Thông tư 01/2020/TT-BYT về thanh toán thuốc hóa dược

Thông tư số 01/2020/TT-BYT

Thông tư 01/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Sửa đổi Danh mục thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

Ngày 16/01/2020, Bộ Y tế đã ra Thông tư 01/2020/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2018/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.
Theo đó, sửa đổi 05 tên thuốc trong Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế như sau: Tên thuốc Prothionamid tại số thứ tự 330; Tên thuốc Pinene + camphene + cineol + fenchone + borneol + anethol tại số thứ tự 425; Tên thuốc Etamsylat tại số thứ tự 449; Tên thuốc Felodipin + metoprolol tartrat tại số thứ tự 518; Tên thuốc Thiamazol tại số thứ tự 799.

Bên cạnh đó, sửa đổi đường dùng của 03 thuốc sau: Thuốc Imatinib, thuốc Nilotinib dùng đường uống; Thuốc Dung dịch lọc máu dùng trong thận nhân tạo (bicarbonat hoac acetat) dùng đường dung dịch thẩm phân.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng sửa đổi nội dung ghi chú của 16 thuốc thuộc Danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế như sau: Nội dung ghi chú thuốc Imatinib số thứ tự 390 thành Qũy bảo hiểm y tế thanh toán điều trị bệnh bạch cầu tủy mạn (CML) hoặc u mô đệm dạ dày ruột (GIST), thanh toán 80%;...

Thông tư này có hiệu lực từ 01/03/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BOYTE
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
. .
DQc lip - T" do - H~nh phuc
S6:0
1
/2020/TT-BYT
Ha N(ji, ngay16 thong 01 ndm 2020
THONGTU
Sira d8i, bB sung Thong ttr sB30/20181TT-BYT ngay 30 thang 10 nam 2018
ciia BQtrmrng BQ
Y
t~ ban hanh Danh muc va
tY
I~, di~u ki~n thanh toan
dBi vOi thuBc hoa dmrc, sinh pham, thuBc phong x~ va ch~t danh d~u thuQc
pham vi dll'Q'Chll'O'ngclla ngll'Oi tham gia bao hi~m y t~
Can ctr Ludt baa hiem
y
tJ
s6
25120081QH12 ngay
14
thang
11
ndm 2008
ali duac sua a6i, b6 sung mot
s6
Di~u thea Ludt
s6
46120141QH
13
ngay 13
thang
6
ndm 2014;
Can cu Nghi dinh
s6
75120171ND-CPngay 20 thong
6
ndm 2017 cua Chinh
phil quy dinh chtrc nang, nhiem v¥, quyen han va co cdu t6 chuc cua Bo Y tJ;
Thea a~ nghi cua V¥ truong Baa hidm y
d,
B(j truong B(j Y tJ ban
hanh
Thong
tu
sua a6i, b6 sung Thong
tu
s6
30120181TT-BYT ngay 30 thang 10 nam 2018 cila B(j truang B(j Y
d
ban hanh
Danh m¥c va
tY
l¢, ai~u ki¢n thanh taan a6i vai thu6c h6a dU(Jc,sinh phcim,
thu6c ph6ng xq, va chdt aanh ddu thu(jc phq,m vi aU(Jchuang cila nguai tham
gia baa hidm y
M,
Di~u
1.
Sua d8i, bB sung mQt sB nQi dung hmyng dAn Clla Thong tll'sB
30/2018/TT-BYT ngay 30 thang 10 nam 2018 clla BQ trll'O'ng BQ
Y
t~ ban
hanh Danh m\lc va
tY
I~, di~u ki~n thanh toan dBi vOi thuBc hoa dll'Q'c,sinh
ph~m, thuBc phong
x~
va ch~t danh d~u thuQc ph~m vi dll'Q'Chll'O'ng clla
ngll'Oi tham gia bao hi~m y t~ (sau day gQi
t~t
la Thong tll' sB 30/2018/TT-
BYT) nhu sau:
1. Sua d6i, b6 sung
y
thu chin diSm d khmln 1 UiSu 2 nhu sau: "TruOng
hqp cO'sa kham b~nh, chua b~nh th\fc hi~n dich V\l ky thu?t duQ'cc:1pco thAm
quySn phS duy~t thi duQ'c su d\mg thu6c dS th\fc hi~n dich V\lky thu?t do (bao
g6m ca nhfrng thu6c quy dinh t?i h?ng b~nh vi~n cao han). CO'sa kham b~nh,
chua b~nh t6ng hqp, gui danh m\lc thu6c cho cO'quan bao hiSm xa hQi dS hIm
cO'sa thanh toan.".
2. Sua d6i, b6 sung diSm c khoan 1 UiSu 5 nhu sau: "US xu:1tva trinh BQ
tru6ng BQ
Y
tS ban hanh nguyen t~c, tieu chi xay d\fllg Danh mvc thu6c; C?P
nh?t, diSu chinh Danh m\lc thu6c bao dam dap (mg v6i nhu c&udiSu tri va phil
hqp v6i kha nang thanh toan cua Quy bao hiSm y tS.".
Di~u 2. Sua d8i, bB sung ten thuBc, dll'Ong dung, ghi chu clla mQt sB
thuBc va mO' rQng h~ng b~nh vi~n clla mQt sB thuBc t~i Ph\l I\lc 01 Danh~
2
muc
thuBc
hoa
dll'Q'c,sinh
pham
thuQc
pham
vi dU'Q'c
hmrng cua
nguoi
tharn
gia
bao hi~rn y
t~
ban
hanh
kern theo Thong
tir
sB
30/20 18ITT
-BYT
nhu sau:
1. Sua d6i, b6 sung 05 ten thuoc nhu sau:
a) Sua d6i ten thu6c s6 thir nr 330 (cot s6 2) nhu sau: "Prothionamid";
b) Sua d6i ten thuoc s6 thir tu 425 (cot s6 2) nhu sau: "Pinene +
camphene + cineol + fenchone +borneol +anethol";
c) Sua d6i ten thu6c s6 thir tu 449 (cot s6 2) nhu sau: "Etamsylat";
d) Sua d6i ten thuoc s6 thir tu 518 (cot 2) nhu sau: "Felodipin +
metoprolol tartrat";
e) Sua d6i ten thu6c s6 thir tu 799 (cot s6 2) nhu sau: "Thiamazol",
2. Sua d6i dirong dung cua 03 thuoc nhu sau:
a) Sua d6i duong dung thuoc Imatinib s6 thir
tu
390 (cot s6 3) nhu sau:
"uong'';
b) Sua d6i duong dung thu6c Nilotinib s6 tlnr tu 391 (cot s6 3) nhu sau:
"uong";
c) Sua d6i duong dung thuoc Dung dich loc mau dung trong than nhan tao
(bicarbonat hoac acetat) s6 thir
tir
889 (cot s6 3) nhu sau: "dung dich tham
phan",
3. Sua d6i, b6 sung nQidung ghi chu cua
16
thu6c nhu sau:
a) Sua d6i nQi dung ghi chu thu6c Imatinib s6 thu t\1'390 (cQt s6 8) nhu
sau: "Quy bao hiSm y tS thanh toan diSu tri b~nh b~ch c~u tUy m~n (CML) ho~c
u mo d~m d~ day fUQt(GIST); thanh toan 800/0.";
b) Sua d6i nQi dung ghi chu thu6c Nilotinib s6 thu t\1'391 (cQt s6 8) nhu
sau: "Quy bao hiSm y tS thanh toan khi diSu tri b~nh b~ch c~u tuy rn~n (CML)
khong dung n~p ho~c khang l~i v6i thu6c Irnatinib; thanh toan 80%.";
c) B6 sung nQi dung ghi chu thu6c Lansoprazol s6 thu t\1'670 (cQt s6 8)
nhu sau: "Quy bao hiSrn y tS thanh toan thea chi dinh trong to huang dftn su
d\mg thu6c kern thea h6 sa dang
Icy
thu6c dff duqc c~p phep ho~c huang dftn
ch~n doan va diSu tri cua BQ
Y
tS ho~c chi dinh d\1'phong loet d~ day ta trang,
xu~thuySt tieu hoa t~i d~ day, ta trang do stress
a
b~nh nhan h6i suc ttch c\1'c.";
d) Sua d6i nQi dung ghi chu thu6c Orneprazol s6 thu
1\1'
675, thu6c
Esomeprazol s6 thu t\1'676, Pantoprazol s6 thu t\1'677, Rabeprazol s6 thu t\1'678
(cQt s6 8) nhu sau: "Quy bao hiSm y tS thanh toan thea chi dinh trong to huang
dftn su d\mg thu6c kern thea h6 sa dang
Icy
thu6c dffduqc c~p phep ho~c huang
dftn ch:ln doan va diSu tri cua BQY tS ho~c chi dinh d\1'phong 10etd~ day ta trang,
xu~t huYSttieu hoa t~i d~ day, ta trang do stress
a
b~nh nhan h6i suc ttch c\1'c.";
d) Sua d6i nQi dung ghi chu thu6c Tinh bQt este hoa (hydroxyethyl
starch), s6 thu t\1'474 (cQt s6 8) nhu sau: "Quy bao hiSm y tS thanh toan diSu tr~
3
giam thS tich tuan hoan do mfit mau cfip khi sir dung dich truyen don thuan
khong cai thien lam sang; diSu tri diSu tri s6t xuat huyet Dengue nang theo
Huang d~n chan doan va diSu tri s6t xufit huyet Dengue cua BQ
Y
te.";
e) B6 sung noi dung ghi chu cua 03 thuoc, bao g6m Atorvastatin s6 thir tu
566, Fenofibrat s6 thir ur 571, Simvastatin s6 thir tu 577 (cot s6 8) nhu sau: "D6i
voi tram y tS xa, quy bao hiem y tS thanh toan theo huang d~n ch~n doan va dieu
tri r6i loan lipid mau cua BQY te.";
g) Sua d6i nQi dung ghi chu thuoc L-Omithin - L- aspartat s6 thir nr 729
(cot s6 8) nhu sau: "Quy bao hiSm y tS thanh toan diSu tri benh nao do gan
tir
giai doan 2
tro
len theo h~ thong phan loai West Haven.";
h) Sua d6i nQi dung ghi chu thu6c Liraglutide, s6 thu t\1'787 (cQt s6 8)
nhu sau:
"Quy bao hiSm y tS thanh toan 30% cho nguai b~nh dai thao duang tip 2
dap Ung d6ng thai cac tieu chi sau:
- Tren 40 tu6i, BMI > 23, m~c dai thao duang tip 2, co b~nh ly tim m:;tch
ho~c tang huYStap;
- Khong kiSm soat duang huySt (HbA1C>9) sau thai gian 3 thang;
- Suy th~n n6ng dQCrCl <59 ml/phut.";
i) Sua d6i nQi dung ghi chu thu6c Immune globulin, s6 thu t\1'803 (cQt s6
8) nhu sau: "Quy bao hiSm y tS thanh toan diSu tri xufit huySt giam tiSu c~u t\1'
miSn khong dap Ung v6i corticoid, hQi chUng Guillain Barre, b~nh Kawasaki;
diSu tri nhiSm trimg n~ng co giam IgG; diSu tri thay thS cho b~nh nhan thiSu h\lt
IgG; diSu tri b~nh tay-chan-mi~ng; diSu tri phO'inhiSm sai, diSu tri sai khi co
tinh tr:;tng nhiSm trung n~ng ho~c tinh tr:;tng suy ho hfip tiSn triSn nhanh ho~c
viem nao theo huang d~n ch~n doan va diSu tri sai clla BQ
Y
tS.";
k) Sua d6i nQi dung ghi chu thu6c Ranibizumab s6 thu t\1'856 (cQt s6 8)
nhu sau: "Quy bao hiSm y tS thanh toan diSu tri t:;tikhoa m~t Cllacac b~nh vi~n
h:;tng d~c bi~t; b~nh vi~n chuyen khoa m~t h:;tng I, II; b~nh vi~n Hfru Nghi,
Th6ng Nhfit va C Da N~ng d6i v6i d6i tuqng theo Huang d~n s6 52-
HDIBTCTW ngay 02 thang 12 nam 2005 clla Ban T6 chuc Trung uong dang
kY
kham b~nh, chua b~nh bao hiSm y tS ban d~u t:;tib~nh vi~n.";
1) Sua d6i nQi dung ghi chu thu6c Galantamin, d:;tngtiem, s6 thu t\1'938,
(cQts6 8) nhu sau:
"Quy bao hiSm y tS thanh toan diSu
tri:
- B~nh ly th~n kinh ngo:;tivi lien quan dSn r6i lo:;tnv~n dQng trong truang
hqp nguai b~nh nQitm;
- Li~t v~n dQng sau khi m~c b~nh tllYs6ng;
- Mfit kha nang v~n dQng sau dQtquy', li~t nao
a
tre em;
- Li~t ruQt va bang quang sau ph~u thu~t;
- Giai dQcAtropin va chfit tuong t\1'Atropin*
Đánh giá bài viết
1 708

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo