Quyết định 1552/QĐ-BTNMT 2019

Quyết định số 1552/QĐ-BTNMT 2019

Quyết định 1552/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1552/QĐ-BTNMT

Thay thế thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

Ngày 21/6/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1552/QĐ-BTNMT về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, thay thế thủ tục hành chính Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh và cấp trung ương bằng thủ tục Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ các cấp tương đương.

Hồ sơ thủ tục hành chính Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cấp trung ương có thể nộp trực tiếp hoặc qua trực tuyến, cụ thể:

- Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện: Giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức; Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

- Hồ sơ gửi qua hình thức trực tuyến: Tệp tin chứa Giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức; tệp tin chứa Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và được ký bằng chữ ký số. Trường hợp không ký bằng chữ ký số thì người nộp hồ sơ phải xuất trình CMND hoặc CCCD và cung cấp số điện thoại khi mở tài khoản giao dịch.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
S: /QĐ-BTNMT
Hà Ni, ngày tháng năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
V vic công b b sung th tc hành chính đưc thay thế trong
lĩnh vực đo đạc, bn đồ và thông tin địa lý thuc phm vi chức năng
quản lý nhà nước ca B Tài nguyên và Môi trường
B TRƯỞNG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Ngh định s 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 ca
Chính ph quy định chức năng, nhiệm v, quyn hạn cấu t chc ca B
Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Ngh định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 ca
Chính ph v kim soát th tc hành chính; Ngh đnh s 48/2013/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2013 ca Chính ph sửa đổi, b sung mt s điu ca các ngh
định liên quan đến kim soát th tc hành chính Ngh đnh s 92/2017/NĐ-
CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính ph sửa đổi, b sung mt s điu ca
các ngh định liên quan đến kim soát th tc hành chính;
Căn cứ Ngh định s 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 ca
Chính ph quy định chi tiết mt s điu ca Luật Đo đạc bn và bản đồ;
Căn cứ Thông số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 ca
Văn phòng Chính phủ ng dn v nghip v kim soát th tc hành chính;
Xét đề ngh ca Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ Thông tin đa Vit
Nam và Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Công b b sung th tc hành chính đưc thay thế ban hành kèm
theo Quyết đnh s 818/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2019 ca B trưởng
B Tài nguyên và Môi trưng v vic công b th tc hành chính mi ban hành,
th tục hành chính được thay thế th tc hành chính b bãi b trong lĩnh vực
đo đạc, bản đ thông tin địa thuc phm vi chức năng quản nhà nước
ca B Tài nguyên và Môi trường.
Điu 2. Quyết định này có hiu lc thi hành k t ngày .
1552
21
6
2
Điu 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cc trưởng Cc Đo đạc, Bản đồ Thông
tin địa Vit Nam và Th trưởng các đơn vị liên quan chu trách nhim thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Th trưởng;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
- UBND các tnh, thành ph trc thuộc Trung ương;
- S TN&MT các tnh, thành ph trc thuc Trung ương;
- Cc Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính ph;
- Lưu: VT, ĐĐBĐVN, VP.
B TRƯỞNG
Trn Hng Hà
Ký bởi: Bộ Tài
nguyên và Môi
trường
Email:
btnmt@monre.gov.
vn
Cơ quan: Bộ Tài
nguyên và Môi
trường
Ngày ký:
21.06.2019
08:29:54 +07:00
3
TH TC HÀNH CHÍNH ĐƯC THAY TH TRONG NH VỰC
ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ THUC PHM VI
CHC NĂNG QUN LÝ NHÀ NƯC CA B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s /QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2019
ca B trưởng B Tài nguyên và Môi trường)
PHN I
DANH MC TH TC HÀNH CHÍNH ĐƯC THAY TH
STT
S
h
TTHC
Tên th tc
hành chính
đưc
thay thế
Tên th tc
hành chính
Tên VBQPPL
quy định ni
dung thay thế
Lĩnh vực
Cơ quan
thc hin
I
Th tc hành chính cấp trung ương
1
BTM-
265167
Cung cp
thông tin, d
liệu đo đạc và
bản đồ
Cung cp
thông tin, d
liu, sn
phẩm đo đạc
và bản đồ
- Luật Đo đạc
bản đồ ngày 14
tháng 6 năm 2018;
- Ngh định s
27/2019/NĐ-CP
ngày 13 tháng 3
năm 2019 của
Chính ph quy
định chi tiết mt s
điu ca Luật Đo
đạc và bản đồ.
Đo đạc,
bản đồ
thông tin
địa lý
Cục Đo
đạc, bản đồ
và Thông
tin địa lý
Vit Nam
II
Th tc hành chính cp tnh
1
B-
BTM-
264814-
TT
Cung cp
thông tin, d
liệu đo đạc và
bản đồ
Cung cp
thông tin, d
liu, sn
phẩm đo đạc
và bản đồ
- Luật Đo đạc
bản đồ ngày 14
tháng 6 năm 2018;
- Ngh định s
27/2019/NĐ-CP
ngày 13 tháng 3
năm 2019 của
Chính ph quy
định chi tiết mt s
điu ca Luật Đo
đạc và bn đồ.
Đo đạc,
bản đồ
thông tin
địa lý
S Tài
nguyên và
Môi trường
Đánh giá bài viết
1 62

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo