Vi~t Nam quy dinh vi~c cip Giay phep, tA ch..rc va ho~t dQng cua
t6 ch..rc tin d\lng phi ngan hang
1. Khoan 5 Di~u 11 (da dugc sua d6i, b6 sung boi khoan 2 Di~u 1 Thong
tu s6 15/2016/TT-NHNN ngay 30 thang 6 nam 2016 sua d6i, b6 sung mQt s6
di~u cua Thong tu s6 30/2015/TT-NHNN ngay 25 thang 12 nam 2015 cua
Th6ng d6c Ngan hang Nha nuac quy dinh vi~c cfip Gifiy phep, t6 chuc va ho~t
dQng cua t6 chuc tin d\lng phi ngan hang) duQ'csua d6i, b6 sung nhu sau:
"5. Khong dugc dung v6n huy dQng, v6n vay cua t6 chuc, ca nhan khac
dS gop v6n.".
2. DiSm a khoan 6 Di~u 11 (da dugc sua d6i, b6 sung boi khoan 2 Di~u 1
Thong tu s6 15/2016/TT-NHNN ngay 30 thang 6 nam 2016 sua d6i, b6 sung
G NHA NUC
PHAp
~.,
fHAM
.t ../.
3
mot s6 ,di~u ?ua Thong tu s6
30/2015/TT-NHNN
nga>, 25 !hang 12 I}am 2015
cua Thong doc Ngan hang Nha mroc quy dinh viec cap Giay phep, to chirc va
hoat d<)ngcua t6 chirc tin dung phi ngan hang) diroc sua d6i, b6 sung nhu sau:
"a) Mang quoc tich Vi~t Nam;".
3. Bai bo cac khoan 1,2, 3 Dieu 11.
Di~u 5. Biii bo mQt sA di~u cua Thong to' sA 31/2012/TT-NHNN ngay
26 thang 11 nam 2012 cua ThAng dAe Ngan hang Nha mnrc Vi~t Nam quy
djnh v~ ngan hang hQ'ptac xii
Bffi bo khoan 6 Di~u 8, khoan 1 Di~u 25.
Di~u 6. Biii bo mQt sA di~u cua Thong to' sA 04/2015/TT-NHNN ngay
31 thang 3 nam 2015 cua ThAng d8e Ngan hang Nha mnrc Vi~t Nam quy
djnh v~
quy tin dung
nhfin
dan
Bai bo [email protected]d khoan 1 Di~u 31 (dff duoc sua d6i, b6 sung boi khoan 3
Di~u 2 Thong tu s6
06/2017 ITT -
NHNN
ngay 5 thang 7 nam 2017 sua d6i, b6
sung m<)ts6 di~u cua Thong tu s6
03/2014/TT-NHNN
ngay 23 thang 01 nam
2014 cua Th6ng d6c Ngan hang Nha nuac quy dinh v~ Quy bao dam an toan h~
th6ng quy tin d\1ng nhan dan va Thong tu s6
04/20 15/TT-NHNN
ngay 31 thang
3 nam 2015 cua Th6ng d6c Ngan hang Nha nuac quy dinh v~ quy tin d\1ngnhan
dan).
Di~u 7. Traeh nhiem tA ehue thO'e hien
.
..
Chanh Van phong, V\1 truang V\1 Phap chS va Thu truang cac don vi
thu<)c Ngan hang Nha n~ac Vi~t Nam, Giam d6c Ngan hang N}1anuac chi
nhanh cac tinh, thanh pho tf\IC thu<)cTrung uong, Chu tich H<)idong quan tri,
Chu tich H<)id6ng thanh vien, T6ng giam d6c (Giam d6c) cac t6 chuc tin d\1ng,
chi nhanh ngan hang nuac ngoai chiu trach nhi~m t6 chuc thvc hi~n Thong tu
nay.
Di~u
8.
Di~u khmin thi hanh
Thong tu nay co hi~u Ivc thi hanh [email protected]til ngay
of.
thang/Onam
2018.1.
/J
Nui nhlin:
1t~
TH6N~,D6c, ".---
- Nhu D'i~u7; PHO THONG DOC
- Ban Lanh d~a NHNN;
- Van phong Chinh phil;
- BI)
Tu
phap (d€ ki€m tra);
- Cong baa;
- Luu: VP, PC.
W
;.;VltT NAM!
CHE
f)INH
.
.
.
,
.
.
.
" .
....
_.,.-
....
,
..•...
'd!;;}.o:;,g.:::.:..;:---
D~lO
Nlinh Til
Đánh giá bài viết
1 68
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo