Quyết định 468/QĐ-BYT Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh Covid 19

Quyết định 468/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Có triệu chứng đường hô hấp không dùng tay che miệng khi ho

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tất cả các người bệnh và nhân viên y tế khi có triệu chứng đường hô hấp cần phải áp dụng nguyên tắc vệ sinh hô hấp, bao gồm: Che miệng mũi bằng khăn giấy khi ho và hắt hơi, sau đó bỏ ngay khăn giấy trong thùng chất thải. Trong trường hợp không có khăn giấy có thể ho vào mặt trên của khuỷu tay, không dùng bàn tay che miệng khi ho.

Người bệnh khi có triệu chứng hắt hơi cần mang khẩu trang y tế khi tiếp xúc gần (< 2m), hoặc nhân viên y tế khi thăm khám bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua đường giọt bắn. Đồng thời rửa tay khi tiếp xúc với chất bài tiết. Đứng hoặc ngồi cách xa người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 ít nhất 2m.

Đối với người không có triệu chứng hô hấp nên tránh tụ tập hoặc đến nơi đông đúc; duy trì khoảng cách ít nhất 2m với bất kỳ người nào có triệu chứng ho, hắt hơi…..Đồng thời thường xuyên vệ sinh tay bằng dung dịch chứa cồn nếu tay không dính bẩn hoặc bằng xà phòng và nước khi tay dính bẩn.

Người có triệu chúng hô hấp nên đeo khẩu trang y tế và đi khám càng sớm càng tốt nếu bị sốt, ho, khó thở… sử dụng và quản lý khẩu trang đúng để đảm bảo có hiệu quả và tránh nguy cơ lây truyền liên quan tới việc sử dụng và thải bỏ khẩu trang không đúng cách.

Các hướng dẫn trên được ban hành kèm theo Quyết định 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona 2019 (COVID-19) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày kể từ ngày ký ban hành.

Do file có dung lượng lớn nên mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BO
Y TE
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
. .
.
DQcl~p - TV do - H~nh phuc
S6:
4b~
/QB-BYT
HaN6i,ngay)9 thang,l,
ndm 2020
QUYETDJNH
V~ vi~c ban hanh Hmrng dftn phong va ki~m soat lay nhi~m
b~nh viem dU'irnghBh§p c§p do vi rut Corona 2019 (COVID-19)
trong cac CO'sO'kham b~nh, chua b~nh
BO
TRUONG
BO
Y TE
Can cir Nghi dinh s6 75/2017INB-CP ngay 20 thang 6 nam 2017 cua Chi h
phu quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han [email protected]co c~u t6 chirc cua BQY t€;
Xet [email protected]nghi cua C\lCtnrong C\lC Quan I)"Kham, chua benh, BQ Y t€,
QUYETDJNH:
Di~u
1.
Ban hanh kern theo Quyet dinh nay "Huang dftn phong va kiem s
at
lay nhiem benh viem duong h6 h~p c~p do vi rut Corona 2019 (COVID-19) tro g
cac co So'kham benh, chua benh".
Di~u 2. Quyet dinh nay co hieu hrc k~ nr ngay ky, ban hanh,
Di~u 3. Cac Ong, Ba: Chanh van phong BQ; Chanh Thanh tra BQ; Vu true g,
C\lC tnrong cac Vu, C\lC thuoc BQ Y t€; Giam d6c So' Y t€ cac tinh, thanh ph6 tr. c
thuQc Trung uang; Giam d6c B~nh vi~n, Vi~n nghien cuu co giuemg b~nh t . c
thuQc BQ Y t€; Thu tmang Y t€ cac BQ, Nganh va Thu truang cac dan vi co Ii~n
quan chiu trach nhi~m thi hanh Quy€t dinh nay./.
NO'inh~n:
-NhuDi~u3;
- PTTg VUDuc Dam, Ph\l tnich BQY t~ (d~
b/c);
- Cac ThU truong;
- C6ng TTDT BQY t~, Website C\lCQLKCB;
- Luu: VT, KCB.
KT.
BO
TRUONG ~
THUTRUONG
Ph6 trU'O'ngban chi d~o Quac gia
phong, chang dich b~nh viem dU'irng
hBh§p c§p do chung m6"icua vi rut
Corona gay ra
~---
Nguy~n TrU'irng SO'n
BOYTE
HuONGDAN
PHONG
vA
KlEM SOAT LAY NHIEM
BENH VrEM DUONG HO HAp cAp DO VI RUT CORONA 2019
. (COVID-19) TRONG CO SO KHAM B¥NH, CHUA B¥NH
(Kem thea Quyit dinh. siI{DIQD-BYT ngaYA9thang 02 nam 2020 cua B(Jtruong B(J Y d)
HA NOI -
02/2020
1
BYT:
KBCB:
KSNK:
DANH MVC TUVIET TAT
BQ Yt€
Kham benh,
chua
benh
Kiem soat nhiem khuan
NB: Nguoi benh
COVID-19: Vi rut Corona 2019 gay
viem
duong ho
hAp cAp
NVYT:
PHCN:
PNC:
XN:
Nhan vien
y
t€
Phong hQ ca nhan
Phong ngira chuan
Xet nghiem
2
Đánh giá bài viết
1 163
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo