Thông tư 14/2018/TT-BYT

Thông tư 14/2018/TT-BYT - Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa

Ngày 15/05/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2018/TT-BYT về danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Mời các bạn tham khảo danh mục tại đây.

Thuộc tính văn bản: Thông tư 14/2018/TT-BYT

Số hiệu14/2018/TT-BYT
Loại văn bảnThông tư
Lĩnh vực, ngànhXuất nhập khẩu, Thể thao - Y tế
Nơi ban hànhBộ Y tế
Người kýNguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành15/05/2018
Ngày hiệu lực01/07/2018
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 14/2018/TT-BYT
Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018
THÔNG
BAN NH DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH SỐ
HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT
NAM
Căn c Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy
định chi Tiết biện pháp thi hành luật hải quan v thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát,
kiểm soát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ v quản
trang thiết bị y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị Công trình y tế;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông ban hành Danh Mục trang thiết bị y tế được xác
định số hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Điều 1. Ban hành danh Mục
Ban hành kèm theo Thông này Danh Mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản chuyên
ngành của Bộ Y tế được xác định ng hóa (sau đây gọi tắt hàng) theo Danh
Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông số
65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ i chính.
Điều 2. Quy định s dụng danh Mục
1. Danh Mục bao gồm các mặt hàng đã được xác định trang thiết bị y tế quản
theo quy định tại Ngh định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
về quản trang thiết bị y tế, Thông số 30/2015/TT-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế các văn bản quy
phạm pháp luật khác về trang thiết bị y tế.
2. Danh Mục trang thiết bị y tế đã xác định mã hàng ban hành kèm theo Thông này
sở để tổ chức, nhân thực hiện khai báo hải quan khi xuất khẩu, nhập khẩu trang
thiết bị y tế o Việt Nam.
3. Khi xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành hoặc cấp giấy
phép nhập khẩu theo quy định nhưng chưa hàng trong Danh Mục ban hành kèm
theo Thông này, việc khai báo hải quan thực hiện theo tả thực tế hàng hóa Danh
Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Sau khi thông quan các tổ chức, nhân
n bản gửi về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị Công trình y tế) để phối hợp với Bộ Tài
chính (Tổng cục Hải quan) xem xét thống nhất, cập nhật ban hành Danh Mục bổ sung.
4. Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc s khác biệt trong việc xác định hàng
trong Danh Mục ban hành kèm theo Thông này, Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị Công
trình y tế) phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) xem xét lại để thống nhất trên
sở nguyên tắc quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21
tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết biện pháp thi hành Luật hải quan
về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan để tạo Điều kiện cho hàng hóa
được thông quan thuận lợi, đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh Mục.
Điều 3. Điều Khoản tham chiếu
Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật các quy định được viện dẫn trong
Thông này sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy
phạm pháp luật mới.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
2. Danh Mục hàng ban hành tại Phụ lục số I kèm theo Thông số 30/2015/TT-BYT
ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị
y tế hết hiệu lực kể từ ngày Thông này hiệu lực.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị Công trình y tế, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra
Bộ, Cục trưởng các Cục, Vụ trưởng các Vụ, thủ trưởng c đơn vị thuộc trực thuộc Bộ
Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị y tế ngành, tổ chức,
nhân hoạt động trong nh vực xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế tổ chức
nhân khác liên quan chịu trách nhiệm thi nh Thông này.
Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan, tổ chức,
nhân phản ánh về V Trang thiết bị Công trình y tế (Bộ Y tế) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Ủy ban các vấn đề hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo - Văn xã, Công báo, Cổng
TTĐT Chính phủ);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng B Y tế;
- Bộ pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Hội thiết bị y tế Việt Nam;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC (02b), TB-CT (03b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến
DANH MỤC
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC DIỆN QUẢN CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y
TẾ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT
KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM
(Kèm theo Thông số 14/2018/TT-BYT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y
tế)
Đánh giá bài viết
1 437

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo