Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT

Thông tư 03/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Ngày 12/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 03/2021/TT-BTNMT về việc hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo đó, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp gửi cơ quan chủ quản phê duyệt, bao gồm các nội dung: Tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn và tài sản gắn liền với từng thửa đất; Hình thức, diện tích sử dụng đất theo từng hình thức; Thời hạn sử dụng đất; Diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất;…

Bên cạnh đó, đối với diện tích đất có thay đổi so với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương (nếu có) hoặc khác với mục đích sử dụng đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP; diện tích không đưa vào phương án sử dụng đất thì việc xử lý được thực hiện theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần có trách nhiệm lập phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28/6/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đất đai được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B TÀI NGUN VÀ I TRƯỜNG
CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2021/TT-BTNMT
Hà Nội, ngày tháng năm 2021
THÔNG TƯ
Hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa
doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với
đơn vị sự nghiệp công lập thực hin chuyển đổi thành công ty cổ phần
n cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
n cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của B
Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định s126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của
Chính phủ vchuyển doanh nghiệp nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu 100% vốn điều lệ thành công
ty cphần;
n cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 m 2020 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 126/2017/-CP
ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước
đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
ngày 13 tng 10 năm 2015 của Chính ph về đầu tư vốn nhà nước vào
doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghip Ngh định
số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 91/2015/-CP;
n cứ Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 m 2020 của
Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;
n cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 ca
Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử tài sản công;
n cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của
Chính phủ sa đổi, bổ sung một số nghđịnh quy định chi tiết thi hành Luật
Đất đai;
03
12
5
2
n cứ Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2015 của
Chính phvề sắp xếp, đổi mới phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của
công ty nông, lâm nghip;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản đất đai và Vụ
trưởng Vụ Pháp chế;
Btrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tướng dẫn nội
dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập
phê duyệt phương án sử dng đất đối với đơn vị snghip công lp thực
hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông này quy định về:
a) Pơng án sdụng đất khi cphần hóa doanh nghiệp nhà ớc theo
quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của
Chính phủ vchuyển doanh nghiệp nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều l thành
công ty cphần (sau đây gọi tắt là Nghđịnh số 126/2017/NĐ-CP); Nghị định
số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung mt số điều của Nghđịnh số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017
của Chính phủ vchuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu 100% vốn điều lệ tnh
công ty cổ phần; Nghị đnh số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 ca
Chính phủ về đầu vn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài
sản tại doanh nghiệp và Nghị định s32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018
của Chính phủ sửa đổi, bsung một sđiều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 140/2020/NĐ-CP);
b) Lập phê duyệt phương án s dụng đất đối với đơn vsự nghiệp
công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty c phần theo quy định tại Ngh
định số 150/2020/-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về
chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (sau đây gọi tắt
Nghị định số 150/2020/NĐ-CP).
2. Đối tượng áp dụng
Doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do
doanh nghiệp nhà nước đầu 100% vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều 2
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP khoản 1 Điều 1 Nghị định số 140/2020/-CP
(sau đây gọi tắt doanh nghiệp c phần hóa); đơn vị sự nghiệp công lập thực
3
hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định
số 150/2020/NĐ-CP (sau đây gọi tắt đơn vsự nghiệp công lập chuyển đổi)
và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cphần hóa
doanh nghiệp nhà nước
1. nh hình hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp cphần hóa
Doanh nghiệp c phần hóa trách nhiệm lập báo o hiện trạng quản
lý, sử dụng đất của doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng nh đến thời đim xác
định gtrị doanh nghiệp gửi cơ quan chủ quản phê duyệt, bao gồm những nội
dung chính như sau:
a) Tổng diện tích, số ợng thửa đất đang qun lý, sử dụng tại từng xã,
phường, thị trấn và tài sản gắn liền với từng thửa đất;
b) nh thức, diện tích sử dụng đất theo từng hình thức gồm: Nhà nước
giao đất không thu tiền sử dụng đất; Nhà ớc giao đất có thu tiền sử dụng đất;
N c giao đất, cho thuê đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền th đất; Nhà
ớc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần; Nhà nước cho thuê đt thu tiền thuê
đất hàng năm; đất do nhận chuyn nhưng hợp pp từ các tổ chức, cá nhân khác;
c) Thời hn sdụng đất (thời hạn lâu dài, thời hạn sử dng đất còn lại
đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn);
d) Diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất; diện
tích đt chưa được cấp giấy chứng nhận về quyn sử dụng đt (nêu rõ do
chưa được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và kiến nghị);
đ) Diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích;
e) Diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất đã giao, cho
thuê, cho mượn, góp vốn, liên doanh, ln kết, hợp tác không đúng quy đnh của
pháp luật; diện ch đất tranh chấp, lấn, chiếm; các trường hợp khác (nếu có);
g) Diện tích không đưc đưa vào sử dụng.
2. Đề xuất phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa
Căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có)
của địa phương đã được phê duyệt công bố; phương án sắp xếp lại, xử
nhà, đất theo quy định của pháp luật vquản lý, sử dụng tài sản công; phương
án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đã được
quan có thẩm quyền phê duyệt; chiến lược phát triển doanh nghiệp, doanh
nghiệp cổ phần hóa đề xuất phương án sử dng đt gồm: tổng diện tích, số
lượng thửa đất đề nghị giữ lại sdụng; trong đó thể hiện rõ diện tích, loại đất,
Đánh giá bài viết
1 141
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo